Daugiausiai balsų ukmergiškiai atidavė Loretai Graužinienei ir Juliui Veselkai

Uk­mer­giš­kiai sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se dau­giau­siai bal­sų ati­da­vė Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tei Lo­re­tai Grau­ži­nie­nei ir par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas są­ra­še kan­di­da­ta­vu­siam Ju­liui Ve­sel­kai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Loreta Graužinienė ir Julius Veselka susirungs antrajame rinkimų ture.

Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė su­rin­ko 22,78 pro­cen­to rin­kė­jų bal­sų, o J. Ve­sel­ka – 19,81 proc. Šie du kan­di­da­tai vien­man­da­ti­nin­kai su­si­rungs ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re.

Vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se per pir­mą­jį tu­rą as­muo yra iš­rink­tas į Sei­mą, jei už jį bal­suo­ja dau­giau nei 50 proc. rin­kė­jų. Jei to­kio kan­di­da­to nė­ra, ant­ra­ja­me tu­re var­žo­si du dau­giau­siai bal­sų pir­ma­ja­me tu­re ga­vę kan­di­da­tai. Per pa­kar­to­ti­nį bal­sa­vi­mą iš­rink­tu lai­ko­mas kan­di­da­tas, ga­vęs dau­giau bal­sų, neat­si­žvel­giant į da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų skai­čių.

Ka­dan­gi Uk­mer­gė­je nė vie­nas kan­di­da­tas rei­kia­mo bal­sų pa­ke­to ne­su­rin­ko, mū­sų mies­te vyks ant­ras rin­ki­mų tu­ras. Jis vyks spa­lio 28 die­ną.

Ne­pai­sant bū­si­mo ant­ro­jo tu­ro re­zul­ta­tų, du po­pu­lia­riau­si Uk­mer­gės po­li­ti­kai Sei­mo na­rio kė­dę jau yra už­si­tik­ri­nę. Par­ti­jų są­ra­šuo­se jie abu už­ima gar­bin­gas ant­rą­sias vie­tas. Rin­kė­jų va­lia L. Grau­ži­nie­nė į an­trą są­ra­šo vie­tą bu­vo pa­ky­lė­ta iš tre­čio­sios, o J. Ve­sel­ka – iš 8 vie­tos.

 

Šan­sų dar tu­ri

 

Tre­čias pa­gal po­pu­lia­ru­mą tarp Uk­mer­gės apy­gar­dos vien­man­da­ti­nin­kų li­ko so­cial­de­mok­ra­tas  Arū­nas Du­dė­nas. Juo pa­si­ti­kė­ji­mą iš­reiš­kė 19 proc. Uk­mer­gės rin­kė­jų. A. Du­dė­nas pir­ma­die­nio ry­tą ne­slė­pė nuos­kau­dos dėl pra­lai­mė­ji­mo vien­man­da­ti­nin­kų ko­vo­se. Nuo J. Ve­sel­kos jį te­sky­rė maž­daug 140 rin­kė­jų bal­sų.

Ne­pai­sant to, A. Du­dė­nas dar tu­ri šan­sų pa­tek­ti į Sei­mą pa­gal dau­gia­man­da­čių są­ra­šus. Tai pa­aiš­kės po ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro.

Rin­kė­jų va­lia šis kan­di­da­tas iš 28 vie­tos są­ra­še pa­ki­lo į 25.

Per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus Uk­mer­gė­je bu­vu­si vie­na po­pu­lia­riau­sių mū­sų apy­gar­dos kan­di­da­čių kon­ser­va­to­rė Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė dau­gu­mos pa­si­ti­kė­ji­mą pra­ra­do. Už  ją bal­sa­vo12 pro­cen­tų rin­kė­jų.

Tuo tar­pu už nau­jo­ką, vie­nin­te­lį sa­va­ran­kiš­ką kan­di­da­tą mū­sų apy­gar­do­je Min­dau­gą Kluo­nį bal­sus ati­da­vė apie 10 pro­cen­tų Uk­mer­gės rin­kė­jų.

 

Po­pu­lia­riau­sia – Dar­bo par­ti­ja

 

Sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se uk­mer­giš­kiai bu­vo kaip nie­ka­da ak­ty­vūs. Pa­reikš­ti sa­vo va­lios prie ur­nų su­si­rin­ko 51,82 pro­cen­to mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Sa­vo bal­sus jie pa­skirs­tė vi­du­ti­niš­kai taip, kaip ir vi­so­je res­pub­li­ko­je. Dau­giau­siai pa­si­ti­kė­ji­mo Uk­mer­gė­je pel­nė Sei­mo rin­ki­mus ša­ly­je lai­mė­ju­si Dar­bo par­ti­ja. Ja pa­si­ti­ki be­veik 30 proc. uk­mer­giš­kių.

Dar­bo par­ti­ja dau­gia­man­da­tė­se apy­gar­do­se Sei­me jau yra už­si­tik­ri­nu­si 18 man­da­tų. Kiek jų tu­rės iš vi­so, pa­aiš­kės po an­tro rin­ki­mų tu­ro.

An­tra pa­gal po­pu­lia­ru­mą – so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja. Jai sa­vo bal­sus ati­da­vė per 20 proc. uk­mer­giš­kių. Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tai šio­je vy­riau­sy­bė­je pa­gal dau­gia­man­da­čių są­ra­šus tu­ri 16 man­da­tų.

Tė­vy­nės są­jun­ga pa­si­ti­kė­ji­mą iš­reiš­kė per 13 proc. ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Tre­čia ši par­ti­ja pa­gal po­pu­lia­ru­mą – ir Lie­tu­vo­je. Jai Sei­me kol kas ga­ran­tuo­ta 12 vie­tų.

Pa­gal par­ti­jų są­ra­šus į Sei­mą iš­ren­ka­ma 70 po­li­ti­kų, dar 71 nau­jo­jo Sei­mo na­rys bus iš­rink­tas vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ja per rin­ki­mus dėl to ir su­skirs­ty­ta bū­tent į 71 rin­ki­mų apy­gar­dą.

 

Rin­ki­mai pra­ėjo itin ra­miai

 

Rin­ki­mų me­tu Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos apy­lin­kė­se dir­bę ste­bė­to­jai už­fik­sa­vo la­bai ne­daug smul­kių pa­žei­di­mų.

Vie­nas to­kių – apy­lin­kė­je į ka­bi­ną už­ėjo po ke­lis žmo­nes. Taip pat skųs­ta­si, kad bal­suo­ti leis­ta žmo­gui, ne­pa­tei­ku­siam as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­to.

Skųs­ta­si ir dėl au­to­bu­sų sto­te­lė­je rin­ki­mų die­ną te­be­ka­ban­čių agi­ta­ci­nių pla­ka­tų. Ta­čiau rim­tes­nių agi­ta­ci­jos fak­tų už­fik­suo­ta ne­bu­vo.

Di­des­nė­se apy­lin­kė­se rin­kė­jai bu­vo ne­pa­ten­kin­ti ir su­si­da­riu­sio­mis ei­lė­mis. Vis dėlto, pa­sak Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jos Jus­ti­nos Mar­ke­vi­čiū­tės, to­kio­se il­go­se ei­lė­se kaip sos­ti­nės rin­kė­jams uk­mer­giš­kiams rin­ki­mų die­ną lauk­ti tik­rai ne­rei­kė­jo.

 

Stri­go pro­gra­mos

 

Nors šie Sei­mo rin­ki­mai bu­vo la­biau kom­piu­te­ri­zuo­ti, mo­der­nios tech­no­lo­gi­jos ta­po ir trik­džių prie­žas­ti­mi – stri­go kom­piu­te­ri­nės pro­gra­mos, ku­rio­mis rei­kė­jo fik­suo­ti rin­kė­jų ak­ty­vu­mo duo­me­nis sek­ma­die­nį 10, 14, 19 va­lan­do­mis. Kom­piu­te­ri­nės pro­gra­mos stri­go ir vė­liau, nak­tį, kai bu­vo skai­čiuo­ja­mi bal­sai ir Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) per­duo­da­mi rin­ki­mų duo­me­nys.

J. Mar­ke­vi­čiū­tė pa­ti­ki­no, kad iš es­mės rin­ki­mai Uk­mer­gė­je pra­ėjo la­bai sklan­džiai. Mū­sų apy­gar­da duo­me­nis VRK pa­tei­kė vie­na pir­mų­jų res­pub­li­ko­je.

Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­ja dar­bą, su­si­ju­sį su bal­sų skai­čia­vi­mu, bai­gė  pir­ma­die­nio ry­tą 6 val. 30 min. Tą pa­čią die­ną po pie­tų per nak­tį ne­mie­go­ję ko­mi­si­jos na­riai rin­ko­si dar kar­tą.

 

Re­fe­ren­du­me – prieš ato­mi­nę

 

Sek­ma­die­nį tau­ta ne tik rin­ko val­džią, bet spren­dė ato­mi­nės elek­tri­nės klau­si­mą. Iš­anks­ti­niais duo­me­ni­mis, ja­me da­ly­va­vo dau­giau nei 50 proc. ša­lies rin­kė­jų. Ka­dan­gi pa­siek­ta ši ri­ba, re­fe­ren­du­mas lai­ko­mas įvy­ku­siu.

Ja­me pa­aiš­kė­jo, kad per 60 proc. gy­ven­to­jų pa­si­sa­ko prieš ato­mi­nę elek­tri­nę. To­kią po­zi­ci­ją iš­sa­kė ir 62 pro­cen­tai uk­mer­giš­kių.

Balsavimo rezultatai skelbiami Lietuvos Respublikos
vyriausiosios rinkimų komisijos tinklalapyje www.vrk.lt
Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų