Spausdinti šį puslapį

Dainavos butuose – didelių permainų metas

Dai­na­vos gy­ven­vie­tė­je šiuo me­tu vyk­do­ma cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos ūkio per­tvar­ka. Au­to­no­mi­nės šil­dy­mo sis­te­mos įren­gi­nė­ja­mos 54 būs­tuo­se. Ti­ki­ma­si, kad šios per­mai­nos ge­ro­kai at­pi­gins ši­lu­mos kai­nas dai­na­viš­kiams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

49 dai­na­viš­kių bu­tuo­se bus pa­sta­ty­ti du­ji­niai ka­ti­lai, 5 bu­tų sa­vi­nin­kai pa­reiš­kė no­rą šil­dy­tis elek­tra.

Nors to­kių pa­gei­da­vi­mų ir bū­ta, pri­ei­ta prie iš­va­dos, kad kie­to ku­ro ka­ti­lus ar ži­di­nius įreng­ti gy­ven­vie­tės bu­tuo­se ga­li­my­bės nė­ra.

Vi­si de­cen­tra­li­za­ci­jos dar­bai kai­nuos apie 600 tūks­tan­čių li­tų. 70 pro­cen­tų šios su­mos iš ra­jo­no biu­dže­to su­mo­kės sa­vi­val­dy­bė. 30 pro­cen­tų dar­bų ver­tės tu­rės pa­deng­ti pa­tys būs­tų sa­vi­nin­kai.

Nuo cen­tra­li­zuo­tų tin­klų at­jun­gia­mi Dai­na­vos Kal­ve­lių gat­vės ir Al­gir­dų aikš­tės dau­gia­bu­čiai. Juo­se – 138 bu­tai, ta­čiau di­džio­ji jų sa­vi­nin­kų dau­gu­ma jau se­niau bu­vo sa­va­ran­kiš­kai įsi­ren­gę au­to­no­mi­nį šil­dy­mą.

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Al­gi­man­to Šu­mins­ko, anks­tes­nis ma­si­nis gy­ven­to­jų at­si­jun­gi­mas nuo cen­tra­li­zuo­tų tin­klų ir lė­mė ap­si­spren­di­mą de­cen­tra­li­zuo­ti vi­są Dai­na­vos ši­lu­mos ūkį. Šį nu­ta­ri­mą bir­že­lio mė­ne­sį pa­tvir­ti­no ra­jo­no ta­ry­ba.

„Ma­siš­kai gy­ven­to­jai ėmė at­si­jun­gi­nė­ti dėl tuo­met ši­lu­mą tie­ku­sios „Mies­to ener­gi­jos“ nu­sta­ty­tų aukš­tų kai­nų. Pas­ta­ruo­ju me­tu kai ku­riuo­se aš­tuo­nio­li­kos bu­tų na­muo­se cen­tra­li­zuo­tai bu­vo šil­do­mi tik trys ar ke­tu­ri“, – tei­gia Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tas.

Sa­vi­val­dy­bė kas­met iš biu­dže­to iš­leis­da­vo po 60-70 tūks­tan­čių li­tų už šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­jas Dai­na­vos gy­ven­to­jams. A. Šu­mins­kas ma­no, kad ši sa­vi­val­dy­bės in­ves­ti­ci­ja, de­cen­tra­li­zuo­jant gy­ven­vie­tės ši­lu­mos ūkį, at­si­pirks po 6-7 me­tų ir lai­ko ją pel­nin­ga.

Pa­sak jo, nors Dai­na­vai bu­vo skai­čiuo­ja­ma to­kia pa­ti ši­lu­mos kai­na kaip Uk­mer­gė­je, re­a­liai ji sie­kė be­veik dvi­gu­bai dau­giau – per 50 cen­tų. Taip fi­nan­si­nius nuos­to­lius pa­ty­rė sa­vi­val­dy­bė.

De­cen­tra­li­za­ci­jos dar­bus at­lie­ka UAB „Sal­vus Bal­ti­ja“. Dar­bai at­lie­ka­mi pa­gal du pro­jek­tus. Al­gir­dų aikš­tė­je esan­čių 20 bu­tų de­cen­tra­li­za­ci­ja kai­nuos 245 250 li­tų, o Kal­ve­lių gat­vės 34 bu­tuo­se – 351 749 li­tus.

A. Šu­mins­kas sa­ko, kad tuo­met, kai šil­dy­mo įren­gi­nys bus per­duo­tas gy­ven­to­jams, jie tu­rės pa­si­ra­šy­ti pri­ėmi­mo ak­tą. Ta­čiau dar ne­nu­spręs­ta, kaip gy­ven­to­jai tu­rės at­si­skai­ty­ti su sa­vi­val­dy­be, su­mo­kė­da­mi jiems pri­klau­san­čius 30 pro­cen­tų. Ma­no­ma, jog bus nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė mo­kė­ti da­li­mis bei at­kel­ti mo­kė­ji­mo ter­mi­nus. Tik su­mo­kė­jus gy­ven­to­jams pri­klau­san­čią su­mos da­lį, įren­gi­nys per­eis jų nuo­sa­vy­bėn.

At­li­kus de­cen­tra­li­za­ci­ją ne­šil­do­mi ne­liks vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties pa­sta­tai. „Vai­kų dar­že­lis tu­ri sa­vo ka­ti­li­nę, o „Mies­to ener­gi­jos“ sa­vi­val­dy­bei grą­žin­ta iš­kom­plek­tuo­ta mo­kyk­los ka­ti­li­nė da­bar įren­gi­nė­ja­ma.

Iš­ei­ties dar ieš­ko­ma, kaip žie­mą iš­gy­vens Kul­tū­ros cen­tro Dai­na­vos fi­lia­las ir trys jo dar­buo­to­jai. Ki­tais me­tais šia­me pa­sta­te pla­nuo­ja­ma at­lik­ti re­no­va­ci­ją pa­gal ES fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą. Jos me­tu tu­rė­tų bū­ti įreng­ta ir šil­dy­mo sis­te­ma. Kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Ra­sa Grau­ži­nie­nė ma­no, kad šiais me­tais nuo šal­čių teks va­duo­tis lai­ki­no­mis prie­mo­nė­mis, pa­vyz­džiui, elek­tri­niais ra­dia­to­riais. Tem­pe­ra­tū­rų kai­tai jaut­ri kom­piu­te­ri­nė įran­ga bus iš­kel­din­ta į ki­tą pa­sta­tą.

Dai­na­vos cen­tra­li­zuo­to ši­lu­mos ūkio de­cen­tra­li­za­ci­ją  pla­nuo­ja­ma baig­ti iki lap­kri­čio 1 die­nos.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)