Braškė ūkininkui – uogų karalienė

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Bir­že­lis braš­kes au­gi­nan­čiam ūki­nin­kui Vla­dui Gu­ze­liui – pats karš­čiau­sias mė­nuo. Dar­bai braš­ky­ne uo­gų se­zo­no me­tu dė­lio­ja­mi ne die­no­mis, va­lan­do­mis, o mi­nu­tė­mis.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Pla­nuo­se – šal­dy­tu­vas

 

„Braš­kė – uo­ga, ku­ri „ne­mėgs­ta“ gu­lė­ti nu­skin­ta ir lauk­ti sa­vo­jo pir­kė­jo“, – aiš­ki­na ūki­nin­kas. Uk­mer­gės tur­gu­je uo­gas jis re­a­li­zuo­ja pats, ta­čiau džiau­gia­si, kad rin­ką pa­vy­ko iš­plės­ti – mat į jo ūkį vis daž­niau už­su­ka ur­mu pro­duk­ci­ją per­kan­tys pre­kei­viai. V. Gu­ze­lio braš­kės ke­liau­ja ne tik į to­li­miau­sius ša­lies kam­pe­lius, bet pa­sie­kia ir kai­my­ni­nę Lat­vi­ją.

Kas­met sa­vo ūky­je ko­kią nors nau­jo­vę įdie­gian­tis vy­riš­kis šie­met nu­spren­dė įsi­gy­ti šal­dy­tu­vą. „Dar neap­si­spren­džiau, ar nu­si­pirk­siu, ar pra­džiai iš­si­nuo­mo­siu. Bet esu įsi­ti­ki­nęs, kad karš­tą va­sa­rą toks įren­gi­nys – ne­pa­kei­čia­mas“, – svars­to jis.

Re­a­li­za­ci­jos lai­ko šal­dy­tu­vas ste­buk­lin­gai ne­pail­gins, bet že­mo­je tem­pe­ra­tū­ro­je pa­lai­ky­tos uo­gos tru­pu­tį už­si­kon­ser­vuo­ja ir pre­ky­vie­tes pa­sie­kia ne­pa­kei­tu­sios pre­ki­nės iš­vaiz­dos. „Vis tiek pri­va­lai pa­teik­ti pir­kė­jui kuo švie­žes­nį pro­duk­tą. Ar tu­rė­da­mas šal­dy­tu­vą, ar ne – ski­ni iš va­ka­ro, o ry­te re­a­li­zuo­ji“, – tei­gia V. Gu­ze­lis.

 

Lais­ty­mo sis­te­ma – trę­ši­mui

 

La­še­li­nė lais­ty­mo sis­te­ma jau įdieg­ta be­veik vi­sa­me braš­ky­ne. Ji la­biau­siai pra­ver­čia, kai pa­va­sa­ris ar anks­ty­va va­sa­ra pa­gai­li lie­tu­čio – ne­lais­to­mos braš­kės už­au­ga smul­kios, su­ma­žė­ja der­lius. Saus­rų me­tu ga­li tie­siog iš­džiū­ti dir­vo­je. Šie­met pliūp­te­lė­jus gau­sioms liū­tims to­kia įran­ga dau­ge­liui ga­li pa­si­ro­dy­ti į ba­lą iš­mes­ti pi­ni­gai. Ūki­nin­kas ne­ma­no tuš­čiai iš­lai­da­vęs, nes šie­met ši sis­te­ma jam tar­nau­ja braš­ky­no trę­ši­mui.

Šie­met lie­tus dar di­de­lių bė­dų ne­pri­da­rė. Ka­dan­gi uo­gų no­ki­mo ir sky­ni­mo se­zo­nas pra­si­dė­jo pa­ly­gin­ti ne­se­niai, drėg­mės per­tek­lius ne­spė­jo pri­da­ry­ti nuos­to­lių. Ūki­nin­kas sa­ko, kad tuo at­žvil­giu la­biau nu­skriaus­ti len­kai – mat ten šių uo­gų se­zo­nas pra­si­dė­jo ge­ro­kai anks­čiau ir liū­tys už­klu­po jau raus­tan­čias ir noks­tan­čias uo­gas.

Kon­ku­ren­ci­jos V. Gu­ze­lis la­bai ne­si­bai­mi­na – tie, ku­rie iš­ban­do lie­tu­viš­ką pre­kę, daž­niau­siai jai lie­ka iš­ti­ki­mi. Che­mi­ka­lų jis sa­ko nau­do­jan­tis sai­kin­gai – nu­purš­kia žo­les nai­ki­nan­čiais her­bi­ci­dais pa­si­bai­gus uo­ga­vi­mo se­zo­nui. Žy­dint ar de­rant uo­goms, pa­grin­di­niai ko­vos su pik­tžo­lė­mis įran­kiai – dal­gis ir žo­liap­jo­vė.

„Aiš­ku, kad pik­tžo­lės nė­ra di­de­lės braš­kių drau­gės. Nau­din­gas me­džia­gas iš že­mės im­da­mos, der­lių su­ma­ži­na. Bet kaip tos uo­gos at­ro­dy­tų lie­tin­gą va­sa­rą, jei tarp ke­re­lių žo­lės ne­bū­tų? Že­mė­mis ap­li­pu­sios, api­pu­vu­sios – nie­kam to­kių ne­įsi­ūly­si“, – pik­tžo­lių ža­los ne­nei­gian­tis at­ra­do ir ki­tą me­da­lio pu­sę ūki­nin­kas.

Drėg­mės per­tek­lius – pui­kiau­sios są­ly­gos braš­ky­ne plis­ti ke­ke­ri­niam pu­vi­niui. V. Gu­ze­lis sa­ko, kad va­ka­re skin­tas ir į dė­žu­tes su­dė­tas uo­gas kar­tais ten­ka ati­džiai per­žiū­rė­ti, kad api­pu­vu­sios uo­gos pir­kė­jo ne­pa­siek­tų.

 

Veis­les iš­ban­do

 

Braš­kė­mis ūki­nin­ko va­sa­ra kve­pia jau še­šio­lik­tus me­tus. V. Gu­ze­lis pa­sa­ko­ja pra­dė­jęs ne­drą­siai: pa­ban­dy­mui braš­kių dai­gais ap­so­di­no vie­no hek­ta­ro plo­tą. Pa­ma­žu jis iš­si­plė­tė iki dvy­li­kos hek­ta­rų.

Anot ūki­nin­ko, vi­si dar­bo braš­ky­ne me­tai – nuo­la­ti­niai ban­dy­mai. Ypač kruopš­čiai pa­si­ren­ka veis­les. Ki­tų ūki­nin­kų re­ko­men­da­ci­jos ir at­si­lie­pi­mai apie veis­les – be­veik be­ver­čiai. „Juk vie­na­me re­gio­ne ar net ūky­je že­mė vie­no­kia, ki­ta­me – ki­to­kia. Pats ne­pa­ban­dęs, ne­ga­li da­ry­ti iš­va­dų“, – sa­ko jis. Be to, mė­gė­jiš­ka­me braš­ky­ne ga­li pui­kiau­siai tik­ti to­kios veis­lės, ku­rios pa­si­ro­dys ma­žai ver­tos pra­mo­ni­nia­me.

Be­veik 90 pro­cen­tų braš­ky­no ap­so­din­ta „Ho­ne­o­ye“ veis­lės dai­gais. Ji, anot ūki­nin­ko, pa­tei­si­no vi­sus jo lū­kes­čius – ir ska­ni, ir trans­por­ta­bi­li. Pre­ki­nė iš­vaiz­da, kas la­bai svar­bu pir­kė­jui, taip pat ne­pri­ekaiš­tin­ga. Ūki­nin­ko nuo­mo­ne, „El­kat“ veis­lės uo­gos la­biau au­gin­ti tin­ka so­di­nin­kui mė­gė­jui, o ne ūki­nin­ko braš­ky­ne, nes yra ne­trans­por­ta­bi­lios.

 

Įlei­do šak­nis

 

V. Gu­ze­lis juo­kau­ja, kad sa­vo ūky­je pra­lei­džia tiek lai­ko, kad jau ir pats įlei­do šak­nis. Ša­lia rau­do­nuo­jan­čių braš­kių lau­kų žmo­gus ren­gia­si sta­ty­ti na­mus – pro­jek­tuo­ja so­dyb­vie­tę, iki bū­si­mų na­mų at­si­ve­dė elek­trą, pa­si­sta­tė pa­sto­tę. So­dy­bos vie­tą žen­kli­na per­nai pa­sta­ty­tos ąžuo­li­nės skulp­tū­ros, iš­kas­ti tven­ki­niai.

„Nie­kur iš sa­vo braš­ky­no jau nebe­si­trauk­siu“, – ūki­nin­kas ti­ki­na, kad vi­sų kei­kia­ma kri­zė jo ne­iš­gąs­di­no. Di­de­lių tur­tų nie­kuo­met ne­pla­na­vo su­si­krau­ti – dir­ba ir džiau­gia­si, kad at­ra­do sa­vo ni­šą. O kri­zių jo gy­ve­ni­me bū­ta – tai saus­ra lau­kus iš­džio­vin­da­vo, kai dar lais­ty­mo sis­te­mos ne­tu­rė­jo, tai kru­ša žie­dus ir uo­gas nu­dau­žy­da­vo. Rin­ką ir­gi ne per vie­ną se­zo­ną at­ra­do.

Braš­kė ūki­nin­kui – uo­gų ka­ra­lie­nė. Ir pir­kė­jai po žie­mos pir­mų­jų va­sa­ros uo­gų bū­na la­biau­siai pa­si­il­gę. Anks­ty­vų­jų ieš­ko tur­gu­je, vė­liau, kai lau­kai uo­go­mis nu­raus­ta, dau­ge­lis įpra­to tie­siai į ūkį at­va­žiuo­ti ir pri­sis­kin­ti pi­giau.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų