Spausdinti šį puslapį

Dalyvavo regatoje Rubikiuose

Vir­gi­li­jus APANAVIČIUS

 

Bir­že­lio 23–24 die­no­mis Ru­bi­kių eže­re vy­ko Jo­ni­nių re­ga­ta „Ru­bi­kiai 2012“. Jo­je da­ly­va­vo ir trys Uk­mer­gės bu­riuo­to­jai.

To­kia šven­tė su­reng­ta 28 kar­tą. Anot or­ga­ni­za­to­rių, tra­di­ci­jo­mis ir da­ly­vių skai­čiu­mi šis Anykš­čių ra­jo­ne vyks­tan­tis ren­gi­nys len­kia ki­tas re­ga­tas.

 

Uk­mer­giš­kis Val­das Ki­zys už­ėmė tre­či­ą­ją vie­tą.

Erd­vio­je prie­plau­ko­je vos til­po jach­tos, ka­ta­ma­ra­nai, bur­len­tės, iš­dy­go pa­la­pi­nių mies­te­lis. Pū­tė stip­rus 8–10 m/s vė­jas, gū­siuo­se su­stip­rė­da­mas iki 12 m/s – rim­tas iš­ban­dy­mas ma­žiau įgu­du­siems spor­ti­nin­kams. Prieš star­tą vy­riau­sia­sis tei­sė­jas per­spė­jo apie ty­kan­čius pa­vo­jus, pa­ta­rė sku­biai gel­bė­ti į bė­dą pa­te­ku­sius, o ne siek­ti re­zul­ta­to – tai gar­bės ko­dek­sas.

Dvy­lik­tą va­lan­dą gon­go dū­žiu bu­vo duo­tas star­tas. Ru­bi­kių eže­ras pa­si­puo­šė ga­ly­be spal­vo­tų bu­rių. Pa­tys eik­liau­si – ka­ta­ma­ra­nai. Di­džiau­sio iš jų stie­bo aukš­tis 11 m, o bu­rių plo­tas 19 kv. m. To­dėl vos star­ta­vęs din­go už ar­ti­miau­sių sa­lų. Grei­tos ir bur­len­tės, jų bu­rių plo­tas sie­kia net 12 kv. m. Ki­ti lai­vai lė­tes­ni, to­dėl star­ta­vo vė­liau.

 

06-29-8_straipsnio_2_nuotr

Ru­bi­kių eže­re vy­ko Jo­ni­nių re­ga­ta.


Bu­din­tis gel­bė­to­jų lai­vas taip pat iš­plau­kė – gau­tas SOS sig­na­las. Fi­ni­šą pa­sie­kė ne vi­si – stip­rus vė­jas lau­žė in­ven­to­rių, iš­se­ki­no jė­gas. Per dvi var­žy­bų die­nas ne vie­nam spor­ti­nin­kui te­ko kvies­tis pa­gal­bos.

Uk­mer­giš­kis Val­das Ki­zys ve­dė pas mus re­tai su­tin­ka­mą lai­vą – tri­ma­ra­ną ir dau­gia­kor­pu­si­nių lai­vų kla­sė­je už­ėmė tre­či­ą­ją vie­tą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)