Spausdinti šį puslapį

Bendradarbiaus su muzikos garsenybėmis

Jau­nie­siems ra­jo­no mu­zi­kams su­teik­ta pro­ga ben­dra­dar­biau­ti su žy­miais kla­si­ki­nės mu­zi­kos at­li­kė­jais. To­kią ga­li­my­bę Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los mu­zi­kos sky­riaus auk­lė­ti­niams pa­siū­lė pa­sau­li­nio gar­so smui­ki­nin­kas Vil­hel­mas Če­pins­kis.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Autorės nuotr. Me­no mo­kyk­lo­je kon­cer­ta­vo smui­ki­nin­kas Vil­hel­mas Če­pins­kis ir gi­ta­ris­tas Ser­ge­jus Kri­ni­ci­nas.

Da­ly­va­vi­mo ne­įpras­ta­me kul­tū­ros pro­jek­te idė­ja bu­vo pa­teik­ta Me­no mo­kyk­los mu­zi­kos sky­riaus ben­druo­me­nei. Dėl fi­nan­sa­vi­mo kreip­ta­si į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę. Pro­jek­to tiks­las – su­bur­ti ta­len­tin­gus įstai­go­je be­si­mo­kan­čius jau­nuo­lius, kad šie ga­lė­tų to­bu­lin­ti įgū­džius pa­de­da­mi di­džio­jo­je sce­no­je įsi­tvir­ti­nu­sių gar­se­ny­bių.

Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą, jau­nie­ji at­li­kė­jai ir jų pe­da­go­gai ben­dra­dar­biau­tų su V. Če­pins­kio va­do­vau­ja­mu sty­gi­nių or­kest­ru „Ca­me­ra­ta Pa­la­ti­na Vil­nen­sis“. Gro­da­mi kar­tu su or­kest­ru vai­kai, anot smui­ki­nin­ko, įgy­tų ver­tin­gų ži­nių bei ne­įpras­tos pa­tir­ties.

Nu­ma­ty­ta, jog ti­tu­luo­ti mu­zi­kos meist­rai ves meist­riš­ku­mo kur­sus jau­nie­siems mu­zi­kan­tams. Apie ga­li­my­bę dės­ty­ti smui­ko, for­te­pi­jo­no, vio­lon­če­lės, gi­ta­ros pa­mo­kas kal­bė­ta­si su pia­nis­tais Pet­ru Ge­niu­šu, Egi­di­ju­mi Mik­šiu, vio­lon­če­li­nin­ku Ri­man­tu Ar­mo­nu, ki­tais gar­siais kla­si­ki­nės mu­zi­kos at­sto­vais. Jau­nuo­liai ne vien da­ly­vau­tų pro­fe­sio­na­lų pa­mo­ko­se, bet ir kar­tu su jais mu­zi­kuo­tų kon­cer­ti­niuo­se pa­si­ro­dy­muo­se.

Apskaičiuota, kad įgy­ven­din­ti šį kultūros projektą rei­ka­lin­gos iš­lai­dos siek­tų apie ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių li­tų. Į pro­jek­to są­ma­tą įtrauk­ti at­ly­gi­ni­mai kur­sų ve­dė­jams bei or­kest­ro na­riams, at­si­skai­ty­mai už sa­lių, ku­rio­se kon­cer­tuo­ja­ma, nu­omą, trans­por­to, re­kla­mos bei ki­tos iš­lai­dos. Ti­ki­ma­si, kad prie su­ma­ny­mo pri­si­dės Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Iš jos, pa­re­miant pro­jek­tą, pra­šo­ma apie 18 tūkst. li­tų.

Ben­dra­dar­bia­vi­mo tiks­lu mū­sų mies­to jau­nuo­me­nė pa­si­rink­ta ne­at­si­tik­ti­nai. Vai­kys­tę su sa­vo ar­ti­mai­siais Uk­mer­gė­je pra­lei­dęs V. Če­pins­kis ją va­di­na ant­rą­ja sa­vo tė­vy­ne. Su šei­ma po­il­siau­ja Tau­jė­nų se­niū­ni­jo­je tu­ri­mo­je so­dy­bo­je.

Ži­no­mas mu­zi­kan­tas ket­vir­ta­die­nį at­vy­ko į Me­no mo­kyk­los mu­zi­kos sky­rių. Čia kon­cer­ta­vo kar­tu su vie­nu ryš­kiau­sių kla­si­ki­nės gi­ta­ros at­li­kė­jų Lie­tu­vo­je Ser­ge­ju­mi Kri­ni­ci­nu. Pa­si­ro­dy­mą sve­čiams su­ren­gė ir sky­riaus auk­lė­ti­niai.

Pa­si­ta­ri­me, ku­ria­me kal­bė­ta­si apie pro­jek­tą, V. Če­pins­kis pri­sta­tė siū­lo­mas ga­li­my­bes. Ja­me da­ly­va­vo sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė, vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė In­gri­da Krikš­ta­po­nie­nė.

Mu­zi­kos sky­riaus me­to­di­nės ta­ry­bos pa­siū­ly­mus iš­dės­tė Me­no mo­kyk­los di­rek­to­rius Egi­di­jus Pet­ri­kas. Kal­bė­ta­si apie tai, kiek mo­ki­nių ga­lė­tų da­ly­vau­ti pro­jek­te, svars­ty­ta, ko­kio­se Uk­mer­gė­je esan­čio­se sa­lė­se vyk­tų mi­nė­to or­kest­ro bei mū­sų at­li­kė­jų kon­cer­tai. Nu­tar­ta da­ly­tis idė­jo­mis ir im­tis kon­kre­čių už­da­vi­nių.

Su­ži­no­ję apie jau­nų­jų uk­mer­giš­kių mu­zi­ki­nius ga­bu­mus, sve­čiai ne­slė­pė nuo­sta­bos. Ste­bė­jo­si ir tuo, jog šį Me­no mo­kyk­los sky­rių lan­ko tiek daug – be­veik ke­tu­ri šim­tai – mo­ki­nių.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)