Briedžiukas ieškojo veršelių draugijos

Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je Vais­gė­liš­kiuo­se gy­ve­nan­čių Ja­ni­nos ir Juo­zo Ku­lė­šių so­dy­bą ant­ra­die­nį ap­lan­kė ne­įpras­tas sve­čias – pa­si­kly­dęs brie­dės jau­nik­lis. Ka­dan­gi ma­mos ras­ti ne­pa­vy­ko, pa­mes­ti­nu­kui bu­vo su­ras­ti nau­ji na­mai – Tel­šių ra­jo­ne įsi­kū­ręs mi­ni zo­o­lo­gi­jos so­das „Žvė­rin­čius“.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Au­to­rės nuotr. Brie­džiu­kas ir ver­še­lis grei­tai susidraugavo.

Ne­to­li na­mų esan­čio­je ga­nyk­lo­je ver­še­lių drau­gi­jos ieš­kan­tį brie­džiu­ką ge­ro­kai įdie­no­jus pa­ste­bė­jo ūki­nin­kų sū­nus Sva­jū­nas.

Ka­dan­gi su­au­gu­sios brie­dės ap­lin­kui ne­si­ma­tė, žmo­nės nu­spren­dė, kad brie­džiu­kas ar­ba kaž­kaip nu­kly­do nuo jos, ar­ba ma­žy­lio ma­mą bus pa­kir­tu­si bra­ko­nie­rių kul­ka.

Jau­nik­lis bu­vo vi­sai ne­baikš­tus, nuo žmo­nių ne­bė­go. Be var­go pa­ė­mę ant ran­kų ke­lio­li­ka ki­log­ra­mų sve­rian­tį ma­žy­lį, Ku­lė­šiai nu­ne­šė į ne­to­lie­se esan­čią gal­vi­jų fer­mą ir lai­ki­nai „ap­gy­ven­di­no“ ap­tva­re kar­tu su ver­šiu­ku.

Gal­vas pa­su­kę, ką to­liau da­ry­ti su šiuo „ra­di­niu“, ūki­nin­kai nu­ta­rė pa­skam­bin­ti Uk­mer­gės gy­vū­nų glo­bos klu­bo pir­mi­nin­kui Sta­siui Ba­raus­kui.

Gam­tą fo­to­gra­fuo­jan­tis, jo­je daug lai­ko pra­lei­džian­tis, pats ne vie­ną gy­vū­ną sa­vo so­dy­bo­je pri­glau­dęs S. Ba­raus­kas pri­si­pa­ži­no iš pra­džių su­tri­kęs. „Nu­va­žia­vęs pa­ma­čiau, kad brie­džiu­kas dar vi­sai jau­nik­liu­kas, ko­kios sa­vai­tės, ne dau­giau. Žo­lės pats dar ne­pe­ša. Jei be ma­mos li­ko nak­tį, tai jau ne­žin­dęs jos ge­rą pus­die­nį. Jė­gos to­kį ma­žy­lį grei­tai ap­leis­ti ga­li“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas.

Pa­dė­ti brie­džio jau­nik­liui pa­si­ren­gęs vy­ras pra­ne­šė gam­to­sau­gi­nin­kams bei Lie­tu­vos gy­vū­nų glo­bos aso­cia­ci­jos na­riams. Ne­su­lau­kęs di­de­lio mi­nė­tų ins­ti­tu­ci­jų en­tu­ziaz­mo, pa­skam­bi­no į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją.

Gel­bė­ti pa­mes­ti­nu­ką ėmė­me ir mes. Ka­dan­gi rūpintis gy­vū­nų ap­sau­ga, mū­sų su­pra­ti­mu, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų pa­rei­ga, pa­skam­bi­no­me jiems.

Vil­niaus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Uk­mer­gės ra­jo­no agen­tū­ros spe­cia­lis­tas Ana­to­li­jus Poš­kus ste­bė­jo­si, jog šio­je vie­to­je, to­li nuo di­de­lio miš­ko, at­si­ra­do to­kio stam­baus gy­vū­no jau­nik­lis.

Brie­džiai, anot jo, mėgs­ta di­des­nius miš­kus, nei ne­to­lie­se esan­tis Lo­bų miš­ke­lis. „Pa­tys nu­va­žia­vę pas brie­džiu­ką ra­du­sius žmo­nes ne­bu­vom – pa­siū­lėm, kur kreip­tis to­kiu at­ve­ju. Ma­nau, kad kar­ves au­gi­nan­tys ūki­nin­kai pa­tys ži­no, kuo ir kaip gy­vū­no jau­nik­lį pa­gir­dy­ti, kad ne­nu­silp­tų“, – sa­kė ap­lin­ko­sau­gi­nin­kas.

Pa­sak Lie­tu­vos gy­vū­nų glo­bos drau­gi­jos pir­mi­nin­ko Be­no No­rei­kio, lai­ky­ti brie­dį, o tuo la­biau už­au­gin­ti ne­lais­vė­je, yra la­bai su­dė­tin­ga. „Net zo­o­lo­gi­jos so­duo­se to­kie ban­dy­mai daž­niau­siai bai­gia­si liūd­nai“, – si­tu­a­ci­jos su­dė­tin­gu­mo ne­slė­pė spe­cia­lis­tas.

Pa­grin­di­nė prie­žas­tis sly­pi ta­me, kad šio gy­vū­no mais­to ra­cio­nas la­bai įvai­rus. „Ir su­au­gu­siam brie­džiui tik­rai ne­pa­kak­tų tik žo­lės ar šie­no. Kad gau­tų vi­sų rei­ka­lin­gų mik­ro­ele­men­tų, tu­ri ės­ti žie­vę, me­džių pum­pu­rus, ker­pes“, – sa­ko jis.

Vis tik pa­mes­ti­nu­kui na­mus pa­vy­ko su­ras­ti – brie­džio jau­nik­lį pri­glaus­ti ne­at­si­sa­kė Tel­šių miš­kų urė­di­jos Ubiš­kių gi­ri­nin­ki­jos žvė­rių mi­ni zo­o­lo­gi­jos so­das „Žvė­rin­čius“. Jis urė­di­jos ini­cia­ty­va įkur­tas 1996 me­tais. Nuo pat jo gy­va­vi­mo pra­džios gau­sų bū­rį žvė­re­lių pri­žiū­ri ir zo­o­lo­gi­jos so­dą ple­čia ei­gu­lys Pet­ras Dab­ri­šius.

Žvė­re­liams ke­tu­rio­li­kos hek­ta­rų plo­te su­kur­tos są­ly­gos, pa­na­šios į jų gy­ve­ni­mą na­tū­ra­lio­je gam­to­je. Šiuo me­tu lan­ky­to­jai „Žvė­rin­čiu­je“ ga­li pa­ma­ty­ti ne tik el­nius, da­nie­lius, muf­lo­nus, šer­nus, vil­kus, bet ir meš­ki­ną Ti­mą. „Gy­ve­no pas mus ir brie­dis, bet su­au­gęs iš­trū­ko iš ap­tva­ro – ma­tyt pa­si­rin­ko lais­vę“, – pa­sa­ko­ja ei­gu­lys.

Ku­lė­šių so­dy­bo­je pri­sig­lau­dęs brie­džiu­kas – pir­ma­sis miš­kų gy­ven­to­jas „uk­mer­giš­kis“, nu­ke­lia­vęs į Tel­šių miš­kų urė­di­jos „Žvė­rin­čių“.

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų