Darbo rinkoje – pragiedruliai

Pa­si­bai­gus me­tams, si­tu­a­ci­ją dar­bo rin­ko­je iš­ana­li­za­vo Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riaus spe­cia­lis­tai. Pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais, be­dar­bių mū­sų ra­jo­ne su­ma­žė­jo. Po­pu­lia­riau­sios iš­lie­ka siu­vė­jo, par­da­vė­jo ir me­ta­lo ap­dir­bė­jo pro­fe­si­jos.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės nuotr. Vie­na iš po­pu­lia­riau­sių iš­lie­ka siu­vė­jo pro­fe­si­ja.

Dar­bo bir­žos spe­cia­lis­tai 2010-uo­sius va­di­na lū­žio Lie­tu­vos dar­bo rin­ko­je me­tais, kuo­met ne­dar­bas su­ma­žė­jo. Iki tol jis vi­so­je ša­ly­je au­go itin grės­min­gai.

Uk­mer­gės ra­jo­ne už­per­nai ne­dar­bas pa­ly­gin­ti su dar anks­tes­niais me­tais iš­au­go 28 pro­cen­tais.

Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­ja Ra­min­ta Kau­ši­kie­nė tei­gia, kad per­nai mū­sų ra­jo­ne už­re­gist­ruo­ti 4453 be­dar­biai, įdar­bin­ta 2900 as­me­nų.

Už­per­nai re­gist­ruo­ta kiek ma­žiau – 4371 be­dar­bis, kur kas ma­žiau ir įdar­bin­ta – 2349. Ben­dra si­tu­a­ci­ja ro­do, kad ne­dar­bas ra­jo­ne per­nai su­ma­žė­jo nuo 17 iki 12,6 pro­cen­to.

Per pir­mą­ją šių me­tų sa­vai­tę ne­dar­bas Uk­mer­gės ra­jo­ne vėl pa­di­dė­jo 0,4 pro­cen­ti­nio punk­to, ta­čiau ma­no­ma, kad tai lai­ki­na. Mat me­tų pra­džio­je smul­kie­ji ver­sli­nin­kai su­sku­bo re­gist­ruo­tis dar­bo bir­žo­je, nes taip įgau­na tei­sę nau­do­tis leng­va­ta imant ver­slo liu­di­ji­mus.

R. Kau­ši­kie­nė sa­ko, jog po­pu­lia­riau­sios mū­sų ra­jo­ne iš­lie­ka siu­vė­jo, par­da­vė­jo, me­ta­lo ap­dir­bė­jo pro­fe­si­jos. Ne­ma­žą pa­klau­są tu­ri ir me­die­nos ap­dir­bė­jo pro­fe­si­ja. Per­nai dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riu­je re­gist­ruo­ta 2700 lais­vų dar­bo vie­tų.

„Uk­mer­gė­je ne­ma­žai siu­vyk­lų, pri­va­čių par­duo­tu­vių bei pre­ky­bos cen­trų, me­ta­lo bei me­die­nos ap­dir­bi­mo ga­myk­lų. Ple­čia sa­vo veik­lą ki­tuo­se ša­lies mies­tuo­se re­gist­ruo­tos bei už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nės ir stei­gia fi­lia­lus mū­sų ra­jo­ne. Taip at­si­ran­da lais­va dar­bo rin­ka“, – aiš­ki­na pa­šne­ko­vė.

Į pro­fe­si­nio mo­ky­mo kur­sus dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­rius per­nai iš­siun­tė 82 be­dar­bius – šim­tu ma­žiau nei anks­tes­niais me­tais. Ma­no­ma, kad šie­met jų bus dar ma­žiau, ka­dan­gi nuo sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­jo Sei­mo pri­im­tas nau­jas Pro­fe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­mas.

Pa­gal nau­ją­ją tvar­ką dar­bo bir­žai siun­čiant į kur­sus ne­be­už­ten­ka su­da­ry­ti dvi­ša­lę su­tar­tį su be­dar­biu. Pri­va­lo bū­ti su­da­ry­ta tri­ša­lė su­tar­tis tarp dar­bo bir­žos, be­dar­bio ir darb­da­vio. Tai sa­vo­tiš­kas sau­gik­lis, kad bū­tų ga­ran­ti­ja, jog mo­ky­mams iš­leis­ti vals­ty­bės pi­ni­gai ne­nu­eis vė­jais ir be­dar­bis tik­rai bus in­teg­ruo­tas į dar­bo rin­ką.

Pa­si­ra­šy­da­mas su­tar­tį, darb­da­vys įsi­pa­rei­go­ja dar­bo vie­tą iš­lai­ky­ti vie­nus me­tus. Bai­gęs kur­sus as­muo to­je pa­čio­je dar­bo­vie­tė­je tu­ri iš­dirb­ti ne ma­žiau kaip pu­sę me­tų. Ne­įvyk­dę su­tar­ties są­ly­gų darb­da­viai ir mo­ky­muo­se da­ly­va­vę as­me­nys tu­rės grą­žin­ti dar­bo bir­žai su mo­ky­mu su­si­ju­sias iš­lai­das.

Anot R. Kau­ši­kie­nės, dvi­ša­lės su­tar­ties iš­im­tis ga­li­ma tik to­kiu at­ve­ju, jei pro­fe­si­ja ra­jo­ne la­bai pa­klau­si, o dar­bo bir­žos re­gist­ruo­tų be­dar­bių duo­me­nų ba­zė­je nė­ra nė vie­no šios pro­fe­si­jos at­sto­vo.

Kiek ma­žiau be­dar­bių nei per­nai nu­ma­to­ma įdar­bin­ti pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą. Per­nai to­kius dar­bus dir­bo 677 ra­jo­no gy­ven­to­jai. Šie­met pla­nuo­ja­ma įdar­bin­ti 580. Ve­dė­ja sa­ko, kad šis skai­čius dar ga­li pa­di­dė­ti, jei bus gau­ta pa­pil­do­mų lė­šų.

Lie­tu­vos dar­bo bir­žos duo­me­ni­mis, ša­ly­je per pas­ta­ruo­sius 12 mė­ne­sių be­dar­bių skai­čius su­ma­žė­jo be­veik 90 tūks­tan­čių (nuo 311,2 iki 221,9 tūks­tan­čio). Re­gist­ruo­to ne­dar­bo ly­gį ša­ly­je pa­vy­ko su­ma­žin­ti nuo 14,4 iki 10,74 pro­cen­to.

Darbo skelbimai

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų