Bitininkai Ukmergei padovanojo skulptūrą

Uk­mer­gės bi­ti­nin­kų drau­gi­ja skai­čiuo­ja pen­kias­de­šim­tuo­sius gy­va­vi­mo me­tus. Mi­nint šią su­kak­tį, ket­vir­ta­die­nį į šven­ti­nį su­si­ti­ki­mą prie Uk­mer­gės li­go­ni­nės bu­vo pa­kvies­ti uk­mer­giš­kiai. Šios įstai­gos skve­re iš­ki­lo skulp­to­riaus Ri­man­to Zin­ke­vi­čiaus su­kur­ta bi­ti­nin­ko skulp­tū­ra.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. Ku­ni­gas Ri­man­tas La­niaus­kas pa­šven­ti­no bi­čiu­lių ju­bi­lie­jaus pro­ga iš­ki­lu­sią bi­ti­nin­ko skulp­tū­rą.

 

Pa­svei­kin­ti ra­jo­no bi­čiu­lių at­vy­ko Lie­tu­vos bi­ti­nin­kų są­jun­gos pre­zi­den­tas Al­gir­das Skir­ke­vi­čius, Vil­niaus bi­ti­nin­kų su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kas Ka­zi­mie­ras Spe­ty­la, sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas, ki­ti sve­čiai. Su­lauk­ta bi­ti­nin­kau­jan­čių ko­le­gų iš Anykš­čių, Mo­lė­tų.

 

Ju­bi­lie­jaus su­lau­ku­sios drau­gi­jos va­do­vas Ka­zys Ašem­ber­gas pri­si­mi­nė ne­leng­vą 1961-ai­siais įkur­tos or­ga­ni­za­ci­jos veik­los pra­džią. Pa­sa­ko­da­mas, jog tuo me­tu drau­gėn bū­rė­si gė­li­nin­kai, so­di­nin­kai, bi­ti­nin­kai, jis kal­bė­jo apie su­si­vie­ni­ju­sių en­tu­zias­tų nu­veik­tus dar­bus, rū­pes­čius, su ku­riais tek­da­vo su­si­dur­ti. Džiaugs­mu dėl darbš­čių, ra­jo­ną gar­si­nan­čių drau­gi­jos na­rių pir­mi­nin­kas da­li­jo­si su ren­gi­nio da­ly­viais.

Pra­bė­gu­sius me­tus ap­žvel­gė bi­ti­nin­kys­tei daug lai­ko ati­da­vu­si Van­da Šu­kie­nė. Dau­giau kaip tris­de­šimt me­tų bi­ti­nin­kys­tės reik­me­nų par­duo­tu­vė­je dir­bu­si mo­te­ris sa­kė, jog ši vie­ta bu­vo tik­ra ra­jo­no bi­čiu­lių bu­vei­nė, ku­rion su­ei­da­vo iš­girs­ti nau­jie­nų, pa­si­tar­ti, pa­si­da­ly­ti pa­tir­ti­mi.

 

bitinink_046

Skai­ty­da­ma laiš­ką at­ei­ties kar­toms, Van­da Šu­kie­nė kvie­tė iš­sau­go­ti bi­ti­nin­kys­tės tra­di­ci­jas. Iš kai­rės – A. Skir­ke­vi­čius, K. Ašem­ber­gas ir J. Za­le­pū­ga.


 

Pa­sak Lie­tu­vos bi­ti­nin­kų są­jun­gos pre­zi­den­to A. Skir­ke­vi­čiaus, Uk­mer­gės bi­ti­nin­kų drau­gi­ja iš ki­tų ra­jo­nų iš­si­ski­ria ga­lin­gais bi­ti­nin­kys­tės asais. Sve­čias mi­nė­jo moks­li­nin­ką Jo­ną Bal­že­ką, Jo­ną Šan­ta­rą, ku­rio mo­der­nus bi­ti­nin­kys­tės ūkis vie­nas di­džiau­sių Lie­tu­vo­je.

Gro­jant Ri­čar­do Ka­ma­raus­ko va­do­vau­ja­mam jau­nų­jų pū­ti­kų or­kest­rui, ren­gi­nio me­tu iš­kil­min­gai ati­deng­tas ju­bi­lie­ji­nės skulp­tū­ros už­ra­šas „Pro­tė­vių dva­sia svei­kai gy­ven­ti lie­pia“. „Vi­sais lai­kais žmo­nes ly­dė­jo sie­kis bū­ti svei­kiems ir stip­riems“, – jo reikš­mę aiš­ki­no bi­ti­nin­kas, so­di­nin­kas Jo­nas Za­le­pū­ga, ku­rio idė­ją su­kur­ti skulp­tū­rą įgy­ven­di­no R. Zin­ke­vi­čius. Ši skulptūra – tai bitininkų draugijos narių dovana savo miestui.

Li­go­ni­nės skve­rą pa­puo­šu­sį tau­to­dai­li­nin­ko kū­ri­nį pa­šven­ti­no ku­ni­gas Ri­man­tas La­niaus­kas. Į skulp­tū­rą bu­vo įdė­tas ir už­kal­tas bi­ti­nin­kų pa­si­ra­šy­tas laiš­kas, skir­tas at­ei­ties kar­toms. Ja­me ap­ra­šy­ta drau­gi­jos veik­la, o bū­si­mos jos šimt­me­čio šven­tės da­ly­viai – bi­čiu­lių anū­kai, pro­anū­kiai – kvie­čia­mi tęs­ti dar­bus ir iš­sau­go­ti bi­ti­nin­kys­tės tra­di­ci­jas.

 

bitinink_058

Į drau­gi­jos pen­kias­de­šimt­me­tį rin­ko­si uk­mer­giš­kiai ir sve­čiai iš kai­my­ni­nių ra­jo­nų.


 

Už pras­min­gą il­ga­me­tį dar­bą, mei­lę bi­te­lėms, tra­di­ci­jų ir nau­jo­vių der­mę bi­ti­nin­kys­tė­je dė­ko­ta dau­ge­liui bi­čiu­lių. Lie­tu­vos bi­ti­nin­kų są­jun­gos, Uk­mer­gės bi­ti­nin­kų drau­gi­jos, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­dė­kos raš­tais, pa­žy­mė­ji­mais ap­do­va­no­ti tris de­šimt­me­čius drau­gi­jai va­do­vau­jan­tis K. Ašem­ber­gas, J. Za­le­pū­ga, J. Šan­ta­ras, An­ta­nas Na­vic­kas, Sta­sė Pau­la­vi­čie­nė, Al­do­na Šir­ve­lie­nė, ki­ti na­riai. Pa­dė­ka taip pat įteik­ta jau­na­jam bi­ti­nin­kui Li­nui Ka­zė­nui.

Ju­bi­lie­jaus pro­ga bi­ti­nin­kams sėk­mės, svei­kų bi­čių ir daug me­daus lin­kė­jo Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Al­gi­man­tas Ve­lič­ka, mies­to se­niū­ni­jos at­sto­vai, so­dų ben­dri­jų, ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai. Anot Gė­li­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­kės Zi­nai­dos Za­ran­kie­nės, už so­duo­se ir gė­ly­nuo­se gau­sė­jan­tį der­lių rei­kia dė­ko­ti bi­tu­tėms.

 

bitinink_099


Pa­si­bai­gus svei­ki­ni­mams ir ap­si­mai­nius do­va­no­mis, vi­si bu­vo pa­kvies­ti čia pat pa­ska­nau­ti švie­žio me­daus su sū­riu, agur­kais ir duo­ne­le. Bi­čių ga­mi­na­mą gar­dė­sį su ma­lo­nu­mu ra­ga­vo ir ma­ži, ir di­de­li sma­li­žiai. Sal­džios vai­šės nuo lau­ke su­sta­ty­tų sta­lų iš­tir­po kaip­mat...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų