Spausdinti šį puslapį

Daugiabučiai išrikiuoti renovacijai

Nau­ja dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mo pro­gra­ma su­lau­kė di­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo. Į su­si­ti­ki­mą su spe­cia­lis­tais, aiš­ki­nu­siais, kaip ji bus vyk­do­ma, su­si­rin­ko ke­li šim­tai uk­mer­giš­kių.

Gy­ven­to­jams bu­vo pri­sta­ty­tas dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo nau­jas mo­de­lis – „Dau­gia­bu­čių pa­sta­tų ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo pro­gra­ma“.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo VšĮ „Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ros“, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio va­do­vai ir spe­cia­lis­tai. Su­si­rin­ku­sie­ji pa­tei­kė daug klau­si­mų. Jiems aiš­kin­ta, kad nau­jo­jo mo­de­lio es­mė – tai, kad būs­to sa­vi­nin­kams ne­rei­kia pri­si­im­ti jo­kių or­ga­ni­za­ci­nių ir kre­di­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų bei pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo ri­zi­kos. Tai re­no­va­ci­ją ad­mi­nist­ruo­jan­čios įmo­nės rei­ka­las.

Re­no­vuo­ja­mų na­mų gy­ven­to­jams Vy­riau­sy­bė ža­da kom­pen­suo­ti 40 pro­cen­tų at­lik­tų dar­bų iš­lai­dų. Pro­gra­mą re­mia Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja. Jos fi­nan­suo­to­ju mi­nis­te­ri­ja pa­si­rin­ko Šiau­lių ban­ką.

Šio pro­jek­to at­skai­tos taš­kas – dau­gia­bu­čio na­mo ener­gi­jos su­nau­do­ji­mas. Svar­biau­sia, kad jis bū­tų tik­rai la­bai ne­efek­ty­vus – šil­dy­mo kvad­ra­ti­niam met­rui per me­tus su­var­to­tų ne ma­žiau kaip150 kWh. Pa­sak spe­cia­lis­tų, tik to­kiu at­ve­ju re­no­va­ci­ja bū­tų efek­ty­vi. Pa­grin­di­nis sie­kis – su­ma­žin­ti su­var­to­tą ši­lu­mos kie­kį iki 90 kWh.

Ener­gi­jos są­nau­das su­ma­ži­nus 40 pro­cen­tų, iš su­tau­py­tų lė­šų bus den­gia­ma pa­sko­la re­no­va­ci­jai.

Ki­taip ta­riant, gy­ven­to­jai ir to­liau už šil­dy­mą mo­kės pa­na­šias su­mas kaip iki šiol, ta­čiau tvir­tai ži­nos – tai truks ne­am­ži­nai. Po ke­lio­li­kos me­tų in­ves­ti­ci­ja ga­liau­siai at­si­pirks.

Ki­tą­met Lie­tu­vo­je nu­ma­ty­ta re­no­vuo­ti ma­žiau­siai 500 iš są­ra­še nu­ro­dy­tų se­nų dau­gia­bu­čių. Ša­lies sa­vi­val­dy­bės, tarp jų ir Uk­mer­gės, jau at­rin­ko sku­biau­siai re­no­vuo­ti­nų iš­eik­vo­jan­čių dau­giau­sia ener­gi­jos šil­dy­mui dau­gia­bu­čius na­mus.

Ne­pai­sant vi­sų at­ran­kos kri­te­ri­jų, sva­riau­sias – gy­ven­to­jų su­ti­ki­mas. Vyk­dant ban­kų rei­ka­la­vi­mus, re­no­va­ci­jai tu­rė­tų pri­tar­ti 60 pro­cen­tų gy­ven­to­jų. Ka­dan­gi be­veik vi­sus at­rink­tus na­mus ad­mi­nist­ruo­ja UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis, jis ir vyk­dė ap­klau­są.

Re­no­vuo­ti būs­tą su­ti­ko 28 dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai. Tai pa­ra­šais pa­tvir­ti­no Miš­kų 46, 48, 50, 56, 58, Jau­ni­mo 15, 52, 54, 56, 57, 58, J. Ba­sa­na­vi­čiaus 9, 12, Del­tu­vos 10, 10A, Li­nų 12, 14, Pi­vo­ni­jos 5B, Vil­niaus 98A, Mai­ro­nio 4, V. Ku­dir­kos 8, Baž­ny­čios 3, Aly­vų 3 gat­vių na­mų gy­ven­to­jai. Pa­raiš­kas pa­tei­kė ir Šven­tu­pės Švie­sos 1, 3, 5 bei Dar­bo 7 gat­vių bei Del­tu­vos A.Vie­nuo­lio 6 gy­ven­to­jai.

Pa­sak Uk­mer­gės bū­tų ūkio di­rek­to­riaus Jo­no Rin­ke­vi­čiaus, lai­ko ap­si­spręs­ti bu­vo duo­ta vos sa­vai­tė. Mat mi­nis­te­ri­jos sie­kiuo­se – kuo grei­čiau at­lik­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus ir jau šie­met pa­si­ra­šy­ti ran­gos su­tar­tis.

Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai nu­spren­dė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai teik­ti vi­sų 28 dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų pra­šy­mus. Ar pri­tars šių būs­tų re­no­va­ci­jai mi­nis­te­ri­ja, tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti per ke­le­tą sa­vai­čių.

Ko­kie kiek­vie­no pa­sta­to re­no­va­ci­jos dar­bai tu­rė­tų bū­ti at­lik­ti, spręs pa­tys kon­kre­čių na­mų gy­ven­to­jai.

Uk­mer­gė­je dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos ad­mi­nist­ra­vi­mu grei­čiau­siai už­si­ims ap­klau­są at­li­kęs Uk­mer­gės bu­tų ūkis. Ta­čiau tai dar tu­ri pa­tvir­tin­ti ra­jo­no ta­ry­ba.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)