Bulvių kaina kyla kaip ant mielių

Žemės ūkio mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, vien pir­mą­ją šių me­tų sa­vai­tę bul­vės pa­bran­go treč­da­liu. Ūki­nin­kai sa­ko, kad per mė­ne­sį su­pir­kė­jai kai­nas pa­kė­lė vos ne dvi­gu­bai. Ir di­di­na jas to­liau. Ga­li bū­ti, kad iki pa­va­sa­rio lie­tu­viš­kų bul­vių ne­be­liks, nes jos tie­siog iš­ke­liaus į Ru­si­ją.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Bul­vės dar vis va­di­na­mos pi­giau­siu mais­tu, bet ne­ži­nia, ar taip bus ir at­ei­ty­je.

Ly­gi­nant su 2009-ųjų der­liu­mi, bul­vės bran­go tris kar­tus ir jų su­pir­ki­mo kai­na pa­sie­kė 1,2 li­to. Ta­čiau kai ku­rie ūki­nin­kai ne­abe­jo­ja, kad sau­sio pa­bai­go­je su­pir­kė­jai už jas ga­li mo­kė­ti 1,5 li­to, o pa­va­sa­rį lie­tu­viš­kų bul­vių ki­log­ra­mo did­me­ni­nė kai­na ga­li pa­di­dė­ti ir iki 2 li­tų. Kai­nų ki­li­mo prie­žas­tis – ak­ty­vus jų eks­por­tas į Ru­si­ją.

14 hek­ta­rų plo­te bul­ves per­nai au­gi­nęs Uk­mer­gės ra­jo­no ūki­nin­kas An­ta­nas Ka­ma­raus­kas pa­sa­ko­ja be­veik kas­dien su­lau­kian­tis siū­ly­mų pirk­ti di­de­lius bul­vių kie­kius. Su­pir­kė­jai kas­dien gun­do vis di­des­nė­mis kai­no­mis. Šiuo me­tu kai­na jau pa­sie­kė 1,20 už ki­log­ra­mą.

Pa­sak ūki­nin­ko, anks­čiau su­pir­kė­jai ne tik siū­lė ma­žes­nę su­pir­ki­mo kai­ną, bet ir kel­da­vo aukš­tus rei­ka­la­vi­mus: bul­vės tu­rė­jo bū­ti plau­tos ar bent jau la­bai šva­rios. Da­bar rei­ka­la­vi­mai itin su­ma­žė­jo. Li­ko svar­biau­sias – kiek ga­li­ma di­des­ni kie­kiai.

Ūki­nin­kas svars­to, kad pa­grin­di­nis su­pir­kė­jų tiks­las šian­dien – su­pirk­ti vi­są ūki­nin­kų pro­duk­ci­ją ir pas­kui stai­ga už­kel­ti kai­nas.

A. Ka­ma­raus­kas anks­čiau bul­ves iš­lai­ky­da­vo iki pa­va­sa­rio, ta­čiau da­bar svars­to, kad iki ko­vo, ba­lan­džio jų var­gu ar be­liks. Jei kai­na ir to­liau bus to­kia pa­lan­ki – par­duos vi­sas.

Aky­lai se­kan­tis rin­kos si­tu­a­ci­ją  ūki­nin­kas ži­no, kad Ru­si­jo­je šiuo me­tu bul­vės kai­nuo­ja 2-3 kar­tus bran­giau nei pas mus. Bū­tent dėl to ir ki­lo ši­toks ne­re­gė­tas jų  bu­mas. A. Ka­ma­raus­kas ne­nei­gia, kad au­gin­to­jus brangs­tan­ti pro­duk­ci­ja tik džiu­gi­na. Prie­šin­gu at­ve­ju šis ver­slas bū­tų pa­smerk­tas žlug­ti, juk per me­tus ši­taip iš­au­go ir dar­bo są­nau­dos, ypač ku­ras. La­bai pa­bran­go ir sėk­la. Šian­dien ser­ti­fi­kuo­tų sėk­li­nių bul­vių ki­log­ra­mas kai­nuo­ja 2 li­tus.

Ka­dan­gi bul­vei rei­kia ypač ge­ros že­mės, bet kur jos ne­pa­so­din­si, ūki­nin­kas yra nu­ta­ręs ki­tą­met plo­tų ne­di­din­ti ir lik­ti prie 14 hek­ta­rų.

Aky­lai da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją bul­vių rin­ko­je ste­bi ir Uk­mer­gės tur­ga­vie­tė­je bul­vė­mis ir ki­to­mis dar­žo­vė­mis pre­kiau­jan­tis Ra­mū­nas Ska­pas.

17 me­tų tuo be­si­ver­čian­tis ūki­nin­kas sa­ko, kad taip stai­ga bul­vės vi­dur­žie­mį pa­bran­go pir­mą kar­tą. Pra­ėju­sią sa­vai­tę di­de­les bul­ves mai­šais jis par­da­vi­nė­jo po 1,2 Lt, ne­di­de­les – po li­tą, di­de­les bul­ves ma­žes­niais kie­kiais svė­rė po 1,5 Lt už ki­log­ra­mą.

Pats bul­ves au­gi­nan­tis ūki­nin­kas sa­kė, kad per mė­ne­sį su­pir­kė­jai bul­vių kai­ną  pa­kė­lė vos ne dvi­gu­bai. Prieš nau­jus me­tus siū­lė už ki­log­ra­mą 80 cen­tų, o da­bar – 1,2 li­to.

Ūki­nin­kas kol kas ur­mu su­pir­kė­jams sa­vo bul­vių ne­par­duo­da. Ma­no, kad jos dar brangs. Ki­ta ver­tus, svars­to, kad šis stai­gus kai­nos šuo­lis ga­li bū­ti lai­ki­nas. Juk prie­žas­tis, jo ma­ny­mu, taip pat lai­ki­na – per­nykš­tės gam­tos sti­chi­jos Ru­si­jo­je. Bul­vių der­lius per­nai čia bu­vo itin pra­stas, tad jau ru­de­nį kai­nos ėmė aug­ti re­kor­di­niu grei­čiu.

Kad bul­vių trūks, ūki­nin­kai prog­no­za­vo jau ru­de­nį. Nes da­lis der­liaus dėl lie­taus su­ny­ko lau­kuo­se, da­lis su­pu­vo san­dė­liuo­se. Pa­na­ši pa­dė­tis bu­vo vi­so­je Eu­ro­po­je.

Yra ma­nan­čių­jų, kad at­ei­ty­je dras­tiš­ko au­gi­mo ne­bus. Esą bul­vių san­dė­liuo­se dar tu­ri olan­dai, bel­gai, pran­cū­zai. Be to, grei­tai pa­si­ro­dys ir anks­ty­vo­sios bul­vės iš Egip­to, Ma­ro­ko. Vis dėl­to be­veik ne­abe­jo­ja­ma, kad ir ki­tais me­tais bul­vių kai­na iš­liks aukš­ta.

Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, per­nai ir šie­met bran­go ne tik bul­vės, bet be­veik vi­sos dar­žo­vės: mor­kos – dau­giau nei de­šim­ta­da­liu, bu­ro­kė­liai ir ko­pūs­tai – ke­liais pro­cen­tais.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų