Spausdinti šį puslapį

Daugiausiai ginčų – dėl kelių

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ne­ei­li­nia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je di­džiau-­
sias dė­me­sys bu­vo skir­tas ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų są­ra­šo pa-­
tvir­ti­ni­mui.
 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų mū­sų ra­jo­nui šie­met nu­ma­ty­ta ge­ro-­
kai dau­giau nei per­nai – 2 mi­li­jo­nai 147 tūks­tan­čiai li­tų. Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky-­
riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius sa­ko, kad šias lė­šas pa­skirs­ty­ti – sun­ki už­duo-­
tis: ne kar­tą rin­kos šio klau­si­mo ap­tar­ti su se­niū­nais. Pa­grin­di­nis in­di­ka­to­rius,
skirs­tant lė­šas ke­lių prie­žiū­rai, – jų il­gis. Gau­tie­ji pi­ni­gai nau­do­ja­mi žvy­ra­vi­mo,
grei­de­ria­vi­mo ir duo­bių tai­sy­mo dar­bams at­lik­ti mies­te bei kai­muo­se. La­bai ne-­
di­de­lė da­lis lė­šų skir­ta pro­jek­tų ren­gi­mui.

 

Pri­ori­te­tas – grei­de­ria­vi­mo dar­bai

Svars­tant klau­si­mą dėl ke­lių re­mon­to, pa­si­sa­kan­čių­jų ta­ry­bos na­rių ne­trū­ko.
Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas tei­ra­vo­si, ka­da bus pra­dė­ta Vaiž­gan­to gat­vės re­konst-­
ruk­ci­ja, Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius kri­ti­ka­vo pras­tą gat­vių re­mon­to ko­ky­bę, An­ta-­
nas Damb­raus­kas do­mė­jo­si, ar ne­eko­no­miš­kiau bū­tų as­fal­tuo­ti iš­ti­sus gat­vių
plo­tus, o ne kas­met lo­py­ti tas pa­čias sky­les, Val­das Pet­ro­nis pri­mi­nė len­dan­tį Kau-­
no gat­vės re­konst­ruk­ci­jos bro­ką.
At­sa­ky­da­mas į ta­ry­bos na­rių klau­si­mus K. Jur­ke­vi­čius pa­ti­ki­no, kad Vaiž­gan­to
gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pra­džia jau čia pat – šią sa­vai­tę tu­rė­tų vyk­ti su­si­ti­ki­mai
su ran­go­vais. Sky­riaus ve­dė­jas ap­gai­les­ta­vo, kad Uk­mer­gės gat­vių as­fal­to dan­ga
yra la­bai se­na: 80 proc. gat­vių – 30-40 me­tų se­nu­mo, o ka­dan­gi pra­stas pa­grin­das, ne-­
si­lai­ko ir lo­pai. Dėl Kau­no gat­vės – bro­ko tik­rai esa­ma, bet kol yra ga­ran­ti­niai ter-­
mi­nai, ran­go­vai jį tai­so.
Apie tai, kiek kar­tų dėl pra­stos gat­vių re­mon­to ko­ky­bės bu­vo kreip­ta­si į ran­go­vus,
K. Jur­ke­vi­čius ti­ki­no, kad vien ran­go­vai sa­vo pa­čių ne­ko­ky­biš­ką dar­bą tai­sė tris
kar­tus.
An­ge­lė Ja­ku­by­nie­nė pri­mi­nė, kad se­niū­ni­jo­se ke­lių re­mon­to pla­nai ne­bu­vo
su­de­rin­ti su se­niū­nai­čiais, Ro­mas Pi­vo­ras at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad ne­to­li miš-­
kų esan­čius ke­lius ga­di­na miš­ki­nin­kai. Dis­ku­si­ją šiuo klau­si­mu pa­siū­lęs už­baig-­
ti po­sė­džio pir­mi­nin­kas pa­siū­lė at­ei­ty­je į re­mon­tuo­ti­nų gat­vių są­ra­šą įtrauk­ti
Pa­ši­lės gat­vę. Taip bū­tų bent iš da­lies kom­pen­suo­ta skriau­da dėl nu­ma­to­mos įreng­-
ti dum­blo aikš­te­lės.

 

Gel­to­na­sis au­to­bu­sas

Į Uk­mer­gę šie­met iš Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos at­rie­dės dar vie­nas gel­to­na­
sis au­to­bu­sas, skir­tas moks­lei­vių pa­vė­žė­ji­mui. Re­čio­nių vai­kai juo bus ve­ža­mi į
Duks­ty­nos pa­grin­di­nę mo­kyk­lą.
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, įgy­ven­din­da­ma Mo­kyk­lų ap­rū­pi­ni­mo gel­to-­
nai­siais au­to­bu­sais pro­gra­mą, nu­pir­ko 38 mo­kyk­li­nius au­to­bu­sus IVECO DAILY
50C17V.
Vie­nas iš jų bus skir­tas Uk­mer­gės Duks­ty­nos pa­grin­di­nei mo­kyk­lai.
Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­-
nė sa­ko, kad ši gel­to­nų­jų au­to­bu­sė­lių pro­gra­ma skir­ta re­or­ga­ni­zuo­toms mo­-
kyk­loms. To­kia yra Re­čio­nių pa­grin­di­nė mo­kyk­la, nuo rug­sė­jo 1-osios re­or­ga­ni-­
zuo­ja­ma į Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių.
Ga­vu­si au­to­bu­są mo­kyk­la veš ne tik sa­vo, bet ir An­ta­no Sme­to­nos bei Jo­no Ba­sa-­
na­vi­čiaus gim­na­zi­jų gim­na­zis­tus, gy­ve­nan­čius Re­čio­nių, Ku­rė­nų, Obe­lių, Pad-­
ba­riš­kių kai­muo­se. Šio­mis pa­slau­go­mis nau­do­sis per 20 mo­ki­nių. Iki šiol jie va­ži­-
nė­jo marš­ru­ti­niu au­to­bu­su. „Tu­rint mo­kyk­li­nį au­to­bu­są, jo lai­ką ga­li­ma lanks-­
čiai de­rin­ti prie vi­sų mo­ki­nių po­rei­kių. Ka­dan­gi marš­ru­ti­nis au­to­bu­sas va­žiuo-­
ja tik iki Obe­lių, pen­kiems gim­na­zi­jų mo­ki­niams ten­ka ry­te at­ei­ti iš Var­žų ir Ba­ra­-
vy­kų kai­mų 2-3 ki­lo­met­rus. Mo­kyk­li­niu au­to­bu­su juos ga­li­ma bus pa­im­ti iš na-­
mų“, – sa­ko D. Ste­po­na­vi­čie­nė.
Ra­jo­no mo­kyk­los iš vi­so tu­ri 15 gel­to­nų­jų au­to­bu­sė­lių. Jais į mo­kyk­lą ir iš jos
va­ži­nė­ja 494 moks­lei­viai.
Ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no gel­to­no­jo au­to­bu­so pe­rė­mi­mą sa­vi­val­dy­bės nuo­
sa­vy­bėn.

 

Pe­rė­mė tur­tą

Teis­mas ge­gu­žės 31 d. nu­tar­ti­mi per­da­vė sa­vi­val­dy­bei val­dy­ti vi­są Uk­mer-­
gės ra­jo­no ši­lu­mos ūkio iš­nuo­mo­tą ir UAB „Mies­to ener­gi­ja“ nau­jai su­kur­tą tur-­
tą. Šiuo me­tu šį tur­tą ap­ra­ši­nė­ja ir at­ski­rais ob­jek­tais sa­vi­val­dy­bei val­dy­ti per­
duo­da ant­sto­liai.
Ka­dan­gi teis­mas nu­tar­ti­mi per­da­vė tur­tą sa­vi­val­dy­bei, rei­ka­lin­ga su­teik­ti tei-­
sę jį nau­do­ti ir eks­plo­a­tuo­ti sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­moms įmo­nėms. Tam bū-­
ti­nas ta­ry­bos su­ti­ki­mas
Pri­sta­ty­da­mas klau­si­mą Ju­ri­di­nio sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis pri­mi­nė,
kad šis spren­di­mas – tik for­ma­lu­mas ir ap­si­drau­di­mas nuo at­ei­ty­je gre­sian­čių ne­
ma­lo­nu­mų.
Ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą per­duo­ti nau­do­ti ir eks­plo­a­tuo­ti iš UAB „Mies­to ener-­
gi­ja“ pe­ri­ma­mą ši­lu­mos ūkio tur­tą sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­moms įmo­nėms:
UAB „Dai­na­vos ener­ge­ti­ka“ – Dai­na­vo­je esan­tį tur­tą, o UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“
– Uk­mer­gės mies­te ir Šven­tu­pė­je esan­tį tur­tą.
Ta­čiau pa­skel­bus šį klau­si­mą vie­to­je ne­nu­sty­go kon­ser­va­to­rius An­drius Ka-­
les­ni­kas. Jis pa­rei­ka­la­vo ra­jo­no va­do­vų pa­teik­ti iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie ši-­
lu­mos ūkio pe­rė­mi­mą ir apie tai, ka­da gy­ven­to­jai pa­ga­liau gaus karš­tą van­de­nį.
Apie ši­lu­mos ūkio pe­rė­mi­mo žy­gius su­si­rin­ku­siuosius la­ko­niš­kai in­for­ma­vo
Ju­ri­di­nio sky­riaus ve­dė­jas R. Jur­gi­lai­tis ir vi­ce­me­ras Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas.
Šis ne­ei­li­nis ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis pir­mą kar­tą bu­vo fil­muo­ja­mas. Tam sa­lė-­
je įmon­tuo­tos ke­lios ka­me­ros. At­ei­ty­je po­sė­džių įra­šus ga­li­ma bus ma­ty­ti sa­vi-­
val­dy­bės tin­kla­py­je.


Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)