Ben­druo­me­nių spar­ta­kia­do­je nu­ga­lė­jo drau­gys­tė

 

Šeš­ta­die­nį Del­tu­vo­je vy­ko Uk­mer­gės ra­jo­no kai­mo ben­druo­me­nių są­skry­dis ir „Žo­li­nės“ spar­ta­kia­da. Šven­tės ati­da­ry­mo me­tu da­ly­viai ir sve­čiai bė­go kro­są – 790 met­rų. Ly­giai tiek me­tų pra­ėjo, kai Del­tu­vos var­das pir­mą kar­tą bu­vo pa­mi­nė­tas ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Šven­tę or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­ga kar­tu su Del­tu­vos mies­te­lio ben­druo­me­ne bei se­niū­ni­ja. Jo­je da­ly­va­vo ke­tu­rio­li­ka ra­jo­no kai­mo ben­druo­me­nių. Uk­mer­gės kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­ga pa­si­rin­ko sim­bo­li­nį šū­kį: „Ben­druo­me­nės ne tik „ve­ža“, bet ir va­žiuo­ja“.

 

 

Links­mo­sio­se es­ta­fe­tė­se nu­ga­lė­jo... ge­ra nuo­tai­ka ir drau­gys­tė.

 

Var­žy­boms pa­si­ruo­šu­si Tul­pia­kie­mio kai­mo ben­druo­me­nės „At­ža­ly­nas“ ko­man­da.
Au­to­rės nuotr.

Prieš še­še­rius me­tus mū­sų ra­jo­ne pra­dė­ju­sios kur­tis kai­mo ben­druo­me­nės – ne­be nau­jo­kės kai­mo at­nau­ji­ni­mo bei plėt­ros veik­lo­je. Kiek­vie­na iš jų tu­ri kuo pa­si­džiaug­ti bei pa­si­di­džiuo­ti. Šiuo me­tu ra­jo­ne jų yra tris­de­šimt dvi, dvi­de­šimt še­šios iš jų pri­klau­so są­jun­gai. „Mū­sų gre­tos di­dė­ja, dar­bai rim­tė­ja. Šie­met į mū­sų bū­rį įsi­lie­jo Tul­pia­kie­mio kai­mo ben­druo­me­nė. Džiu­gu są­skry­džio bei spar­ta­kia­dos ren­gi­ny­je ma­ty­ti tiek daug gra­žaus jau­ni­mo“, – sa­ko są­jun­gos pir­mi­nin­kė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė.

Per Eu­ro­pos Są­jun­gos „Le­a­der“ pro­gra­mą Uk­mer­gės ra­jo­ne bu­vo fi­nan­suo­ti dvi­de­šimt aš­tuo­ni pro­jek­tai. „Kai­mo ben­druo­me­nės vi­so­je Lie­tu­vo­je stip­rė­ja – tai ro­do ir jų vis iš­ra­din­ges­ni bei su­dė­tin­ges­ni pro­jek­tai. Tai la­bai svar­bu kai­mo plėt­ros pro­ce­sui. Juk Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­ni­gai pa­tys ne­at­eis – rei­kia su­ge­bė­ti juos pa­si­im­ti“, – sa­kė šven­tė­je da­ly­va­vu­si Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bės In­for­ma­ci­jos ir do­ku­men­ta­ci­jos cen­tro ku­ra­to­rė Gra­ži­na Sol­to­nie­nė. Įdo­mios idė­jos bei ak­ty­vi veik­la – re­a­li ga­li­my­bė at­kreip­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos dė­me­sį į kai­mo ben­druo­me­nių po­rei­kius.

Spor­ti­nė „Žo­li­nių“ spar­ta­kia­da Del­tu­vo­je – jau tra­di­ci­niu ta­pęs ren­gi­nys. Ją ben­druo­me­nė or­ga­ni­zuo­ja pen­ke­rius me­tus iš ei­lės. Tie­sa, tiek daug da­ly­vių jo­je dar nie­kuo­met nė­ra bu­vę. Ke­tu­rio­li­ka ko­man­dų su­si­run­gė krep­ši­nio, tin­kli­nio, fut­bo­lo, vir­vės trau­ki­mo bei ki­tuo­se žai­di­muo­se. As­me­ni­nė­se rung­ty­se kil­no­jo svar­me­nis, bė­go kro­są, ran­kos taik­lu­mą iš­ban­dė smi­gi­nio strė­ly­tė­mis.

Spar­ta­kia­dos nu­ga­lė­to­jais ta­po Del­tu­vos kai­mo ben­druo­me­nės ko­man­da. Jiems bu­vo įteik­ta tau­rė. An­trą vie­tą už­ėmė Sli­žių, tre­čią – Sie­si­kų kai­mo ben­druo­me­nė.

Ma­žie­ji kai­mo ben­druo­me­nių at­sto­vai ne tik rung­ty­nia­vo spor­ti­nė­se es­ta­fe­tė­se bei žai­dė kvad­ra­tą, bet ir pie­šė krei­de­lė­mis ant as­fal­to. Kai­mo ben­druo­me­nė vai­kų aki­mis pie­ši­niuo­se vir­to džiu­gią nuo­tai­ką ir drau­gys­tę sim­bo­li­zuo­jan­čio­mis sau­ly­tė­mis, tul­pė­mis bei ma­žais vai­kiš­kais del­nu­kais.

 

Šven­tės įspū­džiais da­li­ja­si (iš kai­rės): Del­tu­vos se­niū­nas Sal­vi­jus Stim­bu­rys, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Klav­di­ja Ste­pa­no­va, Del­tu­vos ben­druo­me­nės na­rė Ge­no­vai­tė Če­pu­lie­nė bei An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė.

 

Šven­tė ne­ap­si­ė­jo be „Tau­jė­nų ko­šės“.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų