Spausdinti šį puslapį

Daugiabučių rūsiuose darbuojasi tikrintojai

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri aiš­ki­na­si, ko­dėl taip žen­kliai ski­ria­si šil­dy­mo kai­nos at­ski­ruo­se na­muo­se. Tik­rin­to­jai nuo­dug­niai ti­ria de­šimt dau­gia­bu­čių na­mų, ku­rių gy­ven­to­jai ga­vo pa­čias di­džiau­sias są­skai­tas už šil­dy­mą, būk­lę.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ty­rė­jų dar­bo ob­jek­tas – dau­gia­bu­čių ši­lu­mos punk­tai.

Dar­bo gru­pę bu­vo nu­tar­ta su­da­ry­ti, nes sa­vi­val­dy­bė yra su­lau­ku­si ne vie­no  gy­ven­to­jo skun­do dėl per­ne­lyg di­de­lės cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos kai­nos.

Dar­bo gru­pės pir­mi­nin­kas Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius sa­kė, kad jis ir ko­le­gos ver­tins ši­lu­mi­nių punk­tų bei ši­lu­mos ir karš­to van­dens sis­te­mų būk­lę ir at­liks iš­sa­mią ana­li­zę.

K. Jur­ke­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad iš vi­so tik­ri­na­ma de­šimt na­mų, ku­rių šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mas eks­plo­a­tuo­ja trys įmo­nės. Pa­si­rink­ti še­ši na­mai, ku­riuos eks­plo­a­tuo­ja UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis, du – UAB „Izo­ba­ra“ ir vie­nas, ku­rį pri­žiū­ri UAB „Kom­for­ta“. Taip pat tik­ri­na­mas ir vie­nas dau­gia­bu­tis, ku­ria­me įsteig­ta ben­dri­ja.

Pa­si­rink­tų­jų na­mų gy­ven­to­jai už šil­dy­mą su­mo­kė­jo bran­giau­siai. Ti­ria­mi na­mai, ku­riuo­se šis mo­kes­tis sie­kia 6-7 li­tus bei 10-12 li­tų už kvad­ra­ti­nį met­rą. Tarp ti­ria­mų na­mų vie­nas yra Šven­tu­pė­je, o ki­ti – vi­suo­se mies­to mik­ro­ra­jo­nuo­se bei mies­to cen­tre.

Iš­va­žiuo­ja­mo­jo dar­bo gru­pės po­sė­džio me­tu tik­rin­to­jai fik­suo­ja ši­lu­mos skai­tik­lių rodmenis, do­mi­si ši­lu­mos punk­to būk­le, vamz­dy­nų būk­le. Taip pat at­krei­pia­mas dė­me­sys į laip­ti­nes – jų lan­gus bei du­ris, pa­ties rū­sio būk­lę ir net na­mo sie­nas.

Ap­žiū­ros re­zul­ta­tus dar­bo gru­pė įpa­rei­go­ta ra­jo­no va­do­vams pa­teik­ti iki va­sa­rio 1 d. Kol ne­su­rinks ir ne­api­ben­drins vi­sų su­rink­tų ap­skai­tos re­zul­ta­tų, K. Jur­ke­vi­čius apie dar­bų ei­gą ko­men­tuo­ti ne­no­rė­jo.

UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Rai­mon­das Ra­gaus­kas pri­mi­nė, kad ne­va­lia sa­ky­ti, jog šil­dy­mo kai­na vie­nuo­se na­muo­se bran­ges­nė nei ki­tuo­se. Esą ši­lu­ma vi­siems tie­kia­ma vie­no­do­mis są­ly­go­mis.

Pa­sak jo, vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl vie­nuo­se na­muo­se už šil­dy­mą gy­ven­to­jai mo­ka ge­ro­kai dau­giau nei ki­tuo­se, yra už na­mo ši­lu­mos ūkį at­sa­kin­gų žmo­nių kom­pe­ten­ci­jos sto­ka.

Nors šil­dy­mo sis­te­mas pri­žiū­rin­tys as­me­nys tu­ri bū­ti bai­gę ati­tin­ka­mus kur­sus, di­rek­to­rius ma­no, kad kai ku­riems jų ži­nių ir kom­pe­ten­ci­jos la­bai stin­ga.

Pa­sak R. Ra­gaus­ko,  są­skai­tų už šil­dy­mą dy­dis dau­gia­bu­čiuo­se la­bai pri­klau­so nuo dau­ge­lio niu­an­sų – laip­ti­nių lan­gų ir du­rų san­da­ru­mo, gy­ven­to­jų kei­čia­mų ir pa­pil­do­mai sta­to­mų ra­dia­to­rių bei ki­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)