Dėl globotinių skaičiaus galvos sukti nebereikės

Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mai leng­viau at­si­kvė­pė. Dar per­nai gąs­di­nu­si nau­ja šių įstai­gų li­cen­ci­ja­vi­mo tvar­ka su­švel­nin­ta. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja iš­brau­kė rei­ka­la­vi­mą ne­vir­šy­ti mak­si­ma­laus 60 vai­kų skai­čiaus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Vaikų globos namų laukia pertvarka, bet globotinių skaičius kol kas neribojamas.

Vie­šai apie nuo 2013-ųjų vai­kų glo­bos na­mų lau­kian­čias per­mai­nas pra­bil­ta per­nai. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja tuo­met tei­gė, kad li­cen­ci­jos ne­bus iš­duo­da­mos dau­giau kaip 60 vai­kų tu­rin­tiems glo­bos na­mams.

Mi­nis­te­ri­ja vai­kų na­mų per­tvar­ką bu­vo už­si­mo­ju­si įgy­ven­din­ti iki 2015 me­tų. Įstai­gų va­do­vai bei sa­vi­val­dy­bių spe­cia­lis­tai vi­sus me­tus su­ko gal­vas, kaip su­ma­žin­ti glo­bo­ti­nių skai­čių.

Bė­da ta, kad jau se­niai ne­ma­žė­ja gy­ven­to­jų ir Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­muo­se. Šiuo me­tu čia gy­ve­na 90 tė­vų na­muo­se glo­bą pra­ra­du­sių vai­kų.

„Nie­kaip ne­su­ma­ži­nam šio skai­čiaus – jei tik iš­va­žiuo­ja ke­li vai­kai, tuoj į jų vie­tą pa­ski­ria ki­tus“, – sa­ko įstai­gos di­rek­to­rius Vy­gan­das Ka­se­lis.

Prieš ke­le­rius me­tus So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pa­ža­dė­jo fi­nan­suo­ti nau­jų vai­kų glo­bos na­mų sta­ty­bas to­se sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rio­se vai­kų skai­čius per­ko­pia lei­džia­mą li­cen­ci­ja­vi­mo tai­syk­lė­se.

Ta­čiau, pa­sak di­rek­to­riaus, pas­ta­rai­siais me­tais mi­nis­te­ri­ja ne tik pri­stab­dė vai­kų glo­bos na­mų sta­ty­bų fi­nan­sa­vi­mą, bet ir ge­ro­kai ap­kar­pė do­ta­ci­jas na­mų iš­lai­ky­mui.

Per­nai Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų iš­lai­ky­mui bu­vo skir­tas 1 mi­li­jo­nas 200 tūks­tan­čių li­tų, o šie­met pa­ža­dė­tas tik mi­li­jo­nas.

Prie glo­bo­ti­nių iš­lai­ky­mo pri­si­de­da ir sa­vi­val­dy­bė, sky­ru­si vie­no vai­ko iš­lai­ky­mui per mė­ne­sį 1650 li­tų. Ta­čiau čia ir­gi di­de­lė pro­ble­ma – šiuo me­tu vai­kų glo­bos na­mams sa­vi­val­dy­bė sko­lin­ga apie mi­li­jo­ną li­tų.

Di­rek­to­rius ne­sle­pia sun­kiai įsi­vaiz­duo­jan­tis, kaip rei­kė­tų iš­pil­dy­ti rei­ka­la­vi­mą dėl vai­kų skai­čiaus su­ma­ži­ni­mo.

Jau ne­kal­bant apie vai­kų glo­bos na­mų per­kė­li­mą į ki­tas pa­tal­pas, net ban­dy­mai to­se pa­čio­se su­ma­žin­ti šei­my­nas rei­ka­lau­ja di­de­lių fi­nan­si­nių in­ves­ti­ci­jų. O tai ne pa­čių glo­bos na­mų jė­goms.

Nors per­tvar­kos kri­te­ri­jai ir su­švel­nė­ję, pa­sak Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jos As­tos Le­o­na­vi­čie­nės, per­mai­nos Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų ne­ap­lenks.

Tie­sa, dar­buo­to­jų at­leis­ti ne­ke­ti­na­ma. Ta­čiau jie ra­gi­na­mi įsi­gy­ti so­cia­li­nį iš­si­la­vi­ni­mą.

Ve­dė­ja pri­me­na, kad pra­si­dė­jus li­cen­ci­ja­vi­mo pro­ce­sui iš So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pa­si­girs­ta švel­nes­nių to­nų. Vai­kų glo­bos na­mų gy­ven­to­jų skai­čius – ne­be toks griež­tas kri­te­ri­jus.

Ta­čiau prie šio klau­si­mo vals­ty­bi­niu ly­giu dar bus grįž­ta­ma. Mat glo­bo­ti­nių ma­ži­ni­mas, šei­my­nų kū­ri­mas – pas­ta­ruo­ju me­tu vyk­do­ma vals­ty­bės po­li­ti­ka.

Le­o­na­vi­čie­nė sa­ko, kad kon­kre­čios da­tos, ka­da Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mai bus pa­si­ren­gę bū­ti li­cen­ci­juo­ja­mi, ne­nu­ma­ty­ta. Ma­no, kad vi­siš­kai pa­si­ruoš­ta bus per šiuos me­tus.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų