Spausdinti šį puslapį

Dažniausi – ženklinimo pažeidimai

Sie­kiant už­tik­rin­ti vie­no­das kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gas vi­siems rin­kos da­ly­viams ir ap­sau­go­ti var­to­to­jus nuo ne­ko­ky­biš­kų ar klai­din­gai pa­žen­klin­tų mais­to pro­duk­tų, Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba vyk­do vai­sių ir dar­žo­vių kon­tro­lę ma­žuo­se ir di­de­liuo­se pre­ky­bos cen­truo­se, tur­ga­vie­tė­se, gat­vės pre­ky­bos vie­to­se pa­gal mais­to pro­duk­tų ste­bė­se­nos ir ko­ky­bės sis­te­mos pro­gra­mas.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pre­kių kon­tro­lę ins­pek­to­riai vyk­do ne tik par­duo­tu­vė­se, bet ir tur­guo­se, gat­vės pre­ky­bos vie­to­se.

Be su­pla­nuo­tų­jų ins­pek­to­riai at­lie­ka ir ne­pla­ni­nius pa­tik­ri­ni­mus, da­ly­vau­ja rei­duo­se kar­tu su ki­to­mis kon­tro­liuo­jan­čio­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis.

Per pen­kis šių me­tų mė­ne­sius maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nė­se at­lik­ta 2 770 pa­tik­ri­ni­mų. Pa­tik­rin­tos be­veik 65 to­nos švie­žių vai­sių ir dar­žo­vių, iš ku­rių pre­ky­bos stan­dar­tų rei­ka­la­vi­mų ne­ati­ti­ko 6 %. Dau­giau nei pu­sę nu­sta­ty­tų ne­ati­ti­ki­mų su­da­rė žen­kli­ni­mo pa­žei­di­mai.

Pa­tik­ri­ni­mų me­tu dėl ko­ky­bės ir žen­kli­ni­mo ne­ati­ti­ki­mų bu­vo ne­leis­ta re­a­li­zuo­ti 1,8 t vai­sių ir dar­žo­vių. Pre­ky­bi­nin­kai bu­vo įpa­rei­go­ti pa­žen­klin­ti 376 kg, per­rū­šiuo­ti 1 370 kg ir su­nai­kin­ti 34 kg įvai­rių vai­sių ir dar­žo­vių (man­da­ri­nų, bul­vių, obuo­lių, cit­ri­nų ir kt.). Pa­tik­ri­nus rin­ko­je, 16 % lie­tu­viš­kų ir 6 % įvež­tų iš ki­tų vals­ty­bių vai­sių ir dar­žo­vių ne­ati­ti­ko ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mų.

Pre­kiau­to­jams ir at­sa­kin­giems dar­buo­to­jams už tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus skir­tos 52 bau­dos.

Daž­niau­siai pa­si­tai­kę pa­žei­di­mai – vai­sių ir dar­žo­vių kai­nų eti­ke­tė­se pir­kė­jui ne­nu­ro­dy­ta vi­sa bū­ti­na in­for­ma­ci­ja (kil­mės ša­lis, ko­ky­bės kla­sė, veis­lė) ar­ba ji nu­ro­dy­ta ne­tei­sin­gai. Kai ku­riais at­ve­jais ne­bu­vo pa­teik­ti pre­kių įsi­gi­ji­mą pa­tvir­ti­nan­tys do­ku­men­tai, pro­duk­ci­jos ko­ky­bė ne­ati­ti­ko pre­ky­bos stan­dar­tų rei­ka­la­vi­mų. Taip pat bu­vo nu­sta­ty­ti hi­gie­nos pa­žei­di­mai – pro­duk­tai bu­vo lai­ko­mi tie­siog ant grin­dų ar že­mės, par­da­vė­jai dir­bo ne­pa­si­tik­ri­nę svei­ka­tos, ne­iš­klau­sę hi­gie­nos ži­nių kur­sų.

Var­to­to­jams pa­tei­kia­mi vai­siai, dar­žo­vės tu­ri bū­ti ne­su­vy­tę, ne­pa­žeis­ti, ne­su­ge­dę, šva­rūs, be ken­kė­jų, pa­ša­li­nio kva­po ar sko­nio. Tin­ka­mu­mo var­to­ti ter­mi­nai vai­siams ir dar­žo­vėms ne­nu­sta­to­mi.

Lie­tu­viš­ki vai­siai ir dar­žo­vės bū­na ma­žiau pa­žeis­ti me­cha­niš­kai ar ap­do­ro­ti kon­ser­van­tais, ne­su­vy­tę. Įvež­ti­niai vai­siai ir dar­žo­vės, ypač cit­ru­si­niai, vi­si bū­na ap­do­ro­ti leis­ti­nais kon­ser­van­tais.

Vai­sių ir dar­žo­vių iš­si­lai­ky­mas pri­klau­so nuo au­gi­na­mų kul­tū­rų veis­lės, jų pri­no­ki­mo ir lai­ky­mo są­ly­gų: tem­pe­ra­tū­ri­nio re­ži­mo, drėg­mės.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)