Spausdinti šį puslapį

Daugiabutyje veikianti koplyčia kaimynams nepatinka

Ba­le­lių ti­kin­tie­ji kiek­vie­ną sek­ma­die­nį ren­ka­si į šia­me mies­te­ly­je esan­čią kop­ly­čią. Ta­čiau bė­da ta, kad kop­ly­tė­lė įreng­ta dau­gia­bu­ty­je, ku­rio gy­ven­to­jai mal­dos na­mų kai­my­nys­tės ne­pa­gei­dau­ja.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Maldos namai trukdo kaimynams.

Trau­pio pa­ra­pi­jos Ba­le­lių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos ap­si­lan­ky­mo kop­ly­čia vei­kia jau 18 me­tų. Nuo­sa­vy­bės tei­se ji pri­klau­so pa­ra­pi­jai. 1995 me­tais Ba­le­lių ti­kin­tie­ji pa­tys už pa­jus iš­pir­ko dau­gia­bu­čia­me na­me esan­čią bu­vu­sio ūkio kon­to­ros sa­lę.

Tuo­met aš­tuo­nių bu­tų na­mo gy­ven­to­jai mal­dos na­mų kai­my­nys­tės ne­si­kra­tė ir jai pri­ta­rė. Bė­go me­tai, gy­ven­to­jai kei­tė­si ir da­bar šia­me na­me gy­ve­nan­čios mo­te­rys kop­ly­čia už bu­to sie­nos ne­pa­ten­kin­tos.

 

Pra­šo iš­kel­din­ti

 

Tri­jų bu­tų gy­ven­to­jos krei­pė­si į Tau­jė­nų se­niū­ni­ją, pra­šy­da­mos, kad kop­ly­tė­lė iš dau­gia­bu­čio bū­tų iš­kel­din­ta. To­kį krei­pi­mą­si mo­te­rys nu­siun­tė ir Uk­mer­gės ra­jo­no me­rui.

„La­biau­siai mums truk­do tai, kad per kiau­ras sie­nas ir du­ris gir­di­me vi­sas mi­šias. Ir tą va­lan­dą tu­ri­me ne­leis­ti mu­zi­kos, sė­dė­ti ty­liai, kad mū­sų vai­kai ne­laks­ty­tų. Ki­taip bū­sim ap­kal­bė­tos, ap­juo­din­tos“, – sa­vo ir kai­my­nių var­du kal­bė­jo prieš ke­lerius me­tus bu­tą kop­ly­čios kai­my­nys­tė­je įsi­gi­ju­si Jur­ga.

Mo­te­ris su­tin­ka – jų pro­ble­ma iš ša­lies at­ro­do lyg ir men­ka, ta­čiau joms pa­čioms – ga­na di­de­lė ir sva­ri. „Juk mes tu­ri­me šei­mas, vai­kus, pas mus bū­na šven­tės, rei­kia mums ir žo­lę kie­me nu­pjau­ti, ir mal­kas su­si­pjau­ti. Ko­dėl tu­rė­tu­mėm de­rin­tis prie mi­šių lai­ko“, – svars­tė mo­te­ris. Pa­sak jos, ka­dan­gi kop­ly­čios pa­tal­pa ne­kū­re­na­ma, nuo šio būs­to sklin­da šal­tis, drėg­mė.

Na­mo gy­ven­to­jos ma­no, kad į jų nuo­mo­nę taip pat tu­ri bū­ti at­si­žvel­gia­ma. Ta­čiau ne­se­niai vy­ku­sio su­si­rin­ki­mo su mal­di­nin­kais me­tu, kuo­met ban­dė pa­si­keis­ti nuo­mo­nė­mis, esą su­si­rin­ku­sių­jų bu­vo tie­siog už­pul­tos, ap­šauk­tos.

 

Ban­dė tar­tis

 

Tau­jė­nų se­niū­nė El­vy­ra Tu­lu­šie­nė pri­ta­ria, kad kol kas iš­spręs­ti pro­ble­mos dėl dau­gia­bu­ty­je esan­čios kop­ly­tė­lės tik­rai ne­pa­vy­ko.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę, sek­ma­die­nį, po mi­šių vi­si su­si­rin­kę ban­dė ap­tar­ti klau­si­mą. Pa­sak se­niū­nės, kop­ly­tė­lę lan­kan­čios mo­te­rys su aša­ro­mis pra­šė ne­si­im­ti jo­kių veiks­mų prieš jų mal­dos na­mus. Esą čia rink­tis la­bai pa­to­gu, mat iki ar­ti­miau­sių Trau­pio ar­ba Tau­jė­nų baž­ny­čių – po ke­lio­li­ka ki­lo­met­rų.

 

Pri­klau­so pa­ra­pi­jai

 

Se­niū­nė pa­ti­ki­no, kad kop­ly­tė­lė nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so Trau­pio pa­ra­pi­jai. 48 kvad­ra­ti­nių met­rų sa­lė re­gist­rų cen­tre įra­šy­ta ne kaip gy­ve­na­mos pa­tal­pos, o kaip sa­lė.

Vi­sus do­ku­men­tus pa­tei­kęs Trau­pio pa­ra­pi­jos ad­mi­nist­ra­to­rius ku­ni­gas Juo­zas Ja­nu­lis pa­ti­ki­no, kad veik­la  kop­ly­tė­lė­je vyk­do­ma tik kar­tą per sa­vai­tę. Sek­ma­die­niais nuo 15 iki 16 va­lan­dos čia au­ko­ja­mos šven­tos mi­šios.

Se­niū­nė tei­ra­vo­si, kad pa­ra­pi­ja ga­lė­tų įsta­ty­ti san­da­res­nes du­ris, tuo­met gar­sai taip ne­sklis­tų. Ta­čiau kle­bo­nas sa­kė, kad to­kių fi­nan­si­nių ga­li­my­bių pa­ra­pi­ja ne­tu­ri.

E. Tu­lu­šie­nė taip pat pa­ti­ki­no, kad jai bu­vo įteik­tas 29 Ba­le­lių gy­ven­to­jų pa­ra­šais pa­tvir­tin­tas pra­šy­mas ne­iš­kel­ti kop­ly­tė­lės iš da­bar­ti­nės vie­tos. Ne­pri­eš­ta­rau­ja to­kiai kai­my­nys­tei ir vie­nas iš dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jų.

Ne­su­ta­ri­mams su­ma­žin­ti kle­bo­nas siū­lo­si pa­au­ko­ti už na­mo gy­ven­to­jus šven­tas mi­šias.

 

Triukš­mo būs­tuo­se ne­ma­tuo­ja

 

Te­oriš­kai dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jos tu­ri tei­sę kreip­tis į po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus ar pra­šy­ti, kad hi­gie­nos spe­cia­lis­tai iš­ma­tuo­tų iš bu­to sklin­dan­tį triukš­mą. Gal jis vir­ši­ja leis­ti­nas nor­mas?

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­ja Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo kad prieš ke­lerius me­tus dėl triukš­mo bu­te drau­ge su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais lan­kė­si vie­na­me mies­to dau­gia­bu­ty­je. Jo gy­ven­to­jai skun­dė­si dėl iš vie­no bu­to va­ka­rais sklin­dan­čios tran­kios mu­zi­kos.

„Ma­tuo­ti ta­da tik­rai nie­ko ne­ma­ta­vo­me, už­te­ko, kad aš ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­ben­drau­tu­me su bu­te gy­ve­nan­čiais gar­sios mu­zi­kos mė­gė­jais ir pa­aiš­kin­tu­me, ko­dėl ne­ga­li­ma taip da­ry­ti. Pro­ble­ma tuo ir iš­si­spren­dė“, – pa­sa­ko­jo ve­dė­ja.

Pa­sak E. Mi­ri­na­vi­čie­nės, Uk­mer­gė­je kas­met ti­ria­mi gy­ven­to­jų skun­dai dėl triukš­mo. Ta­čiau vi­sais at­ve­jais jie bū­na su­si­ję su įren­gi­nių ke­lia­mu triukš­mu. Pa­vyz­džiui, per­nai tir­tas prie vie­nos ga­myk­los gy­ve­nan­čių žmo­nių skun­das dėl va­ka­rais sklin­dan­čio per­ne­lyg di­de­lio  triukš­mo. Dar anks­čiau su pa­na­šiu pra­šy­mu bu­vo krei­pę­si Klai­pė­dos g. dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai. Jų ra­my­bę drums­tė per­ne­lyg ga­lin­gi oro kon­di­cio­na­vi­mo įren­gi­niai.

Kon­flik­tas Ba­le­liuo­se, ve­dė­jos ma­ny­mu, tik­rai ne­su­si­jęs su gy­ven­to­jų svei­ka­tos pro­ble­mo­mis, ku­rias ke­lia per­ne­lyg di­de­lis triukš­mas. „Ma­nau, žmo­nėms te­rei­kia su­si­tar­ti“, – svars­to ji.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)