Spausdinti šį puslapį

Biokatilinė gali išdygti mikrorajono pašonėje

Po to, kai „Uk­mer­gės ži­nio­se“ bu­vo iš­spaus­din­tas straips­nis „Žval­go­ma­si vie­tų bio­ka­ti­li­nėms“, sa­vo nuo­mo­nę šiuo klau­si­mu iš­sa­kė ne vie­nas uk­mer­giš­kis. Už­upio gy­ven­to­jai bu­vo su­ne­ri­mę, kad į jų no­rus ar ne­no­rus mū­sų ra­jo­ne nie­kas neat­si­žvel­gia – bio­ku­ro ka­ti­li­nei iš­skir­tas skly­pas ne­de­ri­nus su gy­ven­to­jais.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Užupio gyventojams neramu dėl galimos kaimynystės.

Straips­ny­je ra­šo­ma: „Šią va­sa­rą Vil­niu­je re­gist­ruo­tai įmo­nei UAB ,,Uk­mer­gės ka­ti­li­nė“ ne­se­niai bu­vo iš­skir­tas že­mės skly­pas Už­upy­je.

Ša­lia Vai­kų glo­bos na­mų su­for­muo­tas skly­pas jau už­re­gist­ruo­tas Re­gist­rų cen­tre. Jam su­teik­tas ad­re­sas Vil­niaus 89f. UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Rai­mon­das Ra­gaus­kas pa­ti­ki­no, kad ši įmo­nė pa­tei­kė pra­šy­mą pa­reng­ti pri­si­jun­gi­mo prie „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ tra­sų tech­ni­nes są­ly­gas“.

Ta­čiau tuo­met kal­bin­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys ir vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas ka­te­go­riš­kai pa­nei­gė ke­ti­ni­mus Vil­niaus gat­vė­je sta­ty­ti bio­ku­ro ka­ti­li­nę. Pa­sak jų, jei to­kie pla­nai bus, jie bus tik­rai ap­tar­ti su gy­ven­to­jais, o ne vyk­do­mi slap­ta.

Po ke­lių sa­vai­čių vėl pa­kal­bin­tas ta pa­čia te­ma ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas die­va­go­jo­si apie kon­kre­čius ke­ti­ni­mus sta­ty­ti ka­ti­li­nę nie­ko ne­ži­nan­tis, o kad tech­ni­nės są­ly­gos kaž­kam iš­duo­tos – dar nie­ko ne­reiš­kia.

Vi­ce­me­ras tvir­ti­no, kad jei ka­ti­li­nė bus nu­ma­ty­ta sta­ty­ti, bus at­lie­ka­mas ap­lin­kos po­vei­kio ty­ri­mas ir įsta­ty­mu nu­sta­ty­ta tvar­ka ta­ria­ma­si su gy­ven­to­jais.

 

Vie­ta ne­tin­ka­ma

 

Opo­zi­ci­nės ra­jo­no ta­ry­bo­je – So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas, o taip pat ir Ūkio ko­mi­te­to na­rys Ka­zys Gry­baus­kas ti­ki­no, kad apie jo­kį kon­kre­tų pla­ną dėl bio­ka­ti­li­nės ra­jo­no ta­ry­bos na­riai in­for­ma­ci­jos ne­tu­ri. Tai, kad stra­te­gi­niai klau­si­mai spren­džia­mi slap­tai, nei in­for­muo­jant gy­ven­to­jų, nei ta­ry­bos na­rių, yra ne­nor­ma­lu.

K. Gry­baus­ko įsi­ti­ki­ni­mu, vie­ta ka­ti­li­nei prie vai­kų glo­bos na­mų yra vi­siš­kai ne­tin­ka­ma dėl vy­rau­jan­čių vė­jų. Pa­sta­čius bio­ka­ti­li­nę, dū­mai sklis­tų link la­biau­siai gy­ve­na­mų Už­upio vie­tų – Miš­kų, Jau­ni­mo gat­vių, Krekš­lių ra­jo­no. Po­li­ti­ko įsi­ti­ki­ni­mu, tin­ka­mes­nė vie­ta bū­tų gelž­be­to­nio gamyklos te­ri­to­ri­ja, tuo­met vy­rau­jan­tys vė­jai dū­mus neš­tų link miš­ko.

Bio­ka­ti­li­nių pro­jek­tais už­sie­nio vals­ty­bė­se do­mė­ję­sis K. Gry­baus­kas ti­ki­no: „Eu­ro­pos vals­ty­bė­se to­kios ka­ti­li­nės sta­to­mos ato­kiau nuo mies­tų, miš­kų pa­šo­nė­se, kad kenks­min­gos da­le­lės kris­tų ne ant gy­ve­na­mų­jų kvar­ta­lų. Al­ter­na­ty­vus ku­ras rei­ka­lin­gas, bet to­kios kai­my­nys­tės Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­nui tik­rai ne­lin­kė­čiau. Ben­druo­me­nė į šios pro­ble­mos spren­di­mą tu­rė­tų įsi­jung­ti.“

 

Pa­siū­ly­mą at­me­ta

 

Re­dak­ci­jo­je su­lau­kė­me ir nuo­mo­nės kiek ki­to­kiu ka­mpu. Straips­ny­je „Žval­go­ma­si vie­tų bio­ka­ti­li­nėms“ bu­vo mi­nė­ta: „Pa­sak R. Ra­gaus­ko, „Uk­mer­gės ka­ti­li­nė“ kol kas vie­nin­te­lis ne­pri­klau­so­mas ši­lu­mos ga­min­to­jas, ku­ris krei­pė­si dėl mi­nė­tų są­ly­gų pa­ren­gi­mo“. Pa­si­ro­do ir tai yra ne­tie­sa. „Uk­mer­gės ka­ti­li­nė“ nė­ra vie­nin­te­lis ne­pri­klau­so­mas ši­lu­mos ga­min­to­jas, ku­ris krei­pė­si dėl tech­ni­nių są­ly­gų pa­ren­gi­mo pri­si­jung­ti prie „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ tra­sų. To­kį pra­šy­mą ra­jo­no ši­lu­mos tie­kė­jams yra pa­tei­ku­si ir ne­pri­klau­so­ma ši­lu­mos ga­min­to­ja UAB „Pra­mo­nės ener­gi­ja“. Ta­čiau jų pra­šy­mas at­mes­tas.

„Pra­mo­nės ener­gi­ja“ eks­plo­a­tuo­ja ka­ti­li­nę ir ši­lu­ma ap­rū­pi­na ga­myk­lą „Ume­ga“, ge­riau ži­no­mą „Vie­ny­bės“ pa­va­di­ni­mu.

5 me­ga­va­tų ka­ti­li­nė ši­lu­mą ga­myk­lai tie­kia jau ne vie­ne­rius me­tus. Ta­čiau ka­ti­li­nės pa­jė­gu­mai yra pen­kis kar­tus di­des­ni ir da­lį ši­lu­mos ji ga­lė­tų par­duo­ti. No­rė­tų tra­so­mis pri­si­jun­gti prie mies­to cen­tre esan­čios RK2 ka­ti­li­nės. Iki jos at­stu­mas – dau­giau nei ki­lo­met­ras.

Ta­čiau, pa­sak tai pa­čiai „E Ener­gi­ja“ gru­pei pri­klau­san­čios UAB „Mies­to ener­gi­ja“ di­rek­to­riaus Ar­tū­ro Stra­vins­ko, jo ko­le­gų pa­siū­ly­mas at­me­ta­mas.

A. Stra­vins­kas įsi­ti­ki­nęs, kad  „Pra­mo­nės ener­gi­ja“ – ne­tin­ka­mas part­ne­ris dėl šiuo me­tu vyks­tan­čių teis­mi­nių pro­ce­sų – šį įmo­nė pri­klau­so tai pa­čiai įmo­nių gru­pei, ku­riai bu­vo iš­nuo­mo­tas, o prieš dve­jus me­tus at­si­im­tas Uk­mer­gės ši­lu­mos ūkis.  Apie šią si­tu­a­ci­ją „Pra­mo­nės ener­gi­ja“ in­for­ma­vo Vals­ty­bi­nę kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ją.

 

Krei­pė­si į mi­nis­te­ri­ją

 

Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras Kęs­tu­tis Gri­nius dėl su­si­klos­čiu­sios si­tu­a­ci­jos krei­pė­si į Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją. Jis  rei­ka­lau­ja, kad bū­tų ne­del­siant vie­šai pa­skelb­ta apie to­kius ke­ti­ni­mus, de­rin­ti juos su gy­ven­to­jais bei at­lik­ti sta­ty­bos po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mą.

Pa­na­šu, kad ži­nia apie ap­gau­lin­gus val­džios ke­ti­ni­mus tu­rė­tų su­si­rū­pin­ti ir ak­ty­vūs uk­mer­giš­kiai, ku­rių pa­šo­nė­je ke­ti­na­ma sta­ty­ti bio­ku­ro ka­ti­li­nę.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)