Spausdinti šį puslapį

Dėl šilumos kainos apsisprendė

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ne­ei­li­nia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo grįž­ta prie klau­si­mo, ku­rio ta­ry­ba ne­su­ge­bė­jo iš­nag­ri­nė­ti ei­li­nia­me, – dėl UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos kai­nos pa­tvir­ti­ni­mo.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Uk­mer­gės bu­tų ūkio va­do­vas Jo­nas Rin­ke­vi­čius pa­aiš­ki­no, kad kai­nos siū­lo­mos at­si­žvel­giant į du­jų kai­nų ma­žė­ji­mo ten­den­ci­ją, o įmo­nės pel­no mar­ža nu­ma­ty­ta 3 proc.

Ap­ta­ri­nė­jant šį klau­si­mą, žo­džio pa­si­pra­šė po­sė­džio sve­čiai – Del­tu­vos gy­ven­to­jas Bro­nius Tau­kis ir Bro­nius Ba­ne­vi­čius iš Pa­ši­lės.

B.Tau­kis iš­dės­tė sa­vo bė­dą: Del­tu­vo­je yra ke­li dau­gia­bu­čiai, ku­rie mu­ša mo­kė­ji­mo už šil­dy­mą Uk­mer­gė­je re­kor­dus: kvad­ra­ti­nis met­ras šil­dy­mo čia kai­nuo­ja iki 10 li­tų. Vy­ras  sa­kė, kad jiems daug kar­tų aiš­kin­ta, jog na­mai ne­eko­no­miš­ki, ta­čiau kaipgi to­kiuo­se būs­tuo­se gy­ven­ti? J. Rin­ke­vi­čius pa­ti­ki­no, kad jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė mi­nė­tų na­mų ne­eksp­lo­a­tuo­ja, o tik tie­kia ši­lu­mą. Jis taip pat pri­mi­nė gy­ven­to­jams ži­no­mą tie­są – na­mai tik­rai la­bai ne­eko­no­miš­ki.

Ki­tas po­sė­džio sve­čias B. Ba­ne­vi­čius dės­tė Pa­ši­lės gy­ven­to­jų bė­das – di­des­nį nei mies­te mo­kes­tį už šil­dy­mą.

Ser­gan­tį ra­jo­no me­rą Al­gir­dą Ko­pūs­tą pa­va­duo­jan­tis po­sė­džio pir­mi­nin­kas Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas siū­lė apie Pa­ši­lę dau­giau ne­dis­ku­tuo­ti – pro­ble­mų ten yra, o jas spren­džia Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­rius. Kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas kvie­tė sky­riaus dar­bu ne­ap­si­ri­bo­ti ir ta­ry­bo­je su­da­ry­ti dar­bo gru­pę Pa­ši­lės šil­dy­mo pro­ble­moms spręs­ti. Li­be­ra­lų cen­tro at­sto­vas ta­ry­bo­je Ro­mas Pi­vo­ras į pro­ble­mą siū­lė žvelg­ti glo­ba­liau ir do­mė­jo­si, ar ne­ ge­riau bū­tų įreng­ti pi­ges­nio ku­ro ka­ti­li­nę. Ta­čiau J. Rin­ke­vi­čius jį „at­vė­si­no“: tuo­met at­si­ras­tų iš­lai­dos kū­ri­kui, ir jo­kio pi­gu­mo ne­bū­tų. Vie­nin­te­lė iš­ei­tis ma­ži­nant šil­dy­mo są­nau­das gy­ven­to­jams –  de­cen­tra­li­za­vi­mas.

Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius kvie­tė ko­le­gas pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę ir įvar­din­ti: kal­ta pa­ti ta­ry­ba, prieš po­rą me­tų no­rė­ju­si at­ro­dy­ti ge­res­nė, pa­tvir­ti­nu­si pa­ši­liš­kiams že­mes­nę šil­dy­mo kai­ną, o da­bar dėl to at­si­ra­do sko­la. J. Ar­ma­na­vi­čius siū­lė sko­lą pa­deng­ti iš ra­jo­no biu­dže­to. Kon­ser­va­to­rius Eval­das Čir­ba pa­si­pik­ti­no to­kiu siū­ly­mu ir pri­mi­nė, kad gy­ven­to­jai už šil­dy­mą ke­lis se­zo­nus mo­kė­jo ma­žiau, tad ko­kia ga­li bū­ti kal­ba apie kom­pen­sa­vi­mą.

Kai vi­si, kas tik no­rė­jo, pa­si­sa­kė, pri­tar­ta siū­ly­toms kai­noms:

Vy­tau­to g. 3, 49, Ge­di­mi­no g. 15 ir Ute­nos g. 4 na­mų ka­ti­li­nė­se: per­skai­čiuo­ta - 22 ct už vie­ną ki­lo­vat­va­lan­dę (be PVM). Vy­tau­to g. 4 na­mo ka­ti­li­nė­je, Pa­ši­lės ir Del­tu­vos gy­ven­vie­čių ka­ti­li­nė­se: per­skai­čiuo­ta - 24,2 ct už vie­ną ki­lo­vat­va­lan­dę (be PVM). Spren­di­mas įsi­ga­lios nuo sau­sio 1 d.

 

Ap­klaus gy­ven­to­jus

 

Sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Al­do­na Ti­jū­ne­lie­nė pri­sta­tė klau­si­mą „Dėl vie­tos gy­ven­to­jų ap­klau­sos or­ga­ni­za­vi­mo“. Pa­sak pra­ne­šė­jos, ra­jo­no se­niū­ni­jų ri­bo­se gy­ve­nan­tys žmo­nės ne­re­tai at­si­du­ria su­dė­tin­go­je si­tu­a­ci­jo­je: jų na­mas ga­li pri­klau­sy­ti vie­nai, o na­mų val­da – ki­tai se­niū­ni­jai. Tuo­met žmo­gui ky­la daug rū­pes­čių, o do­ku­men­tus ten­ka tvar­ky­tis dvie­jo­se se­niū­ni­jo­se. Ta­ry­bai pa­teik­to klau­si­mo es­mė bū­tent ir yra – nu­sta­ty­ti ir pa­tiks­lin­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čių vie­to­vių ad­mi­nist­ra­ci­jos ri­bas. Tam bū­ti­na ap­klau­sti kuo dau­giau gy­ven­to­jų, o no­rint juos ap­klaus­ti, rei­ka­lin­ga pa­tvir­tin­ta tvar­ka.

Klau­si­mui bu­vo pri­tar­ta, o pra­ne­šė­jai pri­min­ta, kad bū­ti­na pa­tiks­lin­ti ir kai ku­rių kai­mų pa­va­di­ni­mus bei iš­spręs­ti din­gu­sių kai­mų klau­si­mus, vie­nas to­kių – do­ku­men­tuo­se pra­din­gęs Sie­sar­ties kai­mas.

 

„Šla­pias“ klau­si­mas

 

Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius ta­ry­bai iš­dės­tė Šlai­tų ir Ge­di­mi­no gat­vių san­kir­to­je gy­ve­nan­čių uk­mer­giš­kių bė­das. Pas­ta­rai­siais me­tais žmo­nes čia var­gi­na pa­vir­ši­nis grun­ti­nis van­duo. Di­des­ni lie­tūs pa­tvin­do rū­sius, už­mer­kia dar­žus, ga­di­na sta­ti­nių pa­ma­tus. Ko­mi­si­ja ap­lan­kė gy­ven­to­jus ir įsi­ti­ki­no – bė­da di­de­lė ir žmo­nėms ak­tu­a­li. Kai kur van­duo iš že­mių tie­siog ver­žia­si dir­vos pa­vir­šiu­je. No­rint iš­spręs­ti pro­ble­mą, bū­ti­na įreng­ti dre­nus bei dre­na­žus. Tai kai­nuo­tų apie 100 000 li­tų.

Ta­ry­ba nu­bal­sa­vo už tai, kad mi­nė­ti dar­bai bū­tų at­lik­ti, tad ne­tru­kus bus pra­dė­tas reng­ti jų pro­jek­tas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)