Daugiabučių renovaciją stabdo abejonės

 

Dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ją stab­do ne tik gy­ven­to­jų bai­mė pa­ė­mus pa­sko­lą dvi­de­šim­čiai me­tų tap­ti ban­ko įkai­tais. Gy­ven­to­jai ne­ri­mau­ja, kad, ap­šil­ti­nus na­mą, at­si­ran­da ter­mo­so efek­tas, ken­kian­tis se­noms pa­sta­to kon­struk­ci­joms.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Re­no­vuo­ti na­mai tik­rai pa­gra­žė­tų, bet „ne­pa­jau­nė­tų“.

Ne­se­niai Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre vy­ko se­mi­na­ras „Dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mas“. Jo me­tu bu­vo ap­tar­tos dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­vi­mo ga­li­my­bės, pri­sta­ty­ta nau­jo­ji dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo mo­der­ni­za­vi­mo pro­gra­ma.

Se­mi­na­re da­ly­va­vo dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai, ben­dri­jų pir­mi­nin­kai, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, Vil­niaus ap­skri­ties būs­to agen­tū­ros at­sto­vai, kai ku­rių įmo­nių spe­cia­lis­tai, ban­ki­nin­kai.

 

Re­no­vuo­ti ne­sku­ba­me

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas sa­ko, kad šiuo me­tu dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos klau­si­mas mū­sų ra­jo­ne – vie­nas iš stra­te­gi­nių. „Ra­jo­ne dau­giau kaip 300 dau­gia­bu­čių. Dau­gu­ma jų „vy­res­ni“ nei dvi­de­šim­ties me­tų, su­si­dė­vė­ję. Kaž­ko­dėl bu­tų sa­vi­nin­kai gal­vo­ja, kad kaž­kas už juos tu­ri at­nau­jin­ti jų būs­tus“, – sa­ko pa­va­duo­to­jas. Uk­mer­gė­je vi­sai dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­jai dar ne­si­ry­žo nė vie­no na­mo gy­ven­to­jai.

 

Mi­li­jo­nai tam­pa dvi­žen­kliais skai­čiais

 

Vil­niaus ap­skri­ties būs­to agen­tū­ros vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Li­na Bal­čiū­nie­nė su­pa­žin­di­no su vals­ty­bės ža­da­ma pa­ra­ma re­no­vuo­ja­mų na­mų sa­vi­nin­kams, ku­ri šiuo me­tu sie­kia iki 15 pro­cen­tų pro­jek­to kai­nos. Dau­gia­bu­čius re­no­vuo­ti ap­si­spren­dę gy­ven­to­jai ga­lės gau­ti leng­va­ti­nes pa­sko­las, ku­rių pa­lū­ka­nos – 3 pro­cen­tai. Nu­ma­ty­tos ir ki­tos leng­va­tos.

„Pa­grin­di­niai dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos tiks­lai – di­din­ti ener­gi­jos var­to­ji­mo efek­ty­vu­mą ir ma­žin­ti sa­vi­nin­kų iš­lai­das“, – kal­bė­jo L. Bal­čiū­nie­nė.

Ji var­di­no re­no­vuo­tų na­mų pri­va­lu­mus, tei­kė kon­kre­čius Vil­niu­je re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių pa­vyz­džius.

Anot pra­ne­šė­jos, gy­ven­to­jai be rei­ka­lo gąs­di­na­si di­de­lė­mis in­ves­ti­ci­jo­mis at­nau­ji­nant būs­tus. Jos pra­ne­ši­me dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­jos są­ma­tos 1,3 mi­li­jo­no li­tų, iš­skai­čia­vus iš šios su­mos vals­ty­bės pa­ra­mą, li­ku­sią pa­da­li­nus iš bu­tų skai­čiaus, tie­siog se­mi­na­ro da­ly­vių aky­se vir­to „nie­kin­gais“ 61 li­tu. Tik tiek te­rei­kia su­mo­kė­ti kiek­vie­nam bu­tui per mė­ne­sį. Tuo tar­pu mo­kes­tis už šil­dy­mą ge­ro­kai su­ma­žė­ja, po re­no­va­ci­jos tem­pe­ra­tū­ra bu­tuo­se pa­ky­la 3-4 laips­niais.

 

Pa­gra­žė­ja, bet ne­su­tvir­tė­ja

 

Iš dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jų dis­ku­si­jų pa­aiš­kė­ja, kad jie bai­mi­na­si ne tik tap­ti ban­kų įkai­tais ir už­krau­ti pa­sko­los naš­tą sa­vo vai­kams. Jie ne­ri­mau­ja, kad ap­šil­ti­nus na­mo iš­orę ja­me na­tū­ra­liai ne­cir­ku­liuo­ja oras ir su­si­da­ro ter­mo­so efek­tas.

„Ar tiks­lin­ga šil­tin­ti se­ną na­mą ir su­da­ry­ti ter­mo­so efek­tą? Iš re­no­vuo­tų būs­tų gy­ven­to­jų pa­tir­ties ži­no­me, kad po to ten­ka per­tvar­ky­ti ir kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mą. Tai vėl pa­pil­do­mos iš­lai­dos. Be to, pa­gra­ži­nus na­mą, jo kon­struk­ci­ja ne­su­tvir­tė­ja“, – sa­ko mies­to ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ju­lius Ka­zė­nas. Jis svars­to, ar ne pro­tin­giau bū­tų pa­sek­ti vo­kie­čių, ku­rie se­nus dau­gia­bu­čius griau­na, o ant bu­vu­sių na­mų pa­ma­tų sta­to nau­jus, pa­vyz­džiu.

 

Mums – uto­pi­ja

 

UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius su­tin­ka, kad ap­šil­ti­nę pa­sta­tą va­di­na­mo­jo ter­mo­so efek­to ne­iš­veng­si­me. Tuo ga­li­ma įsi­ti­kin­ti ne tik ne­se­niai Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je pa­sta­ty­ta­me nau­ja­ja­me dau­gia­bu­ty­je, bet ir plas­ti­ki­nius lan­gus įsi­sta­čiu­sių gy­ven­to­jų bu­tuo­se, kur ant pa­lan­gių net vi­zu­a­liai ma­ty­ti su­si­da­ręs van­dens kon­den­sa­tas, pe­li­ja sie­nos. „Gy­ven­to­jai tu­ri iš­mok­ti eks­plo­a­tuo­ti ap­šil­tin­tą na­mą. Bū­ti­na pra­vė­rus lan­gus vė­din­ti pa­tal­pas“, – sa­ko jis.

An­tra ver­tus, kol kas ne­ga­li­me sau leis­ti dai­ry­tis į Vo­kie­ti­ją ir sek­ti jos pa­vyz­džiu. Di­rek­to­rius ne­ma­no, kad ir vo­kie­čiai griau­na na­mus iš­ti­sais kvar­ta­lais ir jų vie­to­je sta­to nau­jus. „Mū­sų laik­me­čiu min­tis griau­ti na­mus ir jų vie­to­je sta­ty­ti nau­jus – ab­sur­diš­ka. Įsi­vaiz­duo­kit, jei rei­kė­tų nu­griau­ti vi­są Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­ną... Nors ir skam­ba gra­žiai, bet tai – uto­pi­ja. Vien su­griau­ti dau­giau kai­nuos, ne­gu re­no­vuo­ti“, – svars­to jis.

Di­rek­to­rius įsi­ti­ki­nęs, kad ki­to ke­lio, kaip re­no­vuo­ti se­nus dvi­de­šim­ties ir dau­giau me­tų dau­gia­bu­čius, ne­tu­ri­me. „Vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų siū­ly­mai, nors ir kve­pian­tys re­kla­ma, – tei­sin­gi“, – ma­no J. Rin­ke­vi­čius.

Yra ir dau­giau būs­tų re­no­va­ci­jos įsi­bė­gė­ji­mu ša­ly­je su­in­te­re­suo­tų pu­sių – tai pri­va­čios sta­ty­bi­nės įmo­nės bei ak­ci­nės ben­dro­vės, ko­mer­ci­niai ban­kai, agen­tū­ros. Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai kol kas at­sar­giai žiū­ri į re­no­va­ci­ją ir ieš­ko sau­gik­lių nuo ne­nu­ma­ty­tų šio pro­ce­so pa­sek­mių.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų