Spausdinti šį puslapį

Darbo viliasi ir teisininkai, ir veterinarai

Šiuo me­tu Uk­mer­gės dar­bo bir­žo­je yra už­si­re­gist­ra­vę dau­giau nei šim­tas aukš­tą­sias ir ki­tas mo­ky­mo įstai­gas bai­gu­sių ab­sol­ven­tų. Tarp di­plo­muo­tų be­dar­bių – pa­čių įvai­riau­sių spe­cia­ly­bių at­sto­vai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Me­tų pra­džio­je Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riu­je bu­vo re­gist­ruo­ti 549 jau­no am­žiaus be­dar­biai (iki 25 me­tų). Tai – 9,8 proc. vi­sų dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų ra­jo­ne.

Pa­sak sky­riaus ve­dė­jos Ra­min­tos Kau­ši­kie­nės, va­sa­rą jau­nų be­dar­bių gre­tas pa­pil­dė da­lis vi­du­ri­nes mo­kyk­las bai­gu­sių abi­tu­rien­tų bei aukš­tų­jų ir pro­fe­si­nių mo­kyk­lų ab­sol­ven­tų. Lie­pą re­gist­ruo­ta 500 jau­nų as­me­nų, rug­pjū­tį – 474 (8,4 proc. gy­ven­to­jų). Šis skai­čius ne­si­kei­tė ir rug­sė­jo 1-ąją.

Pas mus, anot ve­dė­jos, jau­ni­mo ne­dar­bas nė­ra opi pro­ble­ma, kaip kai ku­riuo­se ki­tuo­se ra­jo­nuo­se. Ly­gi­nant su per­nykš­čiais me­tais, šie­met to­kių be­dar­bių ma­žiau. Tai su­si­ję ne vien su dar­bo pa­ieš­ko­mis sve­tur. „Ne­ma­žai jau­nų žmo­nių nu­trau­kia dar­bo pa­ieš­kas, nes iš­va­žiuo­ja į ki­tus mies­tus ir ieš­ko­si ten. Ta­čiau ap­skri­tai jau­ni­mo ma­žė­ja na­tū­ra­liai – ra­jo­nas sens­ta“, – sa­ko ji.

Ne­dir­ban­tiems jau­nuo­liams be­dar­bio sta­tu­sas svar­bus dėl svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kų. As­me­nis, ku­rie mo­ko­si, stu­di­juo­ja, pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu drau­džia vals­ty­bė. Bai­gus stu­di­jas ir ne­pa­vy­kus įsi­dar­bin­ti, įmo­kas rei­kia mo­kė­ti pa­tiems. Už­si­re­gist­ra­vus dar­bo bir­žo­je, tai vyk­do­ma vals­ty­bės lė­šo­mis.

 

Po stu­di­jų – į dar­bo bir­žą

 

Šiuo me­tu Uk­mer­gės dar­bo bir­žo­je – 15 ką tik bai­gu­sių­jų vi­du­ri­nes mo­kyk­las bei 137 ab­sol­ven­tai. Tarp jų – 32 bai­gu­sie­ji aukš­tą­sias mo­kyk­las, 40 – aukš­tą­sias neu­ni­ver­si­te­ti­nes (ko­le­gi­jas) ir 65 pro­fe­si­nių mo­ky­mo įstai­gų ab­sol­ven­tai, dau­giau­sia – Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los.

Tarp už­si­re­gist­ra­vu­sių be­dar­bių – šie­met bai­gu­sie­ji stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­te, My­ko­lo Ro­me­rio, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos, Vy­tau­to Di­džio­jo, Šiau­lių, ki­tuo­se uni­ver­si­te­tuo­se. Iš ko­le­gi­jų dau­giau­sia – Ute­nos ko­le­gi­jos ab­sol­ven­tų.

R. Kau­ši­kie­nė pa­sa­ko­jo, jog dar­bo ieš­ko stu­di­ja­vu­sie­ji ver­slo va­dy­bą, ad­mi­nist­ra­vi­mą, tarp­tau­ti­nį ver­slą, so­cia­li­nį dar­bą, ga­my­bos in­ži­ne­ri­ją ir val­dy­mą, že­mės ūkio ver­slo va­dy­bą, fi­lo­so­fi­ją, ka­ta­li­kų te­olo­gi­ją, pra­mo­gi­nį sce­nos me­ną. Itin daug – ver­slo ad­mi­nist­ra­vi­mo ir or­ga­ni­za­vi­mo, bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos, įstai­gų ad­mi­nist­ra­vi­mo spe­cia­lis­tų, yra tei­si­nin­kų, ve­te­ri­na­rų, ge­og­ra­fi­jos bei ki­tų da­ly­kų mo­ky­to­jų.

Ga­li­my­bių dar­bo rin­ko­je vi­lia­si ir kiek ne­įpras­tų sri­čių ži­no­vai, pa­vyz­džiui, bai­gu­sie­ji Azi­jos stu­di­jų pro­gra­mą.

 

Ieš­ko siu­vė­jų, vi­rė­jų, vai­ruo­to­jų

 

Po moks­lų pro­fe­si­nė­se mo­kyk­lo­se dar­bo bir­žo­je su­lauk­ta kom­piu­te­ri­nės gra­fi­kos pro­jek­ta­vi­mo ope­ra­to­rių, pra­mo­nės įmo­nių pre­ky­bos kon­sul­tan­tų, pa­da­vė­jų, bar­me­nų, ne­ma­žai – įgi­ju­sių­jų ap­skai­ti­nin­ko ir ka­si­nin­ko, au­to­mo­bi­lių re­mon­ti­nin­ko kva­li­fi­ka­ci­jas.

Bal­džių ir siu­vė­jų pro­fe­si­jas ve­dė­ja va­di­na pa­klau­sio­mis, nes kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų ra­jo­no įmo­nė­se la­bai trūks­ta. Taip pat ma­no, jog dar­bą ras­ti pa­pras­čiau to­kiems bir­žos klien­tams kaip tarp­tau­ti­nių ve­ži­mų vai­ruo­to­jai eks­pe­di­to­riai, vi­rė­jai.

„Ra­jo­ne at­si­ran­da nau­jų įmo­nė­lių, ir to­kie spe­cia­lis­tai tu­rė­tų in­teg­ruo­tis į dar­bo rin­ką, – pa­sa­ko­jo ji. – Taip pat smul­kio­jo ver­slo pa­slau­gų tei­kė­jai bū­tų rei­ka­lin­gi pre­ky­bos įmo­nė­se, ypač – pre­ky­bos cen­truo­se. Juo­se vis at­si­ran­da nau­jų dar­bo vie­tų, nes čia di­de­lė dar­buo­to­jų kai­ta.“

 

Ne­ten­ki­na at­ly­gis

 

Pa­sak pa­šne­ko­vės, jau­nas am­žius – ne kliū­tis įsi­dar­bin­ti: „To­kių dar­buo­to­jų pa­gei­dau­ja­ma pre­ky­bos cen­truo­se, ir ga­my­boj į jau­nus žiū­ri dau­giau – me­ta­lo ap­dir­bi­mo įmo­nė­se, už­sie­nio ka­pi­ta­lo fir­mo­se.“ Jo­se spe­cia­lis­tai ren­gia­mi, jau­nuo­lius mo­kant.

Pa­ste­bi­ma, jog vy­res­nių spe­cia­lis­tų ieš­ko se­niau Uk­mer­gė­je vei­kian­čios pra­mo­nės įmo­nės, ku­rių va­do­vams svar­bi dar­buo­to­jo pa­tir­tis.

R. Kau­ši­kie­nė sa­ko, jog dar­bo pa­ieš­kų sėk­mė pri­klau­so ir nuo jau­nuo­lio mo­ty­va­ci­jos, ga­liau­siai – gy­ve­ni­mo bū­do. Darb­da­viui svar­biau­sia, kad žmo­gus no­rė­tų dirb­ti. Ta­čiau pa­siū­ly­mų, anot pa­šne­ko­vės, ne­re­tai at­si­sa­ko­ma dėl at­ly­gi­ni­mų, ku­rie pas mus – ma­ži, o tai ska­ti­na ne­le­ga­lų dar­bą.

 

Ra­gi­na darb­da­vius

 

Įdar­bin­ti jau­ni­mą darb­da­viai ska­ti­na­mi įvai­rio­mis prie­mo­nė­mis, kom­pen­suo­jant įdar­bi­ni­mo iš­lai­das. Vie­na jų – Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nės pa­ra­mos lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas „Jau­ni­mo už­im­tu­mo di­di­ni­mas“, ku­rį ne­se­niai ėmė­si įgy­ven­din­ti Lie­tu­vos dar­bo bir­ža.

Sie­kia­ma ne tik su­da­ry­ti ga­li­my­bes jau­niems žmo­nėms įgy­ti rei­kia­mų įgū­džių, įsi­tvir­tin­ti dar­bo rin­ko­je, bet ir pa­leng­vin­ti mo­kes­čių naš­tą darb­da­viams. Pro­jek­to lė­šos nau­do­ja­mos dar­bo už­mo­kes­čio sub­si­di­joms darb­da­viams, įdar­bi­nan­tiems jau­nuo­lius iki 29 me­tų, pir­mą kar­tą pra­de­dan­čius dar­bo veik­lą pa­gal įgy­tą kva­li­fi­ka­ci­ją ar il­gą lai­ką ne­dir­bu­sius, mo­kė­ti.

 

Pa­siū­ly­mą „pra­žiop­so“

 

Ve­dė­ja pa­sa­ko­jo, kad jau­nam be­dar­biui už­si­re­gist­ra­vus dar­bo bir­žo­je, įstai­ga pa­siū­ly­ti jam dar­bą tu­ri per 4 mė­ne­sius. Jau­ni­mas ki­tiems be­dar­biams ski­ria­mų iš­mo­kų ne­gau­na – pa­si­rū­pi­na­ma tik so­cia­li­nė­mis ga­ran­ti­jo­mis.

Taip pat pri­me­na, kad ne­pa­mirš­tų in­for­muo­ti, jei bir­žos pa­slau­gų ne­be­rei­kia: „Nu­spren­dę sa­vo no­ru iš­ei­ti, tu­ri mums pra­neš­ti. Bū­na – tu­rim pa­siū­ly­mą, bet žmo­gaus pri­rei­kia ieš­ko­ti, ar­ba jis vi­sai ne­at­vyks­ta.“ To­kiu at­ve­ju re­gist­ra­ci­ja dar­bo bir­žo­je nu­trau­kia­ma ir as­muo še­šis mė­ne­sius ne­be­ga­li re­gist­ruo­tis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)