Spausdinti šį puslapį

Degtukai – ne žaidimams

Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba vai­kus ir jau­nuo­lius kas­met kvie­čia da­ly­vau­ti pie­ši­nių kon­kur­se. Jie ra­gi­na­mi pieš­ti prieš­gais­ri­nės ir ci­vi­li­nės sau­gos te­ma. Ši­taip ug­do­mas vai­kų su­pra­ti­mas apie tai, kaip iš­veng­ti gais­rų ir ne­lai­mių.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Sma­gu nors trum­pam pa­bū­ti ug­nia­ge­siu gel­bė­to­ju.

Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Rim­vy­das Lu­ko­šius sa­ko, jog pa­na­šūs kon­kur­sai ne tik la­vi­na vai­kų įgū­džius. Šis, or­ga­ni­zuo­ja­mas ug­nia­ge­sių, pri­si­de­da for­muo­jant vai­ko gais­ri­nės sau­gos kul­tū­rą.

De­ja, ji, pa­sak pa­rei­gū­no, mū­sų vi­suo­me­nė­je nė­ra aukš­ta, ir tai pa­ro­do dau­gy­bė ša­ly­je ky­lan­čių ne­lai­mių. Dau­giau­sia jų su­si­ju­sios su ne­at­sar­giu el­ge­siu. Di­džio­ji da­lis gais­rų ky­la dėl rū­ky­mo ar ki­tų veiks­nių, ku­rių, vir­ši­nin­ko tei­gi­mu, bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti. Lieps­na su­nai­ki­na būs­tus, au­to­mo­bi­lius, pa­si­glem­žia žmo­nių gy­vy­bes.

R. Lu­ko­šius sa­ko, jog ži­nias apie sau­gų el­ge­sį su ug­ni­mi svar­bu dieg­ti nuo ma­žens. Pieš­da­mi vai­kai taip pat su­si­mąs­to apie gais­rų da­ro­mą ža­lą, lieps­no­se žūs­tan­čius žmo­nes, gy­vū­nus. To­dėl su­vo­kia, kad deg­tu­kai – ne žais­las.

Sa­vo po­žiū­rį jau­nie­ji pie­šė­jai at­sklei­dė kur­da­mi dar­bus. Ru­de­nį or­ga­ni­zuo­ta­me kon­kur­se da­ly­va­vo vi­so ra­jo­no dar­že­lių, mo­kyk­lų ug­dy­ti­niai. Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riui bu­vo pa­teik­ta be­veik 300 pie­ši­nių.

Kū­ri­nius ver­ti­no ir ori­gi­na­liau­sius dar­bus ap­ta­rė ko­mi­si­ja. Nu­tar­ta ne­skir­ti pri­zi­nių vie­tų, nes kiek­vie­nas jų – la­bai in­di­vi­du­a­lus. Iš­rink­ta po ke­le­tą ge­riau­sių pie­ši­nių vi­so­se ke­tu­rio­se am­žiaus gru­pė­se. Jų au­to­riai pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­kvies­ti į Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je vy­ku­sį ap­do­va­no­ji­mų ren­gi­nį.

02-28-4_straipsnio_2_nuotr

Į ap­do­va­no­ji­mų ren­gi­nį su­si­rin­ko pie­ši­nių kon­kur­so lau­re­a­tai.


Lau­re­a­tus at­ly­dė­jo auk­lė­to­jos, mo­ky­to­jos, tė­ve­liai. Kon­kur­san­tus ap­do­va­no­jo R. Lu­ko­šius, pa­svei­ki­no ver­ti­nant jų dar­bus da­ly­va­vęs Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los Dai­lės sky­riaus mo­ky­to­jas Dai­nius Ti­jū­nė­lis. Tar­ny­bos sve­čiai bu­vo pa­kvies­ti ap­žiū­rė­ti ug­nia­ge­sių au­to­mo­bi­lių, ki­tos įran­gos.

Pe­da­go­gams dė­ko­ta už tai, jog pa­de­da la­vin­ti ma­žų­jų gais­ri­nės sau­gos kul­tū­rą. Ver­ti­na­ma ver­sli­nin­kų – UAB „Nar­bu­tas Fur­ni­tu­re Com­pa­ny“ at­sto­vų – pa­ra­ma. Jų dė­ka kon­kur­so lau­re­a­tai džiau­gia­si do­va­nė­lė­mis.

Jau­nuo­sius uk­mer­giš­kius R. Lu­ko­šius pa­kvie­tė da­ly­vau­ti dar vie­na­me kon­kur­se.

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas kar­tu su ap­skri­čių prieš­gais­ri­nė­mis gel­bė­ji­mo val­dy­bo­mis nuo ko­vo 1 d. ren­gia mo­ki­nių pie­ši­nių ir nuo­trau­kų kon­kur­są ,,Iš­mo­ki­me pa­dė­ti sau ir ki­tiems“. Jis skir­tas Tarp­tau­ti­nei vai­kų gy­ni­mo die­nai.

Kon­kur­so tiks­las – su­pa­žin­din­ti moks­lei­vius su pa­vo­jais, skie­py­ti jiems sau­gaus el­ge­sio įgū­džius, ska­tin­ti ne­lai­mės at­ve­ju pa­dė­ti ki­tiems.

Ja­me ga­li da­ly­vau­ti ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų 1–12 kla­sių mo­ki­niai. 1–5 kla­sių moks­lei­viai kon­kur­sui ga­lės pa­teik­ti pie­ši­nius, 6–12 kla­sių mo­ki­niai – nuo­trau­kas.

Dar­buo­se tu­rės bū­ti pa­vaiz­duo­ta, kaip rei­kė­tų sau­giai elg­tis pa­tiems ir pa­dė­ti ki­tiems įvy­kus ne­lai­mei. Jie bus ver­ti­na­mi at­si­žvel­giant į te­mos ak­tu­a­lu­mą, idė­jos ori­gi­na­lu­mą, iš­ra­din­gu­mą, jos įgy­ven­di­ni­mą bei me­ni­nę raiš­ką.

Kon­kur­sas vyks trim eta­pais. Iki ba­lan­džio 15 d. da­ly­viai dar­bus siųs ap­skri­čių prieš­gais­ri­nėms gel­bė­ji­mo val­dy­boms. Ten bus nu­sta­ty­ti I–III vie­tų lai­mė­to­jai, o jų dar­bai iki ba­lan­džio 23 d. bus pa­teik­ti Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tui.

Iki ge­gu­žės 13 d. de­par­ta­men­te bus eks­po­nuo­ja­mi iš ap­skri­čių PGV gau­ti dar­bai ir nu­sta­ty­ti I–III vie­tų lai­mė­to­jai. Ge­gu­žės 15 d. kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai bus pa­skelb­ti Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.vpgt.lt. Nu­ga­lė­to­jai bus ap­do­va­no­ti di­plo­mais ir at­mi­ni­mo do­va­no­mis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)