Darbo viliasi ir teisininkai, ir veterinarai

Šiuo me­tu Uk­mer­gės dar­bo bir­žo­je yra už­si­re­gist­ra­vę dau­giau nei šim­tas aukš­tą­sias ir ki­tas mo­ky­mo įstai­gas bai­gu­sių ab­sol­ven­tų. Tarp di­plo­muo­tų be­dar­bių – pa­čių įvai­riau­sių spe­cia­ly­bių at­sto­vai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Me­tų pra­džio­je Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riu­je bu­vo re­gist­ruo­ti 549 jau­no am­žiaus be­dar­biai (iki 25 me­tų). Tai – 9,8 proc. vi­sų dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų ra­jo­ne.

Pa­sak sky­riaus ve­dė­jos Ra­min­tos Kau­ši­kie­nės, va­sa­rą jau­nų be­dar­bių gre­tas pa­pil­dė da­lis vi­du­ri­nes mo­kyk­las bai­gu­sių abi­tu­rien­tų bei aukš­tų­jų ir pro­fe­si­nių mo­kyk­lų ab­sol­ven­tų. Lie­pą re­gist­ruo­ta 500 jau­nų as­me­nų, rug­pjū­tį – 474 (8,4 proc. gy­ven­to­jų). Šis skai­čius ne­si­kei­tė ir rug­sė­jo 1-ąją.

Pas mus, anot ve­dė­jos, jau­ni­mo ne­dar­bas nė­ra opi pro­ble­ma, kaip kai ku­riuo­se ki­tuo­se ra­jo­nuo­se. Ly­gi­nant su per­nykš­čiais me­tais, šie­met to­kių be­dar­bių ma­žiau. Tai su­si­ję ne vien su dar­bo pa­ieš­ko­mis sve­tur. „Ne­ma­žai jau­nų žmo­nių nu­trau­kia dar­bo pa­ieš­kas, nes iš­va­žiuo­ja į ki­tus mies­tus ir ieš­ko­si ten. Ta­čiau ap­skri­tai jau­ni­mo ma­žė­ja na­tū­ra­liai – ra­jo­nas sens­ta“, – sa­ko ji.

Ne­dir­ban­tiems jau­nuo­liams be­dar­bio sta­tu­sas svar­bus dėl svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kų. As­me­nis, ku­rie mo­ko­si, stu­di­juo­ja, pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu drau­džia vals­ty­bė. Bai­gus stu­di­jas ir ne­pa­vy­kus įsi­dar­bin­ti, įmo­kas rei­kia mo­kė­ti pa­tiems. Už­si­re­gist­ra­vus dar­bo bir­žo­je, tai vyk­do­ma vals­ty­bės lė­šo­mis.

 

Po stu­di­jų – į dar­bo bir­žą

 

Šiuo me­tu Uk­mer­gės dar­bo bir­žo­je – 15 ką tik bai­gu­sių­jų vi­du­ri­nes mo­kyk­las bei 137 ab­sol­ven­tai. Tarp jų – 32 bai­gu­sie­ji aukš­tą­sias mo­kyk­las, 40 – aukš­tą­sias neu­ni­ver­si­te­ti­nes (ko­le­gi­jas) ir 65 pro­fe­si­nių mo­ky­mo įstai­gų ab­sol­ven­tai, dau­giau­sia – Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los.

Tarp už­si­re­gist­ra­vu­sių be­dar­bių – šie­met bai­gu­sie­ji stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­te, My­ko­lo Ro­me­rio, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos, Vy­tau­to Di­džio­jo, Šiau­lių, ki­tuo­se uni­ver­si­te­tuo­se. Iš ko­le­gi­jų dau­giau­sia – Ute­nos ko­le­gi­jos ab­sol­ven­tų.

R. Kau­ši­kie­nė pa­sa­ko­jo, jog dar­bo ieš­ko stu­di­ja­vu­sie­ji ver­slo va­dy­bą, ad­mi­nist­ra­vi­mą, tarp­tau­ti­nį ver­slą, so­cia­li­nį dar­bą, ga­my­bos in­ži­ne­ri­ją ir val­dy­mą, že­mės ūkio ver­slo va­dy­bą, fi­lo­so­fi­ją, ka­ta­li­kų te­olo­gi­ją, pra­mo­gi­nį sce­nos me­ną. Itin daug – ver­slo ad­mi­nist­ra­vi­mo ir or­ga­ni­za­vi­mo, bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos, įstai­gų ad­mi­nist­ra­vi­mo spe­cia­lis­tų, yra tei­si­nin­kų, ve­te­ri­na­rų, ge­og­ra­fi­jos bei ki­tų da­ly­kų mo­ky­to­jų.

Ga­li­my­bių dar­bo rin­ko­je vi­lia­si ir kiek ne­įpras­tų sri­čių ži­no­vai, pa­vyz­džiui, bai­gu­sie­ji Azi­jos stu­di­jų pro­gra­mą.

 

Ieš­ko siu­vė­jų, vi­rė­jų, vai­ruo­to­jų

 

Po moks­lų pro­fe­si­nė­se mo­kyk­lo­se dar­bo bir­žo­je su­lauk­ta kom­piu­te­ri­nės gra­fi­kos pro­jek­ta­vi­mo ope­ra­to­rių, pra­mo­nės įmo­nių pre­ky­bos kon­sul­tan­tų, pa­da­vė­jų, bar­me­nų, ne­ma­žai – įgi­ju­sių­jų ap­skai­ti­nin­ko ir ka­si­nin­ko, au­to­mo­bi­lių re­mon­ti­nin­ko kva­li­fi­ka­ci­jas.

Bal­džių ir siu­vė­jų pro­fe­si­jas ve­dė­ja va­di­na pa­klau­sio­mis, nes kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų ra­jo­no įmo­nė­se la­bai trūks­ta. Taip pat ma­no, jog dar­bą ras­ti pa­pras­čiau to­kiems bir­žos klien­tams kaip tarp­tau­ti­nių ve­ži­mų vai­ruo­to­jai eks­pe­di­to­riai, vi­rė­jai.

„Ra­jo­ne at­si­ran­da nau­jų įmo­nė­lių, ir to­kie spe­cia­lis­tai tu­rė­tų in­teg­ruo­tis į dar­bo rin­ką, – pa­sa­ko­jo ji. – Taip pat smul­kio­jo ver­slo pa­slau­gų tei­kė­jai bū­tų rei­ka­lin­gi pre­ky­bos įmo­nė­se, ypač – pre­ky­bos cen­truo­se. Juo­se vis at­si­ran­da nau­jų dar­bo vie­tų, nes čia di­de­lė dar­buo­to­jų kai­ta.“

 

Ne­ten­ki­na at­ly­gis

 

Pa­sak pa­šne­ko­vės, jau­nas am­žius – ne kliū­tis įsi­dar­bin­ti: „To­kių dar­buo­to­jų pa­gei­dau­ja­ma pre­ky­bos cen­truo­se, ir ga­my­boj į jau­nus žiū­ri dau­giau – me­ta­lo ap­dir­bi­mo įmo­nė­se, už­sie­nio ka­pi­ta­lo fir­mo­se.“ Jo­se spe­cia­lis­tai ren­gia­mi, jau­nuo­lius mo­kant.

Pa­ste­bi­ma, jog vy­res­nių spe­cia­lis­tų ieš­ko se­niau Uk­mer­gė­je vei­kian­čios pra­mo­nės įmo­nės, ku­rių va­do­vams svar­bi dar­buo­to­jo pa­tir­tis.

R. Kau­ši­kie­nė sa­ko, jog dar­bo pa­ieš­kų sėk­mė pri­klau­so ir nuo jau­nuo­lio mo­ty­va­ci­jos, ga­liau­siai – gy­ve­ni­mo bū­do. Darb­da­viui svar­biau­sia, kad žmo­gus no­rė­tų dirb­ti. Ta­čiau pa­siū­ly­mų, anot pa­šne­ko­vės, ne­re­tai at­si­sa­ko­ma dėl at­ly­gi­ni­mų, ku­rie pas mus – ma­ži, o tai ska­ti­na ne­le­ga­lų dar­bą.

 

Ra­gi­na darb­da­vius

 

Įdar­bin­ti jau­ni­mą darb­da­viai ska­ti­na­mi įvai­rio­mis prie­mo­nė­mis, kom­pen­suo­jant įdar­bi­ni­mo iš­lai­das. Vie­na jų – Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nės pa­ra­mos lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas „Jau­ni­mo už­im­tu­mo di­di­ni­mas“, ku­rį ne­se­niai ėmė­si įgy­ven­din­ti Lie­tu­vos dar­bo bir­ža.

Sie­kia­ma ne tik su­da­ry­ti ga­li­my­bes jau­niems žmo­nėms įgy­ti rei­kia­mų įgū­džių, įsi­tvir­tin­ti dar­bo rin­ko­je, bet ir pa­leng­vin­ti mo­kes­čių naš­tą darb­da­viams. Pro­jek­to lė­šos nau­do­ja­mos dar­bo už­mo­kes­čio sub­si­di­joms darb­da­viams, įdar­bi­nan­tiems jau­nuo­lius iki 29 me­tų, pir­mą kar­tą pra­de­dan­čius dar­bo veik­lą pa­gal įgy­tą kva­li­fi­ka­ci­ją ar il­gą lai­ką ne­dir­bu­sius, mo­kė­ti.

 

Pa­siū­ly­mą „pra­žiop­so“

 

Ve­dė­ja pa­sa­ko­jo, kad jau­nam be­dar­biui už­si­re­gist­ra­vus dar­bo bir­žo­je, įstai­ga pa­siū­ly­ti jam dar­bą tu­ri per 4 mė­ne­sius. Jau­ni­mas ki­tiems be­dar­biams ski­ria­mų iš­mo­kų ne­gau­na – pa­si­rū­pi­na­ma tik so­cia­li­nė­mis ga­ran­ti­jo­mis.

Taip pat pri­me­na, kad ne­pa­mirš­tų in­for­muo­ti, jei bir­žos pa­slau­gų ne­be­rei­kia: „Nu­spren­dę sa­vo no­ru iš­ei­ti, tu­ri mums pra­neš­ti. Bū­na – tu­rim pa­siū­ly­mą, bet žmo­gaus pri­rei­kia ieš­ko­ti, ar­ba jis vi­sai ne­at­vyks­ta.“ To­kiu at­ve­ju re­gist­ra­ci­ja dar­bo bir­žo­je nu­trau­kia­ma ir as­muo še­šis mė­ne­sius ne­be­ga­li re­gist­ruo­tis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų