Spausdinti šį puslapį

Bendradarbiaus su Kauno valstybine filharmonija

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nu­ta­rė pa­si­ra­šy­ti ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Kau­no vals­ty­bi­ne fil­har­mo­ni­ja. Ti­ki­ma­si to­kiu būdu Uk­mer­gė­je skleis­ti pro­fe­sio­na­lios mu­zi­kos kul­tū­rą ir pa­si­kvies­ti čia kon­cer­tuo­ti pro­fe­sio­na­lius at­li­kė­jus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

An­driaus Vyš­niaus­ko nuotr.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ta pro­ga Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Kau­no vals­ty­bi­nės fil­har­mo­ni­jos va­do­vo pa­va­duo­to­jas me­no rei­ka­lams kom­po­zi­to­rius Vid­man­tas Bar­tu­lis ir kon­cer­ti­nės veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė So­na­ta Fi­li­nie­nė.

Sve­čiai pa­sa­ko­jo, kad Uk­mer­gė ta­po ant­rą­ja sa­vi­val­dy­be, su ku­ria pa­si­ra­šo­ma to­kia su­tar­tis. Pir­mo­ji pa­si­ra­šy­ta su Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­be.

Uk­mer­gė  pa­si­rink­ta dėl ne­di­de­lio at­stu­mo nuo Kau­no bei erd­vios ir pa­to­gios mū­sų kul­tū­ros cen­tro sa­lės.

Ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas ti­ki, kad ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties pa­si­ra­šy­mas at­vers Uk­mer­gei nau­jas kul­tū­ri­nes ga­li­my­bes, ug­dys jau­ną­ją kar­tą, pri­vers žmo­nes pla­čiau pa­žvelg­ti į kla­si­ki­nę mu­zi­ką.

Vi­ce­me­ras ti­ki­na, kad fil­har­mo­ni­ja jo­kių fi­nan­si­nių są­ly­gų ne­ke­lia. „Jei skir­si­te au­to­bu­sus mū­sų mu­zi­kan­tų at­vy­ki­mui, bū­si­me ir už tai la­bai dė­kin­gi“, – pa­tvir­ti­no ir V. Bar­tu­lis.

Pa­sak sve­čių, pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis – sva­rus ju­ri­di­nis pa­grin­das reng­ti ben­drus pro­jek­tus, to­kiu bū­du jų įstai­ga vyk­dys vie­ną sa­vo mi­si­jų – sie­kį, kad pro­fe­sio­na­li mu­zi­ka ne­už­si­da­ry­tų vien fil­har­mo­ni­jos sa­lė­se, o pla­čiai sklis­tų po Lie­tu­vą.

Pir­ma­sis ren­gi­nys, su ku­riuo į Uk­mer­gę at­vyks Kau­no vals­ty­bi­nė fil­har­mo­ni­ja, – Volf­gan­go Ama­dė­jaus Mo­car­to „Re­qui­em“. Tai – vie­na žy­miau­sių kom­po­zi­ci­jų, pas­ku­ti­nis ne­už­baig­tas Mo­car­to kū­ri­nys.

R. Ba­ra­vy­kas pa­sa­ko­jo, kad idė­ja Vė­li­nių pro­ga į Uk­mer­gę at­vež­ti kla­si­ki­nį ge­du­lin­gą kū­ri­nį ki­lo dai­li­nin­kui Ana­to­li­jui Stiš­ko. Sma­gu, kad gra­žus su­ma­ny­mas pa­vir­to re­a­ly­be.

Šis va­lan­dos truk­mės kon­cer­tas skam­bės lap­kri­čio 9 die­ną. Gros Kau­no sim­fo­ni­nis or­kest­ras, dai­nuos Kau­no vals­ty­bi­nis cho­ras. Į Uk­mer­gę pla­nuo­ja at­vyk­ti ir kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je kon­cer­tuo­ti iš vi­so per 70 cho­ris­tų ir 50 or­kest­ro mu­zi­kan­tų.

 

Nuotr. Uk­mer­gės ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas, sa­vi­val­dy­bės sky­riaus ve­dė­ja Lo­li­ta Ge­ruls­kie­nė, Kau­no vals­ty­bi­nės fil­har­mo­ni­jos va­do­vo pa­va­duo­to­jas me­no rei­ka­lams kom­po­zi­to­rius Vid­man­tas Bar­tu­lis ir kon­cer­ti­nės veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė So­na­ta Fi­li­nie­nė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)