Būsimus studentus traukia užsienis

Stu­di­jų ga­li­my­bė­mis be­si­do­min­tys vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­viai šį mė­ne­sį kvie­čia­mi da­ly­vau­ti įvai­riuo­se mies­tuo­se vyks­tan­čio­je „Spe­cia­ly­bių mu­gė­je“. Penk­ta­die­nį ji su­reng­ta Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Moksleivius sudomino „Specialybių mugė“.

Su­si­pa­žin­ti su nau­din­ga in­for­ma­ci­ja bū­si­miems stu­den­tams siū­lo vie­šo­ji įstai­ga FOX UNIVERSITETAI. Ši tarp­tau­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja at­sto­vau­ja pus­šim­čiui uni­ver­si­te­tų iš ke­lio­li­kos ša­lių.

Į Uk­mer­gę at­vy­kę pro­jek­to or­ga­ni­za­to­riai tei­gė sie­kian­tys pa­dė­ti jau­nuo­liams ap­si­spręs­ti. Bai­gian­tie­siems mo­kyk­las jie pa­ta­rė kuo la­biau įsi­gi­lin­ti į stu­di­jų pro­gra­mų, ku­rias ke­ti­na rink­tis, ap­ra­šus. Pa­sa­ko­jo apie pa­vyz­džius, kai spe­cia­ly­bė pa­vi­lio­ja dėl skam­baus pa­va­di­ni­mo, ste­re­o­ti­pų ar­ba pa­si­duo­da­ma ar­ti­mų­jų įkal­bi­nė­ji­mams mo­ky­tis tam tik­rą da­ly­ką. Ta­čiau ši­taip už­ker­ta­mas ke­lias siek­ti tiks­lų, su­si­ju­sių su mėgs­ta­mo­mis stu­di­jo­mis ar net kar­je­ra.

01-17-1_straipsnio_2_nuotr

Pasak V. Kvirienės, naudingų žinių mokiniai ras darbo biržoje.


 

Mo­ky­mo­si pa­tir­ti­mi su mo­ki­niais da­li­jo­si stu­den­tai. Apie skir­tin­gas spe­cia­ly­bes bei taik­lų pro­fe­si­jos pa­si­rin­ki­mą kal­bė­jo pro­jek­te da­ly­vau­jan­tys lek­to­riai. Moks­lei­viai ben­dra­vo su pro­jek­to part­ne­rio – Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nio ver­slo mo­kyk­los – ko­man­da.

Su­si­ti­ki­mo su „Spe­cia­ly­bių mu­gės“ ren­gė­jais ne­pra­lei­dę uk­mer­giš­kiai la­biau­siai do­mė­jo­si stu­di­jo­mis už­sie­ny­je. Ne­ma­žai jų no­rė­tų stu­di­juo­ti tarp­tau­ti­nį ver­slą, me­di­ci­ną.

Pa­si­skirs­tę gru­pė­mis, jau­nuo­liai da­ly­va­vo dis­ku­si­jo­se apie pri­sta­ty­tas spe­cia­ly­bes. Po ren­gi­nio sve­čiai sa­kė pa­ste­bė­ję, jog ma­žiau­siai da­ly­vius do­mi­no va­dy­ba, eko­no­mi­ka bei ener­ge­ti­ka.

Bū­si­miems stu­den­tams ak­tu­a­lios ži­nios apie šian­die­ni­nę dar­bo rin­ką, po­pu­lia­riau­sias ir ma­žiau pa­klau­sias spe­cia­ly­bes. Duo­me­nis apie jas kas­met ren­ka ir api­ben­dri­na Lie­tu­vos dar­bo bir­ža.

Su esa­ma si­tu­a­ci­ja su­si­rin­ku­siuo­sius su­pa­žin­di­no Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vio­le­ta Kvi­rie­nė. Anot jos, re­mian­tis nau­jau­sio ty­ri­mo iš­va­do­mis, ga­li­ma teig­ti, jog di­džiau­sią ga­li­my­bę įsi­dar­bin­ti tu­ri gy­dy­to­jai bei par­da­vi­mo va­dy­bi­nin­kai.

01-17-1_straipsnio_3_nuotr


Pa­va­duo­to­ja taip pat var­di­jo spe­cia­ly­bes, ku­rias pa­si­ren­ka ne­ma­žas bai­gu­sių­jų mo­kyk­las pro­cen­tas: fi­nan­si­nin­ko, bu­hal­te­rio, ben­dro­jo ug­dy­mo mo­ky­to­jo, so­cia­li­nio dar­buo­to­jo, ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­jo, ver­slo pa­slau­gų va­dy­bi­nin­ko. Ta­čiau šių spe­cia­lis­tų įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bės lai­ko­mos ri­bo­to­mis.

Ma­žos įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bės prog­no­zuo­ja­mos tei­si­nin­kams, sta­ty­bos in­ži­nie­riams, ap­lin­kos ap­sau­gos in­ži­nie­riams, eko­no­mis­tams, ag­ro­no­mams, že­mėt­var­ki­nin­kams, bib­lio­te­ki­nin­kams, lop­še­lių ir dar­že­lių auk­lė­to­jams.

Dar­bo bir­ža siū­lo iš­ei­tį as­me­nims, ku­riems bai­gus mo­kyk­lą ne­pa­vyks­ta nie­kur įsto­ti: siun­čia mo­ky­tis ati­tin­ka­mų spe­cia­ly­bių. Pir­miau­sia, pa­sak V. Kvi­rie­nės, siū­lo­mos va­di­na­mo­sios dar­bi­nin­ko pro­fe­si­jos, iš ku­rių šiuo me­tu po­pu­lia­riau­sios – siu­vė­jo, par­da­vė­jo, bar­me­no, kro­vi­ni­nių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jo. Mo­ky­ma­sis, už ku­rį įstai­ga su­mo­ka, trun­ka 6–9 mė­ne­sius, jau­nuo­liui mo­ka­ma sti­pen­di­ja, pa­rū­pi­na­mas ben­dra­bu­tis.

Be­si­do­min­čiuo­sius mo­ky­mu­si bei įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bė­mis V. Kvi­rie­nė pa­kvie­tė ap­si­lan­ky­ti Uk­mer­gės dar­bo bir­žo­je. Čia moks­lei­viai ras rū­pi­mų spe­cia­ly­bių ap­ra­šus, ki­tą nau­din­gą in­for­ma­ci­ją.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų