Darbuotojus gina profesinės sąjungos

Uk­mer­gės pro­fe­si­nė są­jun­ga „So­li­da­ru­mas“ mi­ni 20-me­tį. Ju­bi­lie­jus penk­ta­die­nį, kon­cer­tuo­jant jau­nie­siems Me­no mo­kyk­los mu­zi­kan­tams, pa­mi­nė­tas Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos sa­lė­je. Šven­tės me­tu kal­bė­ta apie prof­są­jun­gi­nės veik­los svar­bą ir ga­li­my­bes.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Au­to­rės nuotr. Ju­bi­lie­ji­nę su­kak­tį pa­mi­nė­jo prof­są­jun­gie­čiai.

Uk­mer­gės „So­li­da­ru­me“ yra apie 200 na­rių. Jis jun­gia Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tre, „Uk­mer­gės van­de­nų“, „Vie­ny­bės“, „Vil­kmos“ įmo­nė­se, Uk­mer­gės ke­lių tar­ny­bo­je su­si­kū­ru­sius to­kius su­si­vie­ni­ji­mus bei te­ri­to­ri­niu pa­grin­du vei­kian­čią Uk­mer­gės dir­ban­čių­jų pro­fe­si­nę są­jun­gą.

Pa­na­šios or­ga­ni­za­ci­jos bu­ria­si tam, kad gin­tų sa­vo na­rių tei­ses, at­sto­vau­tų nag­ri­nė­jant gin­čus dar­be. Ta­čiau, kaip pa­ste­bi „So­li­da­ru­mo“ pir­mi­nin­kė Jo­lan­ta Ke­bu­rie­nė, jų veik­la ver­ti­na­ma prieš­ta­rin­gai. „Darb­da­viams ne vi­sa­da pri­im­ti­ni pro­fe­si­nių są­jun­gų ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai. Ne vi­si jau­čia at­sa­ko­my­bę už sa­vo dar­buo­to­jus“, – sa­ko ji.

Dau­ge­lis, anot va­do­vės, pro­fe­si­nes są­jun­gas ne­pel­ny­tai va­di­na so­vie­tų re­lik­tu: „Tai – net­gi ne tiems lai­kams bū­din­gos or­ga­ni­za­ci­jos. Dir­ban­tys žmo­nės telk­tis, vie­ny­tis pra­dė­jo ge­ro­kai anks­čiau.“

 

Gvil­de­na pro­ble­mas

 

Dau­giau­sia gin­čų, su­si­ju­sių su dar­bo san­ty­kiais, ky­la, kai ban­do­ma pra­si­lenk­ti su įsta­ty­mais. Dar­buo­to­jai skun­džia­si dėl virš­va­lan­džių, dar­bo prie­mo­nių, ki­tų ne­ten­ki­nan­čių są­ly­gų. To­dėl pro­fe­si­nių są­jun­gų už­duo­tis, pa­sak J. Ke­bu­rie­nės, – ko­vo­ti už jų tei­ses ir siek­ti so­cia­li­nio dia­lo­go.

Prof­są­jun­gie­čių veik­la ap­ima de­ry­bų or­ga­ni­za­vi­mą, da­ly­va­vi­mą įvai­rio­se ak­ci­jo­se, mi­tin­guo­se, at­krei­piant val­džios dė­me­sį į ne­dar­bo, skur­do pro­ble­mas. Ru­de­nį uk­mer­giš­kiai da­ly­va­vo Len­ki­jo­je, Vroc­la­ve, su­reng­to­je de­monst­ra­ci­jo­je, ku­rio­je žy­gia­vo apie 50 tūkst. žmo­nių iš įvai­rių Eu­ro­pos ša­lių.

Vie­nu reikš­min­giau­sių veik­los re­zul­ta­tų, gvil­de­nant ra­jo­no pro­ble­mas, lai­ko­ma tri­ša­lė su­tar­tis. Ją per­nai spa­lį pa­si­ra­šė sa­vi­val­dy­bė, ra­jo­no pro­fe­si­nių są­jun­gų ben­dri­ja ir darb­da­vių at­sto­vai. Uk­mer­gė, J. Ke­bu­rie­nės tei­gi­mu, – vie­nas iš ne­dau­ge­lio ra­jo­nų, ku­ria­me to­kiu su­si­ta­ri­mu sie­kia­ma efek­ty­viau de­rin­ti ša­lių in­te­re­sus, spręs­ti so­cia­li­nius, eko­no­mi­nius, dar­bo klau­si­mus.

 

Ra­gi­no bū­ti ak­ty­ves­nius

 

Nu­veik­ti dar­bai ap­žvelg­ti šven­ti­nio ren­gi­nio me­tu, įteik­tos pa­dė­kos prof­są­jun­gos įkū­rė­jams, sen­bu­viams. Ne­leng­vus 1992-ųjų va­sa­rį įre­gist­ruo­tos Uk­mer­gės dar­bi­nin­kų są­jun­gos pra­di­nius žings­nius pri­si­mi­nė ir apie sva­rų ko­le­gų in­dė­lį kal­bė­jo vie­ni pir­mų­jų va­do­vų – Vy­tau­tas Ci­ka­ta­vi­čius, Jo­nas Va­len­tė­lis.

Ren­gi­ny­je sve­čia­vo­si Lie­tu­vos pro­fe­si­nės są­jun­gos „So­li­da­ru­mas“ pir­mi­nin­kė Al­do­na Ja­šins­kie­nė. Anot vieš­nios, da­ly­va­vi­mas prof­są­jun­gi­nė­je veik­lo­je pri­lygs­ta iš­ban­dy­mui, nes ji ver­ti­na­ma men­kai, ja ne­pa­ten­kin­ti darb­da­viai. „Ta­čiau žmo­nės tu­ri su­vok­ti, kad nie­kas jų in­te­re­sų ne­gins, iš­sky­rus juos pa­čius“, – sa­kė pir­mi­nin­kė.

Da­ly­vius svei­ki­no ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas, darb­da­viams at­sto­vau­jan­tis Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo di­rek­to­rius Ro­lan­das Ja­nic­kas, ra­jo­no pro­fe­si­nių są­jun­gų ben­dri­jos va­do­vas Vin­cen­tas Ba­ni­ko­nis.

 

Rei­ka­lin­gos dėl ga­ran­ti­jų

 

„So­li­da­ru­mo“ pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ja Va­le­ri­ja Ja­ru­kie­nė var­di­jo ben­dro­vė­je „Uk­mer­gės van­de­nys“ su­da­ry­tos ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties pri­va­lu­mus. Jo­je nuo se­no vy­rau­ja šil­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos bei čia vei­kian­čios prof­są­jun­gos san­ty­kiai, ne­sun­ku de­rė­tis dėl so­cia­li­nių, eko­no­mi­nių ga­ran­ti­jų. Pa­sak su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­sio įmo­nės di­rek­to­riaus Ri­mo Ar­lins­ko, ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis – tai pa­pras­tes­nis Dar­bo ko­dek­so iš­aiš­ki­ni­mas kiek­vie­nam dar­buo­to­jui su­pran­ta­ma kal­ba.

Ren­gi­ny­je nu­skam­bė­jo min­čių apie tai, jog vi­suo­me­nė­je per ma­žai aiš­ku­mo, ką ga­li pro­fe­si­nės są­jun­gos. Pa­si­gen­da­ma jų pa­čių vie­nin­gu­mo, pa­si­girs­ta abe­jo­nių dėl po­rei­kio bur­tis.

Ta­čiau jos, pa­sak at­sto­vų, rei­ka­lin­gos, jog dar­buo­to­jai jaus­tų­si sau­gūs, kad ir jie, ir darb­da­viai tu­rė­tų vi­so­ke­rio­pos nau­dos. Darb­da­viams lin­kė­ta iš­mok­ti ci­vi­li­zuo­tai ben­drau­ti su žmo­nė­mis.

 

Pla­nuo­se – su­tar­tys

 

20-me­čio su­lau­ku­sios or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­kė džiau­gia­si ir ki­ta su­kak­ti­mi – ji są­jun­gai va­do­vau­jan­ti me­tus. Vi­lia­si, jog į šią veik­lą įsi­lies dau­giau dir­ban­čių­jų. „Ra­jo­no žmo­nės at­bun­da, ak­ty­vė­ja, su­pran­ta, kad tik jie pa­tys sa­vo jė­go­mis ga­li kaž­ką pa­siek­ti, – pa­sa­ko­jo J. Ke­bu­rie­nė. – Sma­gu su­lauk­ti nau­jų na­rių: lap­kri­tį pas mus at­ėjo ke­li­nin­kai (VĮ „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“ Uk­mer­gės ke­lių tar­ny­ba – aut. past.), ne­se­niai pri­si­jun­gė gru­pe­lė „Vil­kmos“ siu­vė­jų.“

Ar­ti­miau­siuo­se są­jun­gos pla­nuo­se, anot va­do­vės, – siek­ti su­si­ta­ri­mų dėl ko­lek­ty­vi­nių su­tar­čių įmo­nė­se.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų