Spausdinti šį puslapį

Dėkojo už sutvarkytą paplūdimį

Spa­lio 19 d. Vil­niu­je vy­ko  kon­fe­ren­ci­ja, skir­ta Eu­ro­pos kraš­to­vaiz­džio  kon­ven­ci­jos įsi­ga­lio­ji­mo 10-me­čiui pa­mi­nėti. Jos me­tu ap­do­va­no­ji­mą pel­nė ir uk­mer­giš­kiai.

 

Šven­to­sios pa­kran­tė ties Vep­riais.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­dė­kos raš­tu Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bu­vo ap­do­va­no­ta už pa­plū­di­mio įren­gi­mą prie Šven­to­sios upės Vep­rių se­niū­ni­jo­je.

Kon­fe­ren­ci­jo­je pra­ne­ši­mus skai­tė kraš­to­vaiz­džio spe­cia­lis­tai bei moks­li­nin­kai: Vil­niaus uni­ver­si­te­to prof. hab. dr. Pau­lius Ka­va­liaus­kas, Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to prof. hab. dr. Sau­lius Vai­ka­sas, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to doc. dr. To­mas Gruns­kis, Lie­tu­vos kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Vai­va De­vei­kie­nė, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų kraš­to­vaiz­džio de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vid­man­tas Be­za­ras bei ki­ti.

Sa­vo pa­tir­ti­mi sau­gant, tvar­kant ir pla­nuo­jant kraš­to­vaiz­dį, pa­si­da­li­no kon­kur­so lau­re­a­tai ir iš­skir­ti­nius pro­jek­tus vyk­dę da­ly­viai. Vy­ko kon­kur­so dar­bų pa­ro­da.

Iš Uk­mer­gės kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo Vep­rių se­niū­nė Da­lė Ur­bo­nie­nė ir Uk­mer­gės mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas.

Šiais me­tais pa­grin­di­nį pri­zą už kraš­to­vaiz­džio ge­ri­ni­mą lai­mė­jo Ute­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)