Bendraminčius vienija vabalai

Į Uk­mer­gę pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo su­si­rin­kę ke­lias­de­šimt Lie­tu­vos va­ba­lų klu­bo na­rių.  Mies­to gat­vė­mis rie­dan­ti spal­vo­tų au­to­mo­bi­liu­kų ko­lo­na da­li­no uk­mer­giš­kiams pui­kią nuo­tai­ką. Pa­tys klu­bie­čiai su­si­pa­ži­no su Uk­mer­gės dva­rais bei da­ly­va­vo so­cia­li­nė­je ak­ci­jo­je.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Prie be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­dos (iš kai­rės): šios prie­glau­dos ad­mi­nist­ra­to­rius Au­ri­mas Pa­liu­lis, val­dy­bos pir­mi­nin­kė Vai­da Ka­ti­nai­tė, šven­tės or­ga­ni­za­to­rė Rus­nė Za­vadz­kė, Lie­tu­vos va­ba­lų klu­bo pre­zi­den­tas Li­nas Barš­če­vi­čius ir šven­tės šei­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ko­va­len­ka.

 

 

Va­ba­lai – įvai­rių mo­di­fi­ka­ci­jų „Volks­wa­gen Ka­fer“ mar­kės au­to­mo­bi­liai, tu­rin­tys oru au­ši­na­mus va­rik­lius. Juos tu­rin­tys žmo­nės vi­sa­me pa­sau­ly­je jun­gia­si į au­to­mo­bi­lių klu­bus.

Tu­ri ne vie­ną

Lie­tu­vos va­ba­lų klu­bui pri­klau­so ir du uk­mer­giš­kiai. Vie­nas jų – pra­ėju­sios sa­vai­tės ren­gi­nio Uk­mer­gė­je šei­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ko­va­len­ka. Jis tu­ri tris VW va­ba­lus – kla­si­ki­nį „va­ba­liu­ką“, at­vi­rą kab­rio­le­tą ir au­to­bu­siu­ką.

Klu­bie­čiai sa­vait­ga­liui bu­vo ap­si­sto­ję Va­len­ti­no so­dy­bo­je. At­vy­ko per 30 žmo­nių ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir Lat­vi­jos, Pe­ter­bur­go. Kul­tū­ri­nę šven­tės da­lį or­ga­ni­zuo­ti pa­dė­jo Va­len­ti­no se­suo, Už­upio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­ja Rus­nė Za­vad­zkė.

Ji ly­dė­jo sve­čius į Tau­jė­nų, Krikš­tė­nų ir re­no­vuo­ja­mą Sme­to­nos dva­rą. Krikš­tė­nuo­se ap­lan­kė be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­dą ir pa­li­ko gy­vū­nė­liams mais­to. Lab­da­rin­ga veik­la – vie­na iš klu­bo veik­los sri­čių.

 

w_vabalai_g_nem_ntr_006

Gedimino Nemunaičio nuotr. Rusnė Zavadzkė, jos brolis Valentinas Kovalenka ir Lietuvos vabalų klubo prezidentas Linas Barščevičius (dešinėje).


 

R. Za­vad­zkė pa­sa­ko­jo, jog vi­sa­da do­mė­jo­si bro­lio po­mė­giu. Jau daug me­tų ir pa­ti da­ly­vau­ja klu­bo veik­lo­je.

Kom­for­tu ne­pa­si­žy­mi

Lie­tu­vos va­ba­lų klu­bo pre­zi­den­tas Li­nas Barš­če­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad to­kios, kaip pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gė­je vy­ku­si, ke­lio­nės – jų klu­bo tra­di­ci­ja. Pa­bū­ti kar­tu, pa­ben­drau­ti, ko­lo­na pra­va­žiuo­ti per mies­tą – sma­gus po­jū­tis kiek­vie­nam.

1996 me­tais įkur­tas klu­bas šiuo me­tu vie­ni­ja 64 na­rius. Kiek­vie­nas jų tu­ri daž­niau­siai ne po vie­ną VW mar­kės va­ba­lą. Iš vi­so šių res­tau­ruo­tų ma­ši­nų klu­bie­čiai tu­ri per 150.

L. Barš­če­vi­čius ma­no, kad mū­sų tau­tie­čių ga­ra­žuo­se gal dar ir dū­lo koks gy­ve­ni­mui ne­pri­kel­tas „va­ba­liu­kas“.

„Šios ma­ši­ny­tės tik­rai nė­ra vie­nin­te­lis au­to­mo­bi­lis klu­bo na­rių šei­mo­se“, – pa­sa­ko­ja L. Barš­če­vi­čius. Jis ir ki­ti klu­bie­čiai ti­ki­na, kad va­žiuo­ti to­kio­je ma­ši­ny­tė­je tik­rai nė­ra pa­to­gu. Kom­for­to čia ne­daug. Tu­rė­ti to­kią trans­por­to prie­mo­nę, res­tau­ruo­ti ją – tie­siog ho­bis, gy­ve­ni­mo bū­das.

Ge­rai su­re­gu­liuo­tas „Volks­wa­gen Ka­fer“ au­to­mo­bi­lis 100 ki­lo­met­rų su­nau­do­ja apie 7 lit­rus ben­zi­no. Dau­gu­ma se­nų­jų va­ba­lų tu­rė­jo 1,2 l dar­bi­nio tū­rio va­rik­lius, o vė­liau at­si­ra­do ver­si­jų ir su 1,3 l bei 1,5 l dar­bi­nio tū­rio va­rik­liais.

Dėl at­sar­gi­nių de­ta­lių „Volks­wa­gen Ka­fer“ au­to­mo­bi­liams ne­ky­la pro­ble­mų, mat jas iki šiol ga­mi­na ne vie­na fir­ma. Lie­tu­vos va­ba­lų klu­bas taip pat tu­ri san­dė­lį, ku­ria­me kau­pia po­pu­lia­riau­sias de­ta­les.

Kiek­vie­na iš klu­bo na­rių ma­ši­ny­čių tu­ri sa­vo is­to­ri­ją, o to­kių trans­por­to prie­mo­nių kaina la­bai įvai­ri – nuo 5000 li­tų iki dau­giau nei pu­sės mi­li­jo­no.

• Tei­gia­ma, kad VW va­ba­lo su­kū­ri­mas ir gy­va­vi­mas – vie­nas mar­giau­sių pus­la­pių au­to­mo­bi­liz­mo is­to­ri­jo­je.

• 1931 me­tais Zündapp mo­to­cik­lų ga­myk­la Vo­kie­ti­jo­je pa­siū­lė žy­miam aust­rų kil­mės au­to­mo­bi­lių kon­struk­to­riui Fer­di­nan­dui Pors­che su­kur­ti pi­gų, ma­žo lit­ra­žo ke­tur­vie­tį au­to­mo­bi­lį. Pir­mie­ji trys pro­to­ti­pai bu­vo pa­ga­min­ti Štut­gar­te, as­me­ni­nė­se kon­struk­to­riaus dirb­tu­vė­se. De­ja, dėl eko­no­mi­nių sun­ku­mų ga­myk­la at­si­sa­kė sa­vo ke­ti­ni­mų.

• Jau po me­tų  F. Pors­che su­da­rė nau­ją su­tar­tį su ki­tais ga­min­to­jais NSU. Šiems už­sa­ko­vams taip pat pa­ga­min­ti ke­li ban­do­mie­ji au­to­mo­bi­liai, bet ap­ri­bo­ta NSU fi­nan­si­nė pa­dė­tis ne­lei­do pra­dė­ti ga­min­ti su­kur­tų au­to­mo­bi­lių.

• Ne­tru­kus Vo­kie­ti­ja pra­dė­jo pla­čią so­cia­li­nę pro­gra­mą. 1934 me­tais F. Pors­che įsi­pa­rei­go­jo su­kur­ti pir­mą­jį „liau­dies au­to­mo­bi­lį“. Jam bu­vo ke­lia­mi kon­kre­tūs rei­ka­la­vi­mai: au­to­mo­bi­lis skir­tas šei­mai, mak­si­ma­lus grei­tis – 100 km/h, ku­ro są­nau­dos – 7 lit­rai, na, o kai­na – ne dau­giau nei 1000 Reich­smar­kių (tiek Vo­kie­ti­jo­je kai­na­vo pa­pras­tas mo­to­cik­las).

• Pro­to­ti­pas, ban­dy­muo­se ne­pa­ty­ręs rim­tų ge­di­mų, pa­tvir­ti­na­mas ma­si­nei ga­my­bai.

• 1938 me­tais  Wolf­sbur­ge nau­jai sta­to­mai VW ga­myk­lai pa­de­da­mas ker­ti­nis ak­muo. Iš­kil­mių me­tu pri­sta­to­mi trys KdF-Wa­gen au­to­mo­bi­liai: se­da­nas, se­da­nas su at­ve­ria­mu sto­gu ir kab­rio­le­tas. Ša­ly­je pra­si­de­da pla­ti au­to­mo­bi­lio re­kla­mi­nė ak­ci­ja.

• Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu ga­myk­lo­je pra­dė­ti ga­min­ti ka­ri­niai  au­to­mo­bi­liai. Nau­do­jant anks­čiau su­kur­tą VW va­ba­lo kon­struk­ci­ją, ji sėk­min­gai pri­tai­ky­ta ka­ri­nių vi­su­rei­gių ga­my­bai.

• 1948 me­tais VW pa­le­tė­je at­si­ra­do puoš­nūs įvai­rias­pal­viai va­ba­lai, im­tas ga­min­ti va­ba­las kab­rio­le­tas ir VW trans­por­te­ris. Ple­čiant au­to­mo­bi­lių ga­my­bą pra­dė­tas plės­ti ser­vi­sų tin­klas, o nau­jas VW ga­myk­las im­ta sta­ty­ti to­li už Vo­kie­ti­jos ri­bų. Dar vė­liau ga­myk­los pro­duk­ci­ją pa­pil­dė žy­mūs VW ku­pė au­to­mo­bi­liai Kar­mann Ghia, įvai­rių mo­di­fi­ka­ci­jų Typ 3, Typ 4, smė­lio ba­giai, vi­su­rei­giai, spe­cia­lūs paš­to au­to­mo­bi­liai ir įvai­rios trans­por­te­rių mo­di­fi­ka­ci­jos.

• Re­tas au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas ga­lė­jo pa­si­gir­ti to­kia di­de­le VW au­to­mo­bi­lių įvai­ro­ve bei ga­myk­lų gau­sa. Net 20 ga­myk­lų įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se ga­mi­no va­ba­lus ir ki­tus VW au­to­mo­bi­lius. Vo­kie­ti­jai 1978 me­tų pra­džio­je su­stab­džius va­ba­lų ga­my­bą, juos ga­min­ti li­ko dar 8 ša­lys, o Mek­si­ka, pra­dė­ju­si va­ba­lų ga­my­bą 1954 me­tais, nu­sto­jo juos ga­min­ti tik 2003 me­tais. Bra­zi­li­ja, pra­dė­ju­si VW au­to­bu­sė­lius ga­min­ti dar šeš­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je, juos ga­mi­na iki šiol. Žy­miau­sių pa­sau­lio au­to­mo­bi­lių kon­kur­se va­ba­las iš­rink­tas am­žiaus au­to­mo­bi­liu.

• VW va­do­vy­bė, no­rė­da­ma mo­der­ni­zuo­ti va­ba­lo ga­my­bą, 1998 me­tais pra­dė­jo ga­min­ti New Be­et­le. Nors tech­niš­kai šis au­to­mo­bi­lis nie­ko ben­dro ne­tu­ri su se­nuo­ju kla­si­ki­niu va­ba­lu, ta­čiau tai šiuo­lai­kiš­kas ir mo­der­nus au­to­mo­bi­lis, pri­me­nan­tis dai­lias kla­si­ki­nio va­ba­lo for­mas.

• Dau­giau kaip per 6 ga­my­bos de­šimt­me­čius pa­sau­lį iš­vy­do 21,5 mi­li­jo­no va­ba­lų. Dėl sa­vo po­pu­lia­ru­mo ir ne­įpras­tų kė­bu­lo for­mų va­ba­las ta­po kul­ti­niu au­to­mo­bi­liu. Šiuo me­tu sun­ku bū­tų su­ras­ti ša­lį, ku­ri ne­tu­rė­tų sa­vo va­ba­lų klu­bo.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų