Dalinosi patirtimi ir pristatė kulinarinį paveldą

Va­ri­nės ben­druo­me­nės na­riai pra­ėju­sią sa­vai­tę da­li­no­si ben­druo­me­niš­ku­mo ska­ti­ni­mo pa­tir­ti­mi ir pri­sta­tė ku­li­na­ri­nį pa­vel­dą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Patiekalus pristatė šeimininkės.

 

 

02-15-4_straipsnio_2_nuotr

 

Kon­fe­ren­ci­ja vy­ko re­no­vuo­to­je Va­ri­nės ben­druo­me­nės sa­lė­je, esan­čio­je UAB „Ge­ras sko­nis“ pa­tal­po­se. Vi­sus svei­ki­no eu­ro­par­la­men­ta­ras Zig­man­tas Bal­čy­tis, vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas, Sei­mo na­rys Arū­nas Du­dė­nas, ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas, ta­ry­bos na­rys Ka­zys Gry­baus­kas, Vie­tos veik­los gru­pės pro­jek­tų va­do­vė Klav­di­ja Ste­pa­no­va, Pa­bais­ko se­niū­nas Ge­di­mi­nas La­pu­kas, Pet­ro­nių, Sie­si­kų, Sli­žių, Vep­rių, Ly­duo­kių ben­druo­me­nių at­sto­vai, ki­ti sve­čiai.

 

Ben­druo­me­nėms ­– ju­bi­lie­jų me­tai

 

Uk­mer­gės kraš­to ben­druo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė pri­sta­tė pra­ne­ši­mą apie ben­druo­me­nių ini­cia­ty­vų ska­ti­ni­mą, tra­di­ci­jų ir ku­li­na­ri­nio pa­vel­do puo­se­lė­ji­mą bei plėt­ros per­spek­ty­vas.

Pir­mi­nin­kė pri­mi­nė, kad ben­druo­me­nės mū­sų ra­jo­ne pra­dė­jo kur­tis prieš 10 me­tų.

Dau­gu­ma jų šie­met mi­nės de­šimt­me­čio ju­bi­lie­jų. Iš vi­so šiuo me­tu ra­jo­ne vei­kia 34 kraš­to ben­druo­me­nės. 30 iš jų vie­ni­ja Uk­mer­gės kraš­to ben­druo­me­nių są­jun­ga.

Pa­grin­di­nis jų veik­los sie­kis – no­ras iš­ju­din­ti kai­mo gy­ven­to­jus, su­telk­ti juos ben­drai veik­lai, spręs­ti kai­mo eko­no­mi­nes, so­cia­li­nes, ap­lin­ko­sau­gos, švie­ti­mo ir ki­tas pro­ble­mas.

Ben­druo­me­nės tu­ri ga­li­my­bę pa­si­nau­do­ti ir vals­ty­bės pa­ra­ma. Vie­na iš reikš­min­giau­sių – Le­a­der pro­gra­ma, dėl kurios gra­žė­ja ir mo­der­nė­ja dau­gu­ma gy­ven­vie­čių.

 

Puo­se­lė­ja ku­li­na­ri­nį pa­vel­dą

 

A. Jo­ku­by­nie­nė pri­mi­nė, kad Uk­mer­gės kraš­tas jau nuo se­no gar­sė­jo sa­vo ama­ti­nin­kais: sta­liais, kal­viais, dro­žė­jais, siu­vė­jais, ki­tų ama­tų at­sto­vais. Sma­gu, kad šios tra­di­ci­jos at­gims­ta.

Ra­jo­ną gar­si­na ser­ti­fi­kuo­tų pa­vel­do pro­duk­tų ga­min­to­jai.

Sau­liaus Gal­vo­no iš Tau­jė­nų tau­ti­nio pa­vel­do ser­ti­fi­kuo­ta pro­duk­ci­ja – na­mi­nė duo­na, kvie­ti­nis ra­gai­šis, mie­li­nis mo­čiu­tės py­ra­gas, na­mi­nis ša­ko­tis, žir­nių ko­šė. Ser­ti­fi­kuo­ti ir skulp­to­riaus Ri­man­to Zin­ke­vi­čiaus dar­bai – kry­žiai, kop­ly­tstul­piai, ant­ka­pi­niai pa­min­klai, skulp­tū­ros.

 

02-15-4_straipsnio_3_nuotr

Renginio metu vyko tautodailininkų mugė.


 

Pet­ro­nių kai­mo ben­druo­me­nės na­riai ži­no­mi kaip varš­kės, sū­rių, svies­to ga­min­to­jai. Ap­si­lan­kius jų ama­tų na­muo­se, ga­li­ma su­ži­no­ti, kaip se­no­liai slė­gė sū­rį, ga­mi­no ki­tus pie­no pro­duk­tus. Ser­ti­fi­kuo­ta ir Mi­kė­nuo­se gy­ve­nan­čių Min­dau­go ir Ne­ri­jaus Kriau­čiū­nų duo­na bei ke­li UAB „Uk­mer­gės duo­na“ ga­mi­niai.

 

Rin­ko se­no­vi­nius re­cep­tus

 

Aud­ro­nė Kaz­laus­kie­nė iš Pet­ro­nių pa­pa­sa­ko­jo apie vie­ną pir­mų­jų – Pet­ro­nių kai­mo ben­druo­me­nės įsi­kū­ri­mo is­to­ri­ją. Ti­ki­no, kad veik­ti pri­ver­tė pa­pras­tas da­ly­kas – no­ras gy­ven­ti ge­riau.

Su­si­bū­ru­si gru­pe­lė mo­te­rų nu­ta­rė pie­ną ne pri­duo­ti per­dir­bė­jams, o pa­čios ga­min­ti sū­rius, grie­ti­nę, varš­kę.

Drau­ge su duo­ną ke­pan­čiu M. Kriau­čiū­nu mo­te­rys nu­spren­dė­ kur­ti Pet­ro­ny­se ama­tų na­mus.

Iš se­nų­jų kai­mo gy­ven­to­jų bu­vo su­rink­ta daug se­no­vi­nių pie­no pro­duk­tų ga­my­bos ir duo­nos ke­pi­mo re­cep­tų.

Ama­tų na­mai su­kū­rė pro­gra­mą, pa­gal ku­rią pri­ima sve­čius, pri­sta­to duo­nos ke­pi­mo, sū­rio slė­gi­mo, svies­to mu­ši­mo dar­bus. Vi­si pro­duk­tai ga­mi­na­mi iš vie­ti­nių ūkių, tad jiems yra su­teik­tas ku­li­na­ri­nio pa­vel­do ser­ti­fi­ka­tas.

 

Pri­sta­tė pro­jek­tus

 

Pro­jek­tų kon­sul­tan­tė Vi­da Me­liūkš­tie­nė pri­sta­tė Va­ri­nės ben­druo­me­nės pro­jek­ti­nę veik­lą. 2007–2008 me­tais vyk­dy­ti pro­jek­tai, ku­rių me­tu at­lik­ta pa­tal­pų re­no­va­ci­ja, jos pri­tai­ky­tos spor­tui ir po­il­siui. Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą  „Veik­lus jau­ni­mas – Va­ri­nės at­ei­tis“, ku­rio ver­tė 11 111 li­tų, or­ga­ni­zuo­ti jau­ni­mo ly­de­rių se­mi­na­rai, nu­pirk­ta spor­to įran­ga.

Pats di­džiau­sias įgy­ven­din­tas pro­jek­tas – „Pa­tal­pų re­no­va­ci­ja, jų pri­tai­ky­mas spor­tui ir po­il­siui-2“, ku­rio ver­tė 177 777 li­tai. Su­re­mon­tuo­tos pa­tal­pos, jo­se įreng­tas ži­di­nys, su­tvar­ky­ta elek­tros įran­ga, pa­keis­ti lan­gai, at­lik­ti vi­daus ap­dai­los dar­bai.

Pra­ne­ši­mus apie ben­druo­me­nių veik­lą pri­sta­tė Va­ri­nės ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Re­gi­na Černiauskienė.

Apie vai­kų ir jau­ni­mo ini­cia­ty­vas pa­sa­ko­jo Pa­ši­lės pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Li­li­ja Pa­ko­nie­nė.

 

Su­ren­gė pa­ro­dą

 

Kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo pri­sta­ty­ta Va­ri­nės ben­druo­me­nės jau­nų­jų fo­to­gra­fų pa­ro­da „Lai­ke su­stin­gę gy­ve­ni­mai“. Įver­ti­nus dar­bus, ge­riau­siu pri­pa­žin­tas Ug­nės Va­šad­ke­vi­čiū­tės „Se­nas laik­ro­dis“. Ant­ro­ji vie­ta skir­ta Vid­man­tei Sė­jo­nai­tei už dar­bą „Se­ni ra­kan­dai“, tre­čio­ji – Os­ka­ro Ver­bic­ko nuo­trau­kai „Srai­gė“. Ap­do­va­no­ti bu­vo ir ak­ty­viau­si ben­druo­me­nės na­riai, sve­čiai ir bi­čiu­liai.

Šven­tė­je vi­sus links­mi­no kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ri­nis an­sam­blis „Py­nia­va“, ku­rio va­do­vė Vil­ma Mu­le­vi­čiū­tė-Sa­ba­liaus­kie­nė.

Ku­li­na­ri­nio pa­vel­do pa­tie­ka­lus – ša­ko­tį, deš­ras, py­ra­gus ir ki­tus ska­nu­my­nus pri­sta­tė juos ga­mi­nu­sios šei­mi­nin­kės. Vi­si šven­tės da­ly­viai mie­lai su­ti­ko juos įver­tin­ti ra­gau­da­mi...

 

02-15-4_straipsnio_5_nuotr


 

02-15-4_straipsnio_6_nuotr


 

02-15-4_straipsnio_7_nuotr


 

02-15-4_straipsnio_8_nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų