Darbą pradeda naujasis „Sodros“ vadovas

Nuo ant­ra­die­nio „Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­riaus di­rek­to­riaus pa­rei­gas pra­de­da ei­ti Ša­rū­nas Pru­šins­kas. Uk­mer­giš­kiai iki šiol jį pa­ži­no­jo kaip far­ma­ci­nin­ką, „Šei­mos vais­ti­nės“ va­do­vą. „Uk­mer­gės ži­nioms“ nau­ja­sis di­rek­to­rius mie­lai su­ti­ko at­sa­ky­ti į ke­le­tą klau­si­mų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ša­rū­nas Pru­šins­kas įsi­ti­ki­nęs, kad ge­riau­sia va­do­vo sa­vy­bė – pa­gar­ba pa­val­di­niams.

Kaip ki­lo min­tis da­ly­vau­ti kon­kur­se „Sod­ros“ di­rek­to­riaus vie­tą už­im­ti? Kiek kon­ku­ren­tų tu­rė­jo­te, ar pa­si­ti­kė­jo­te sa­vo jė­go­mis?

Far­ma­ci­jo­je dir­bau nuo dvi­de­šimt ket­ve­rių me­tų. 26 me­tus va­do­va­vau vais­ti­nei. Per vi­sus tuos me­tus kei­tė­si tik vais­ti­nės pa­va­di­ni­mas, o va­do­vo kė­dė iš­li­ko ta pa­ti – tai vais­ti­nės ve­dė­jas, tai di­rek­to­rius. Šiaip esu pa­sto­vaus cha­rak­te­rio, kai jau įlei­džiu šak­nis, tai il­gam.

Ta­čiau šie­met su­lau­kus pen­kias­de­šimt­me­čio, įsi­žie­bė ug­ne­lė iš­ban­dy­ti sa­ve ki­to­je sri­ty­je. At­si­tik­ti­nai pa­ma­čiau in­ter­ne­te skel­bi­mą apie bū­si­mą kon­kur­są ir ta­riau sau: „Jei jau no­ri ką nors keis­ti gy­ve­ni­me, tai tu­ri tai pa­da­ry­ti da­bar, nes pas­kui ga­li bū­ti per vė­lu.“ Ir ėmiau la­bai rim­tai ruoš­tis kon­kur­sui. Per­skai­čiau dau­gy­bę do­ku­men­tų, įsta­ty­mų, bet pra­dė­jau nuo pa­grin­di­nio – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos.

Be ma­nęs kon­kur­se da­ly­va­vo dar pen­ki pre­ten­den­tai. Uk­mer­giš­kių, at­ro­do, ne­bu­vo, nes tiek me­tų Uk­mer­gė­je iš­dir­bęs, ma­nau, bū­čiau pa­ži­nęs. Aiš­ku, kad jau­di­nau­si. Jau­čiau­si kaip lai­ky­da­mas eg­za­mi­ną.

Ne pats leng­viau­sias pe­rio­das „Sod­rai“... Ar ne­gąs­di­na tai, kad di­de­les vil­tis dau­ge­lis de­da į nau­ją­jį va­do­vą?

Ne­ma­nau, kad te­ri­to­ri­nis Uk­mer­gės sky­rius ga­li vie­naip ar ki­taip nu­lem­ti „Sod­ros“ li­ki­mą. Mes esa­me tik vyk­dy­to­jai, ku­rie va­do­vau­ja­si įsta­ty­mais, mi­nist­rų raš­tais. O są­ži­nin­gai dirb­ti rei­kia vi­sur...

Kaip į to­kį jū­sų „šuo­lį“ iš far­ma­ci­jos į ki­tą sri­tį re­a­ga­vo šei­ma?

Šei­ma pri­ta­rė ma­no pa­si­ri­nki­mui. Žmo­na Vai­da taip pat far­ma­ci­nin­kė, dir­ban­ti ki­to­je „Šei­mos vais­ti­nė­je“ Uk­mer­gė­je. Tu­riu du vai­kus. Vai­kai su me­di­ci­na sa­vo gy­ve­ni­mų ne­su­sie­jo. Duk­ra Mil­da, bai­gu­si an­glų fi­lo­lo­gi­ją, dir­ba in­ter­ne­ti­nės re­kla­mos fir­mo­je Vil­niu­je. Sū­nus Ber­nar­das stu­di­juo­ja mu­zi­ką. Jis – Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos ma­gist­ran­tas.

Ar toks žings­nis jums pa­čiam ne­at­ro­do drą­sus? Ar tarp vais­ti­nės va­do­vo ir „Sod­ros“ va­do­vo pa­rei­gų ma­to­te ko­kių nors ben­drų są­ly­čio taš­kų?

O ko­dėl ki­tos spe­cia­ly­bės šioms pa­rei­goms ge­ros, o far­ma­ci­nin­ko – ne? (Pa­šne­ko­vo vei­de – šyp­se­na) Tarp kit­ko, „Sod­ra“ dau­ge­liui su­ke­lia aso­cia­ci­jas, kad čia dau­giau­sia spren­džia­mi pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių rei­ka­lai – pen­si­jų klau­si­mai. Dirb­da­mas vais­ti­nė­je, iš­mo­kau ben­drau­ti su gar­baus am­žiaus žmo­nė­mis. Ma­nau, kad ši są­sa­ja – tam tik­ras pri­va­lu­mas ir dir­bant „Sod­ro­je“. O va­do­vo kė­dė ma­nęs ne­gąs­di­na – dau­giau kaip ket­vir­tį am­žiaus va­do­va­vau ko­lek­ty­vui.

Ko­kios sa­vy­bės, jū­sų ma­ny­mu, va­do­vui la­biau­siai ne­tin­ka? Koks jūs pats esa­te va­do­vas?

Pri­klau­so­mai nuo ap­lin­ky­bių. Kar­tais ga­li ne­tik­ti vie­nas, kar­tais – ki­tas va­do­va­vi­mo bū­das. Ta­čiau vi­suo­met bu­vau ir esu įsi­ti­ki­nęs, kad sta­lo ir kumš­čio de­ri­nys va­do­vui vi­siš­kai ne­tin­ka­mas. Nie­kuo­met jo ir ne­nau­do­ju. Va­do­vas ne­tu­ri že­min­ti pa­val­di­nių. Jei jau rei­kia iš­sa­ky­ti prie­kaiš­tus, ge­riau­sia tai pa­da­ry­ti akis į akį – ne­gir­dint ki­tiems. Pa­gar­ba pa­val­di­niams – va­do­vo stip­ry­bė. Be to, nie­kuo­met ne­pra­lei­džiu pro au­sis ge­rų pa­siū­ly­mų, o prieš ką nors keis­da­mas dar­be, ap­ta­riu su ko­lek­ty­vu. Ap­skri­tai, dras­tiš­kų prie­mo­nių ne­nau­do­jau – nie­kuo­met ir ne­pri­rei­kė.

Ką la­biau­siai mėgs­ta­te veik­ti lais­va­lai­kiu?

Vie­nas iš ma­no po­mė­gių – de­tek­ty­vi­niai ro­ma­nai. Jų skai­ty­mas spe­ci­fi­nis – kai daug per­skai­tai, jie la­bai su­vie­no­dė­ja dėl de­tek­ty­vams bū­ti­nų sa­vy­bių – in­tri­gos, tam tik­ro siu­že­to mo­de­lio, leng­vo skai­ty­mo. Jau tiek esu per­skai­tęs, kad kar­tais pa­imu į ran­kas ir su­trin­ku – skai­čiau ar ne.

Esu gi­męs ir už­au­gęs kai­me, Bir­žų ra­jo­ne. Nors są­sa­jos su gim­tuo­ju kai­mu nu­trū­ko, nes ma­ma taip pat at­si­kraus­tė į Uk­mer­gę, iš­li­kau kai­mo žmo­gus. Kai­mas, gam­ta iki šiol man pa­ti ge­riau­sia ra­my­bės oazė. Ta­čiau ne­su nei žve­jys, nei me­džio­to­jas. Ne­vi­lio­ja ir eg­zo­tiš­ki kraš­tai, ne­su di­de­lis ke­lio­nių aist­ruo­lis. Atos­to­gau­ja­me daž­niau­siai Za­ra­sų ra­jo­ne, prie An­ta­liep­tės ma­rių esan­čio­je gi­mi­nai­čių so­dy­bo­je.

Ačiū už po­kal­bį. Sėk­mės nau­jo­se pa­rei­go­se.

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų