Bylų dėl šilumos ūkio nagrinėjimas eina į pabaigą

Lap­kri­čio 5 die­ną Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me bu­vo spren­džia­mas ant­rus me­tus nar­plio­ja­mas klau­si­mas – ar Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė su­tar­tį su pri­va­čiu ši­lu­mos ope­ra­to­riu­mi vie­na­ša­liš­kai nu­trau­kė tei­sė­tai.

By­la iš­nag­ri­nė­ta, ta­čiau jos iš­va­dos bus skel­bia­mos gruo­džio 5 die­ną.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ar po teismų ukmergiškių šildymą gali perimti „Mies­to ener­gi­ja“?

Tuo tar­pu ki­to – Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­mu pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­nai­kin­tas Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos (VKEKK) nu­ta­ri­mas su­stab­dy­ti UAB „Mies­to ener­gi­ja“ li­cen­ci­ją. Šį spren­di­mą VKEKK pri­ėmė per­nai spa­lį.

Ra­jo­ne pa­skel­bus eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją, ši­lu­mą vi­są pra­ėju­sį se­zo­ną uk­mer­giš­kiams tie­kė ir šiuo me­tu te­be­tie­kia ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Uk­mer­gės ši­lu­ma“.

UAB „Mies­to ener­gi­ja“ krei­pi­me­si į teis­mą nu­ro­do, kad ne­bu­vo jo­kio pa­grin­do su­stab­dy­ti ben­dro­vei iš­duo­tos ši­lu­mos tie­ki­mo li­cen­ci­jos ga­lio­ji­mą. Jo­kių įmo­nės vyk­do­mos veik­los pa­žei­di­mų VKEKK nenustatė.

VKEKK tei­gi­mu, jų spren­di­mą lė­mė sie­kis ap­sau­go­ti vie­šą­jį in­te­re­są – Uk­mer­gės ra­jo­no gy­ven­to­jų po­rei­kį bū­ti ap­rū­pin­tiems ši­lu­ma ir karš­tu van­de­niu. VKEKK at­si­žvel­gė į Uk­mer­gės ra­jo­no eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos nu­ro­dy­mus, va­do­va­vo­si Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mu, skel­bian­čiu, kad sa­vi­val­dy­bės tu­ri pa­rei­gą or­ga­ni­zuo­ti ši­lu­mos tie­ki­mą ši­lu­mos var­to­to­jams. Taip pat ji esą įver­ti­no per­nai ru­de­nį anks­ti pra­dė­ju­sius vės­ti orus ir iš­ki­lu­sią bū­ti­ny­bę gy­ven­to­jams tiek­ti šil­dy­mą.

Ape­lia­ci­nis teis­mas nu­ta­rė, kad VKEKK 2010 m. spa­lio 5 d. nu­ta­ri­mas „Dėl UAB „Mies­to ener­gi­ja“ li­cen­ci­jos ga­lio­ji­mo su­stab­dy­mo“ yra ne­tei­sė­tas, nes jį pri­imant bu­vo pa­žeis­tos pa­grin­di­nės pro­ce­dū­ros, tu­rė­ju­sios už­tik­rin­ti ob­jek­ty­vų vi­sų ap­lin­ky­bių įver­ti­ni­mą bei spren­di­mo pa­grįs­tu­mą, to­dėl nai­kin­ti­nas.

Šis teis­mo spren­di­mas yra ga­lu­ti­nis ir ne­skun­džia­mas.

Ne­pai­sant to, UAB „Mies­to ener­gi­ja“ šiuo me­tu nė­ra tei­sė­tas ši­lu­mos tie­kė­jas Uk­mer­gė­je: pa­grin­di­nį li­cen­ci­jos klau­si­mą – ar tu­rės bū­ti pa­keis­ta UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ši­lu­mos tie­ki­mo li­cen­ci­ja, iš jos iš­brau­kiant Uk­mer­gės ra­jo­ną, Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas nag­ri­nės lap­kri­čio 10 d.

Tai­gi, ti­kė­ti­na, kad šiais me­tais pa­ga­liau pa­aiš­kės, ar su­tar­tis su „E ener­gi­ja“ gru­pei pri­klau­san­čia „Mies­to ener­gi­ja“ bu­vo nu­trauk­ta tei­sė­tai.

„E ener­gi­ją“ val­do Eu­ro­pos re­konst­ruk­ci­jos ir plėt­ros ban­kas ir ver­sli­nin­kas Vir­gi­ni­jus Strio­ga. Ši įmo­nė kreip­ėsi į ar­bit­ra­žą dėl pa­žeis­tų in­ves­tuo­to­jų tei­sių Lie­tu­vo­je ir yra pa­tei­ku­si 29 mln. li­tų pre­ten­zi­ją.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar tikitės, kad gyvenimas 2020-aisiais pagerės?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų