Dainavos butuose – didelių permainų metas

Dai­na­vos gy­ven­vie­tė­je šiuo me­tu vyk­do­ma cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos ūkio per­tvar­ka. Au­to­no­mi­nės šil­dy­mo sis­te­mos įren­gi­nė­ja­mos 54 būs­tuo­se. Ti­ki­ma­si, kad šios per­mai­nos ge­ro­kai at­pi­gins ši­lu­mos kai­nas dai­na­viš­kiams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

49 dai­na­viš­kių bu­tuo­se bus pa­sta­ty­ti du­ji­niai ka­ti­lai, 5 bu­tų sa­vi­nin­kai pa­reiš­kė no­rą šil­dy­tis elek­tra.

Nors to­kių pa­gei­da­vi­mų ir bū­ta, pri­ei­ta prie iš­va­dos, kad kie­to ku­ro ka­ti­lus ar ži­di­nius įreng­ti gy­ven­vie­tės bu­tuo­se ga­li­my­bės nė­ra.

Vi­si de­cen­tra­li­za­ci­jos dar­bai kai­nuos apie 600 tūks­tan­čių li­tų. 70 pro­cen­tų šios su­mos iš ra­jo­no biu­dže­to su­mo­kės sa­vi­val­dy­bė. 30 pro­cen­tų dar­bų ver­tės tu­rės pa­deng­ti pa­tys būs­tų sa­vi­nin­kai.

Nuo cen­tra­li­zuo­tų tin­klų at­jun­gia­mi Dai­na­vos Kal­ve­lių gat­vės ir Al­gir­dų aikš­tės dau­gia­bu­čiai. Juo­se – 138 bu­tai, ta­čiau di­džio­ji jų sa­vi­nin­kų dau­gu­ma jau se­niau bu­vo sa­va­ran­kiš­kai įsi­ren­gę au­to­no­mi­nį šil­dy­mą.

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Al­gi­man­to Šu­mins­ko, anks­tes­nis ma­si­nis gy­ven­to­jų at­si­jun­gi­mas nuo cen­tra­li­zuo­tų tin­klų ir lė­mė ap­si­spren­di­mą de­cen­tra­li­zuo­ti vi­są Dai­na­vos ši­lu­mos ūkį. Šį nu­ta­ri­mą bir­že­lio mė­ne­sį pa­tvir­ti­no ra­jo­no ta­ry­ba.

„Ma­siš­kai gy­ven­to­jai ėmė at­si­jun­gi­nė­ti dėl tuo­met ši­lu­mą tie­ku­sios „Mies­to ener­gi­jos“ nu­sta­ty­tų aukš­tų kai­nų. Pas­ta­ruo­ju me­tu kai ku­riuo­se aš­tuo­nio­li­kos bu­tų na­muo­se cen­tra­li­zuo­tai bu­vo šil­do­mi tik trys ar ke­tu­ri“, – tei­gia Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tas.

Sa­vi­val­dy­bė kas­met iš biu­dže­to iš­leis­da­vo po 60-70 tūks­tan­čių li­tų už šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­jas Dai­na­vos gy­ven­to­jams. A. Šu­mins­kas ma­no, kad ši sa­vi­val­dy­bės in­ves­ti­ci­ja, de­cen­tra­li­zuo­jant gy­ven­vie­tės ši­lu­mos ūkį, at­si­pirks po 6-7 me­tų ir lai­ko ją pel­nin­ga.

Pa­sak jo, nors Dai­na­vai bu­vo skai­čiuo­ja­ma to­kia pa­ti ši­lu­mos kai­na kaip Uk­mer­gė­je, re­a­liai ji sie­kė be­veik dvi­gu­bai dau­giau – per 50 cen­tų. Taip fi­nan­si­nius nuos­to­lius pa­ty­rė sa­vi­val­dy­bė.

De­cen­tra­li­za­ci­jos dar­bus at­lie­ka UAB „Sal­vus Bal­ti­ja“. Dar­bai at­lie­ka­mi pa­gal du pro­jek­tus. Al­gir­dų aikš­tė­je esan­čių 20 bu­tų de­cen­tra­li­za­ci­ja kai­nuos 245 250 li­tų, o Kal­ve­lių gat­vės 34 bu­tuo­se – 351 749 li­tus.

A. Šu­mins­kas sa­ko, kad tuo­met, kai šil­dy­mo įren­gi­nys bus per­duo­tas gy­ven­to­jams, jie tu­rės pa­si­ra­šy­ti pri­ėmi­mo ak­tą. Ta­čiau dar ne­nu­spręs­ta, kaip gy­ven­to­jai tu­rės at­si­skai­ty­ti su sa­vi­val­dy­be, su­mo­kė­da­mi jiems pri­klau­san­čius 30 pro­cen­tų. Ma­no­ma, jog bus nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė mo­kė­ti da­li­mis bei at­kel­ti mo­kė­ji­mo ter­mi­nus. Tik su­mo­kė­jus gy­ven­to­jams pri­klau­san­čią su­mos da­lį, įren­gi­nys per­eis jų nuo­sa­vy­bėn.

At­li­kus de­cen­tra­li­za­ci­ją ne­šil­do­mi ne­liks vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties pa­sta­tai. „Vai­kų dar­že­lis tu­ri sa­vo ka­ti­li­nę, o „Mies­to ener­gi­jos“ sa­vi­val­dy­bei grą­žin­ta iš­kom­plek­tuo­ta mo­kyk­los ka­ti­li­nė da­bar įren­gi­nė­ja­ma.

Iš­ei­ties dar ieš­ko­ma, kaip žie­mą iš­gy­vens Kul­tū­ros cen­tro Dai­na­vos fi­lia­las ir trys jo dar­buo­to­jai. Ki­tais me­tais šia­me pa­sta­te pla­nuo­ja­ma at­lik­ti re­no­va­ci­ją pa­gal ES fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą. Jos me­tu tu­rė­tų bū­ti įreng­ta ir šil­dy­mo sis­te­ma. Kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Ra­sa Grau­ži­nie­nė ma­no, kad šiais me­tais nuo šal­čių teks va­duo­tis lai­ki­no­mis prie­mo­nė­mis, pa­vyz­džiui, elek­tri­niais ra­dia­to­riais. Tem­pe­ra­tū­rų kai­tai jaut­ri kom­piu­te­ri­nė įran­ga bus iš­kel­din­ta į ki­tą pa­sta­tą.

Dai­na­vos cen­tra­li­zuo­to ši­lu­mos ūkio de­cen­tra­li­za­ci­ją  pla­nuo­ja­ma baig­ti iki lap­kri­čio 1 die­nos.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų