Spausdinti šį puslapį

Butus privatizuoja pusvelčiui

So­cia­li­nius būs­tus jų nuo­mi­nin­kai Uk­mer­gė­je ga­li įsi­gy­ti už sim­bo­li­nę kai­ną – ke­lis tūks­tan­čius li­tų. Tiek ver­tin­to­jai įkai­no­jo se­na­mies­ty­je ir Vil­niaus gat­vė­je esan­čius bu­tus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sa­vi­val­dy­bės bu­tai se­na­mies­ty­je itin pi­gūs.

Į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę krei­pė­si ke­le­tas uk­mer­giš­kių, pra­šy­da­mi pri­va­ti­zuo­ti sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čius būs­tus. Re­a­guo­jant į juos, pa­reng­tas pro­jek­tas, ku­ria­me nu­ma­to­ma pra­šy­mus pan­ten­kin­ti. Ket­vir­ta­die­nį šis klau­si­mas bus pa­teik­tas svars­ty­ti ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Pa­gal Vals­ty­bės pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti bei dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti (mo­der­ni­zuo­ti) įsta­ty­mą pri­va­ti­zuo­ti ga­li­ma tik ne ma­žiau kaip 60 pro­cen­tų nu­si­dė­vė­ju­sį būs­tą. To­kią tei­sę tu­ri tre­jus me­tus ja­me iš­gy­ve­nę as­me­nys.

 

Pi­gūs dėl nu­si­dė­vė­ji­mo

 

Siū­lo­ma leis­ti pri­va­ti­zuo­ti sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čias gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas – tri­jų kam­ba­rių bu­tą, esan­tį Ge­di­mi­no gat­vė­je 5-9. Ben­dra­sis gy­ve­na­ma­sis jo plo­tas – 52 kvad­ra­ti­niai met­rai ir pri­skir­tas apie 22 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to rū­sys. Vis­kas bū­tų gerai, jei akių ne­ba­dy­tų keis­tai men­ka tur­to kai­na. Sa­vi­val­dy­bė jį par­duo­da už 14 tūks­tan­čių 800 li­tų.

Ki­tas bu­tas įver­tin­tas dar ma­žiau. Ge­di­mi­no gat­vė­je 6-1A esan­tis 31,62 kvad­ra­ti­nio met­ro plo­to bu­tas kai­nuo­tų 7200 li­tų.

Re­kor­diš­kai ma­ža Vil­niaus gat­vė­je 56-2 esan­čio bu­tu­ko kai­na. Už be­veik 30 kvad­ra­ti­nių met­rų ben­dro gy­ve­na­mo­jo plo­to su 34 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to rū­siu bu­tą sa­vi­val­dy­bė pa­pra­šė 1962 li­tų. Spren­di­mo pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tei­gia­ma, kad „šis būs­tas yra su da­li­niais pa­to­gu­mais – šil­do­mas kros­ni­mis, nė­ra van­den­tie­kio ir nuo­te­kų ša­li­ni­mo, nė­ra tu­a­le­to bei vo­nios ar du­šo pa­tal­pos“.

Vi­si nuo­mi­nin­kai gy­ve­na­mą­ją vie­tą šiuo­se bu­tuo­se de­kla­ruo­ja ne vie­ną de­šimt­me­tį. Nu­sta­ty­ta, jog būs­tai yra nu­si­dė­vė­ję dau­giau kaip 60 pro­cen­tų.

 

Kai­ną nu­sta­tė ver­tin­to­jai

 

Nuo­mo­nę apie re­a­lias mies­te bei se­na­mies­ty­je esan­čių bu­tų kai­nas ga­li­ma su­si­da­ry­ti pa­var­čius re­kla­mi­nio laik­raš­čio „Uk­mer­gė“ pus­la­pius. Už 53 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to re­mon­to rei­ka­lau­jan­tį bu­tą mies­to cen­tre jo par­da­vė­jai pra­šo 30 tūks­tan­čių li­tų. Ki­tas dvie­jų kam­ba­rių bu­tas su da­li­niais pa­to­gu­mais se­na­mies­ty­je par­duo­da­mas už 50 tūks­tan­čių li­tų.

Ta­čiau, pa­sak Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Kęs­tu­čio Lu­ko­še­vi­čiaus, pri­va­ti­zuo­ja­mų bu­tų kai­nos ne­nu­skai­ty­tos nuo lu­bų – tiek juos įver­ti­no ne­kil­no­ja­mojo tur­to ver­tin­to­jai.

Vi­sų šių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų pa­sta­ty­mo da­ta nu­ro­dy­ta iki 1940 me­tų. Pa­pras­tai sa­vi­val­dy­bė, ne­tu­rė­da­ma tiks­lių duo­me­nų, nau­do­ja to­kią api­ben­dri­nan­čią da­tą. Nors, pa­sak pa­šne­ko­vo, kai ku­rių na­mų „gi­mi­mo da­ta“ sie­kia net 19 am­žiaus pa­bai­gą.

 

Va­do­vau­ja­si įsta­ty­mu

 

Ne­kil­no­ja­mą­jį sa­vi­val­dy­bės tur­tą įkai­na­vo skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ję ver­tin­to­jai – UAB „Au­di­tas ir kon­sul­ta­ci­jos“.

Šios ben­dro­vės va­do­vė Al­do­na Ka­bo­kie­nė pa­aiš­ki­no, kad ver­ti­ni­mas at­lie­ka­mas va­do­vau­jan­tis Sei­mo pa­tvir­tin­tu Tur­to ir ver­slo ver­ti­ni­mo pa­grin­dų įsta­ty­mu.

Taip pat yra pa­reng­ta ir pa­tvir­tin­ta tur­to ver­ti­ni­mo me­to­di­ka. „Šie nor­mi­niai do­ku­men­tai nu­ma­to ga­li­my­bę pa­si­rink­ti tur­to ver­ti­ni­mo me­to­dus pa­gal kon­kre­čius at­ve­jus. Šiuo at­ve­ju bu­vo tai­ko­mas Ly­gi­na­mo­sios ver­tės ar­ba rin­kos ana­lo­gų me­to­das“, – sa­ko ji.

Tai­kant šį me­to­dą, at­si­žvel­gia­ma į ver­ti­na­mų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų būk­lę, vie­tą, jų rin­ką Uk­mer­gės mies­te, re­mian­tis jau įvy­ku­siais san­do­riais. In­for­ma­ci­ją apie įvy­ku­sius san­do­rius ver­tin­to­jai per­ka iš Re­gist­rų cen­tro.

Vie­no bu­to ver­ti­ni­mas sa­vi­val­dy­bei kai­na­vo per tūks­tan­tį li­tų.

 

Grin­džia­ma pa­si­ti­kė­ji­mu

 

K. Lu­ko­še­vi­čius ma­no, kad abe­jo­nių, jog ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ga­li bū­ti įver­tin­tas per ma­žo­mis su­mo­mis, ne­tu­rė­tų kil­ti: „Ne­gra­žu bū­tų ne­pa­si­ti­kė­ti tur­to ver­tin­to­jais, ku­rie tu­ri vi­sus do­ku­men­tus, liu­di­jan­čius, kad šia veik­la jiems lei­džia­ma už­si­im­ti.“

Ką sa­vi­val­dy­bės tur­tą įsi­gi­jęs as­muo su juo da­rys – gy­vens ja­me pats, do­va­nos gi­mi­nai­čiams ar par­duos už ke­lis ar ke­lio­li­ka kar­tų di­des­nę kai­ną, tai jau jo rei­ka­las. Sa­vi­val­dy­bės jo­kios įta­kos da­ry­ti ne­ga­li, nes to ne­nu­ma­to įsta­ty­mai.

 

Pa­prieš­ta­ra­vo ta­ry­ba

 

Pa­gal įsta­ty­mą sa­vi­val­dy­bė tu­ri tei­sę ne­pri­va­ti­zuo­ti so­cia­li­nio būs­to, net jei iš­pil­dy­tos są­ly­gos – nuo­mi­nin­ko gy­ve­ni­mo truk­mė ja­me ir būs­to nu­si­dė­vė­ji­mas. Ta­čiau, ga­vus gy­ven­to­jų pra­šy­mus, šį klau­si­mą spren­džia ra­jo­no ta­ry­ba.

Prieš ke­le­tą me­tų ta­ry­bos na­riai prieš­ta­ra­vo, kad bū­tų pri­va­ti­zuo­tas sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tis būs­tas dau­gia­bu­čia­me na­me. 2 kam­ba­rių bu­tas tą­syk bu­vo įver­tin­tas 2,5 tūks­tan­čio li­tų.

Pra­ei­tais me­tais ne­bu­vo pri­va­ti­zuo­ta nė vie­no sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio gy­ve­na­mo­jo būs­to. O už­per­nai par­duo­ti trys dau­giau kaip 60 pro­cen­tų nu­si­dė­vė­ję bu­tai.

 

Pir­ko prieš pen­ke­rius me­tus

 

Vals­ty­bės pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti bei dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti (mo­der­ni­zuo­ti) įsta­ty­me nu­ro­do­ma už par­duo­tus bu­tus gau­tų lė­šų pa­skir­tis. Pi­ni­gai per­ve­da­mi į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą ir nau­do­ja­mi sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nio būs­to fon­do plėt­rai.

Pas­ku­ti­nį kar­tą sa­vi­val­dy­bė so­cia­li­nius būs­tus įsi­gi­jo prieš pen­ke­rius me­tus. Tuo­met nu­pirk­ti 7 bu­tai. Pa­skel­bus in­for­ma­ci­ją vi­suo­me­nei apie ke­ti­na­mus pirk­ti būs­tus, jie įsi­gyja­mi kon­kur­so bū­du. Da­lį lė­šų, skir­tų so­cia­li­nio fon­do plėt­rai, fi­nan­suo­ja vals­ty­bė.

K. Lu­ko­še­vi­čius sa­ko, jog jau ket­vir­ti me­tai, kai vals­ty­bės lė­šų šiam tiks­lui ne­gau­na­ma, o sa­vi­val­dy­bė pa­ti jų taip pat ne­tu­ri. Šiuo me­tu Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ba­lan­se yra per 400 so­cia­li­nių būs­tų. Jų po­rei­kis kur kas di­des­nis, nes lau­kian­čių­jų so­cia­li­nio būs­to ei­lė per­ko­pė 300 as­me­nų skai­čių.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)