Biudžeto lėšas tirpdys padidėjusi minimali alga

Ra­jo­no ta­ry­bos na­riai be­veik mė­ne­sį svars­tė ir į vi­sas pu­ses tam­pė sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­klo­dę. Šią sa­vai­tę po­li­ti­kai tvir­ti­na šį iš­skir­ti­nį do­ku­men­tą. Dau­giau­siai pla­nuo­ja­mas iš­lai­das šie­met di­di­na ūg­te­lė­ju­si mi­ni­ma­li al­ga.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Vilmos Nemunaitienės nuotr. Savivaldybės biudžetas jau suskaičiuotas.

Sa­vi­val­dy­bės Biu­dže­to ir eko­no­mi­nės plėt­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė sa­ko, kad biu­dže­to lė­šos pra­de­da­mos dė­lio­ti tik tuo­met, kai Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pa­tvir­ti­na mo­kes­čių su­rin­ki­mo pla­nus bei vals­ty­bės do­ta­ci­jas.

Ki­taip ta­riant, kai pa­aiš­kė­ja, kiek yra ben­dra­me „ka­ti­le“, ga­li­ma pra­dė­ti skirs­ty­ti kon­kre­čioms sri­tims.

Pa­grin­di­nius štri­chus su­dė­lio­ja sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus spe­cia­lis­tai, rem­da­mie­si ki­tų sky­rių dar­buo­to­jų pa­siū­ly­mais. Tik tuo­met tvar­kin­gai į ei­lu­tes su­dė­lio­tas sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas ke­liau­ja į ra­jo­no ta­ry­bą.

Ta­ry­bai šie­met tei­kia­mas tvir­tin­ti 90 mln. 64 tūkst. li­tų pa­ja­mų ir 97 mln. 956 tūkst. li­tų iš­lai­dų biu­dže­tas.

Koks tai yra svar­bus do­ku­men­tas, įro­do šio klau­si­mo svars­ty­mo iš­skir­ti­nu­mas. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­te iš­dės­to­mos tai­syk­lės, kaip tu­ri bū­ti svars­to­mas biu­dže­tas, kiek lai­ko skir­ti jo pro­jek­to ana­li­za­vi­mui.

„Reg­la­men­te rei­ka­lau­ja­ma, kad svars­ty­mui tu­ri bū­ti ski­ria­ma ne ma­žiau kaip dvi sa­vai­tės. Juk nuo šio do­ku­men­to pri­klau­so vi­sų me­tų sa­vi­val­dy­bės gy­ve­ni­mas“, – aiš­ki­na E. Mi­ri­na­vi­čie­nė.

 

De­ri­na su ga­li­my­bė­mis

 

Svars­tant biu­dže­tą ta­ry­bos na­riams ten­ka pri­si­min­ti pra­ėju­sių me­tų pa­ža­dus dau­giau dė­me­sio skir­ti vie­nai ar ki­tai sri­čiai, įsi­pa­rei­go­ji­mus, už­fik­suo­tus po­sė­džių pro­to­ko­luo­se, bei ki­tus raš­tus. Be­lie­ka vis­ką su­de­rin­ti su ga­li­my­bė­mis...

Šių me­tų biu­dže­to pa­ja­mos pa­ly­gin­ti su per­nykš­čio pa­di­dė­jo apie tris mi­li­jo­nus li­tų. Ta­čiau ši ne­men­ka su­ma skirs­tant pi­ni­gus grei­tai „iš­tirps­ta“ Vy­riau­sy­bei pa­kė­lus mi­ni­ma­lios al­gos dy­dį.

Dau­ge­lį biu­dže­to ei­lu­čių nuo ta­ry­bos na­rių „fan­ta­zi­jų“ sau­go kon­kre­čių mi­nis­te­ri­jų pri­im­ti įsta­ty­mai. Biu­dže­ti­nių įtai­gų iš­lai­ky­mui, jų dar­buo­to­jų al­goms, pa­šal­poms, kom­pen­sa­ci­joms lė­šos nu­ma­to­mos re­mian­tis šiais įsta­ty­mais.

Biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai pa­ten­ka į mi­nis­te­ri­jų nu­sta­ty­tų su­mų žir­kles. Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės nuo­sta­ta – lai­ky­tis al­gų vi­dur­kio – ne­si­kei­čia jau ne vie­ne­rius me­tus.

 

„Su­val­gė“ mi­ni­ma­li al­ga

 

Iš­skir­ti­nė šių me­tų si­tu­a­ci­ja – pa­di­dė­ju­si mi­ni­ma­li al­ga. Ši ap­lin­ky­bė at­ly­gi­ni­mų ei­lu­tę pa­di­di­no 2,4 mln. li­tų. Tai žen­kli su­ma – su­da­ro 2,6 proc. vi­so biu­dže­to.

Kai ku­rioms įstai­goms skir­ta ge­ro­kai dau­giau lė­šų nei per­nai. Vla­do Šlai­to vie­ša­jai bib­lio­te­kai šie­met ski­ria­ma 64, Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jui – 81, kul­tū­ros cen­trui – 113 tūkst. li­tų dau­giau nei per­nai.

Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad įstai­gos tu­rės lais­ves­nes ran­kas veik­lai ar plėt­rai. Be­veik vi­sos pa­pil­do­mos lė­šos „ke­liaus“ į al­ga­la­pius mi­ni­ma­lios al­gos kom­pen­sa­vi­mui.

Dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų są­skai­ta 1 mln. li­tų biu­dže­te pa­di­dė­jo ir švie­ti­mui skir­tos lė­šos.

 

Po­li­ti­za­vi­mo ne­įžiū­rė­jo

 

E. Mi­ri­na­vi­čie­nė sa­ko, kad, pa­skirs­čius šias lė­šas, dė­lio­ja­mi li­ku­sie­ji – sa­vi­val­dy­bės pro­gra­moms skir­ti pi­ni­gai.

Jie į at­ski­ras ei­lu­tes iš­dės­to­mi pa­gal 9 pro­gra­mas, ap­iman­čias švie­ti­mą, svei­ka­tos ap­sau­gą ir so­cia­li­nę pa­ra­mą, ap­lin­kos ap­sau­gą, kul­tū­rą, spor­tą, smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo bei tu­riz­mo, vie­šo­sios in­fra­struk­tū­ros, kai­mo plėt­ros, sa­vi­val­dy­bės val­dy­mą.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė ma­no, kad aki­vaiz­daus po­li­ti­za­vi­mo prieš rin­ki­mus į Sei­mą pa­vy­ko iš­veng­ti: „Ta­ry­bos na­riai pa­kan­ka­mai at­sa­kin­gai pa­žiū­rė­jo į šią pa­rei­gą.“

Aiš­ku, be dis­ku­si­jų ir pa­siū­ly­mų ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se ne­ap­sie­ita. Juo­se da­ly­va­vu­si E. Mi­ri­na­vi­čie­nė sa­ko, kad ne vi­si siū­ly­mai yra kon­struk­ty­vūs ir ver­ti to­les­nio ta­ry­bos na­rių svars­ty­mo. Kai ku­rie iš jų – pa­kan­ka­mai ne­iš­ana­li­zuo­ti.

 

Siū­lė ma­žin­ti

 

Ko­mi­te­tuo­se šie­met siū­ly­ta su­ma­žin­ti Tarp­tau­ti­niam būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­liui skir­tas 20 tūkst. li­tų lė­šas bei ap­kar­py­ti 60 tūkst. li­tų sa­vi­val­dy­bės rep­re­zen­ta­ci­nes lė­šas.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė įsi­ti­ki­nu­si, kad Uk­mer­gę rep­re­zen­tuo­jan­čiam fes­ti­va­liui skir­ta ir taip kuk­li su­ma.

Anot jos, de­le­ga­ci­jų pri­ėmi­mui, šven­tėms skir­tų rep­re­zen­ta­ci­nių lė­šų taip pat ne­iš­ei­na at­si­sa­ky­ti. Mat per me­tus sa­vi­val­dy­bė su­lau­kia de­šimt ir dau­giau de­le­ga­ci­jų. „Ne­ga­li­me bū­ti nuo vi­sų už­si­sklen­dę. O sve­čius ten­ka ir pa­mai­tin­ti, ir ap­gy­ven­din­ti“, – aiš­ki­na E. Mi­ri­na­vi­čie­nė.

Šie­met dau­giau lė­šų nu­ma­ty­ta skir­ti teis­mo iš­lai­doms. Šio­je ei­lu­tė­je – 200 tūkst. li­tų. Per­nai ap­si­ei­ta su 160 tūkst. li­tų.

Toks pa­di­dė­ji­mas su­kė­lė kai ku­rių opo­zi­ci­jos na­rių kri­ti­ką.

„Pir­ma teis­mų su „Mies­to ener­gi­ja“ da­lis bai­gė­si mū­sų nau­dai. Lau­kia ant­ras eta­pas, ku­ria­me bus nag­ri­nė­ja­mos abie­jų pu­sių sko­los vie­nos ki­tai. Jei teis­mams pi­ni­gų ne­skir­si­me, tuo­met ne­ga­li­me kal­bė­ti apie sko­lų pri­si­tei­si­mą“, – aiš­ki­na pa­šne­ko­vė.

7 mln. li­tų šie­met nu­ma­to­ma sko­lin­tis. Sko­li­ni­mui­si nu­ma­to­mos lė­šos rei­ka­lin­gos pri­si­dė­ti prie įgy­ven­di­na­mų in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų. Pa­na­šią su­mą sa­vi­val­dy­bei sko­lin­tis pri­rei­kė ir per­nai.

„Sa­vi­val­dy­bė kur kas ma­žiau sko­li­no­si prieš 5–6 me­tus.  Bet ne­bu­vo bū­ti­ny­bės – ne­vyk­dė tiek daug kaip da­bar eu­ro­pi­nių pro­jek­tų“, – tei­gia pa­šne­ko­vė.

 

At­si­ra­do nau­jų ei­lu­čių

 

Biu­dže­te at­si­ra­do nau­jų ei­lu­čių. Vla­do Šlai­to bib­lio­te­kai ski­ria­ma 10 tūkst. li­tų lei­di­nių įsi­gi­ji­mui. Šis žings­nis ženg­tas pri­si­mi­nus se­nus pa­ža­dus uk­mer­giš­kiams. Ki­ta nau­jo­vė – kai­mo gy­ven­vie­čių dre­na­žo įren­gi­nių re­mon­to dar­bams ski­ria­ma 20 tūkst. li­tų. Už šias lė­šas bus at­lik­ta įren­gi­nių re­vi­zi­ja.

Pla­nai, kad lė­šų dre­na­žo re­no­va­ci­jai pa­vyks gau­ti per in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, nepa­si­tvir­ti­no. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja ren­gia pro­gra­mas me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių re­konst­ruk­ci­jai tik dir­ba­mo­je že­mė­je.

 

...ar­ba jos „ap­tir­po“

 

Kai ku­rios ei­lu­tės šių­me­čia­me biu­dže­te, pa­ly­gin­ti su per­nykš­čiu, „ap­tir­po“.

Ge­ro­kai su­ma­žin­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­vo fon­das. Per­nai ja­me bu­vo 100 tūkst. li­tų ir jie bu­vo nau­do­ja­mi ne­nu­ma­ty­toms iš­lai­doms pa­deng­ti. Šie­met li­ko 30 tūkst. Ri­bo­ja­ma jų pa­skir­tis – Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mas lei­džia nau­do­ti tik eks­tre­ma­lių at­ve­jų pa­da­ri­nių ša­li­ni­mui.

Ben­druo­me­nės svei­ka­tos punk­tams ski­ria­ma 25 tūkst. li­tų – vos ne dvi­gu­bai ma­žiau nei per­nai. Ta­čiau 20 tūks­tan­čių li­tų pa­ža­dė­ta pa­sta­tų re­no­va­ci­jai.

Ben­druo­me­nės svei­ka­tos punk­tų tin­klas dėl lė­šų ap­kar­py­mo ne­tu­rė­tų su­siau­rė­ti. At­virkš­čiai – nau­ją punk­tą ža­da­ma įsteig­ti Re­čio­nių uni­ver­sa­lia­me dau­gia­funk­cia­me cen­tre. Įstei­gus vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties pa­sta­tuo­se, su­ma­žė­ja iš­lai­ky­mo są­nau­dos.

 

„Ju­din­ti“ ne­drau­džia­ma

 

Ra­jo­no ta­ry­bos pa­tvir­tin­tas biu­dže­tas nė­ra „ne­pa­ju­di­na­mas“. Pa­pras­tai me­tų ei­go­je dar ne kar­tą lė­šos „stum­domos“ iš vie­nos ei­lu­tės į ki­tą.

E. Mi­ri­na­vi­čie­nė sa­ko, kad tai da­ro­ma, no­rint iš­nau­do­ti iš­lai­doms skir­tus pi­ni­gus tais at­ve­jais, jei vie­no­se sri­ty­se jie su­tau­po­mi, o ki­toms trūks­ta.

Per­skirs­tant lė­šas taip pat rei­kia gau­ti ra­jo­no ta­ry­bos na­rių pri­ta­ri­mą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų