Spausdinti šį puslapį

Daugiabučių gyventojai ryžosi renovacijai

Jau keletą metų šalyje atliekama daugiabučių renovacija pagaliau sukėlė atgarsį ir Ukmergėje. Dviejų daugiabučių namų gyventojai panoro atnaujinti savo būstus.

 

Ligita JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Linų g. 12-as namas ruošiasi renovacijai.

Į miesto seniūniją kreipėsi Linų gatvės 12 namo bei Utenos gatvės 4 namo gyventojai, apsisprendę apšiltinti būstus.

Atliekamą daugiabučių namų renovaciją administruos UAB Ukmergės butų ūkis. Įmonės direktorius Jonas Rinkevičius pasakojo, kad Linų gatvės 12 namo apie 60 procentų butų savininkų pageidauja ar pritaria, kad būtų atnaujintas jų būstas. Šia­me na­me yra dvi­de­šimt bu­tų.

Pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką re­no­va­ci­ja at­lie­ka­ma tuo­met, jei su­tin­ka dau­giau kaip 50 pro­cen­tų bu­tų sa­vi­nin­kų.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Li­nų gat­vės 12 na­mo gy­ven­to­jai su­da­rė su­tar­tį dėl re­no­va­ci­jos in­ves­ti­ci­nio pro­jek­to at­li­ki­mo. Jis tu­rė­tų bū­ti pa­reng­tas per mė­ne­sį.

Dau­giau kaip pu­sė gy­ven­to­jų no­ri at­lik­ti re­no­va­ci­ją Ute­nos gat­vė­je esan­čia­me 4 na­me. Ja­me yra de­vy­ni bu­tai ir įsi­kū­ru­si ant­sto­lio kon­to­ra.

Ute­nos 4 dau­gia­bu­čio in­ves­ti­ci­nis ir tech­ni­nis pro­jek­tai jau pa­reng­ti. Ran­go­vai kon­kur­so bū­du bus pa­si­rink­ti ir dar­bai pra­de­da­mi po­ros mė­ne­sių lai­ko­tar­py­je.

Šio dar prieš­ka­riu sta­ty­to na­mo gy­ven­to­jai jau ap­si­spren­dė ap­šil­tin­ti vi­są pa­sta­tą. Bus pa­keis­tas sto­gas, ap­šil­tin­tos sie­nos, per­dan­ga, pa­keis­ti lan­gai ir du­rys. Šil­dy­mo sis­te­mos re­konst­ruk­ci­ja ne­bus vyk­do­ma, ta­čiau sis­te­ma bus su­ba­lan­suo­ta.

Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čią tvar­ką vals­ty­bė dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ją re­mia 15 pro­cen­tų. Di­des­nės pa­ra­mos gy­ven­to­jai ga­li ti­kė­tis tik įvyk­dę kai ku­rias są­ly­gas. Jei po re­no­va­ci­jos ši­lu­mos tau­py­mas sie­kia 40 pro­cen­tų, vals­ty­bė kom­pen­suo­ja 30 pro­cen­tų iš­lai­dų.

In­ves­ti­ci­niai ir tech­ni­niai pro­jek­tai yra kom­pen­suo­ja­mi 100 pro­cen­tų, at­li­kus re­no­va­ci­ją.

Uk­mer­gės mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas pa­sa­ko­jo, kad apie sa­vo būs­to re­no­va­ci­ją rim­tai svars­to ke­le­tas Miš­kų, Anykš­čių gat­vių, V. Ku­dir­kos skers­gat­vio dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų.

Ta­čiau jis įsi­ti­ki­nęs, kad šis pro­ce­sas tap­tų ma­si­niu tik tuo­met, jei Vy­riau­sy­bė kom­pen­suo­tų di­des­nę da­lį iš­lai­dų. „Kol pa­ra­ma men­ka, re­no­vuo­ti būs­tus ap­si­spren­džia tik pa­vie­nių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai“, – sa­ko jis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)