Spausdinti šį puslapį

Dėl teismo įtampa auga

Pra­ėjus mė­ne­siui nuo to lai­ko, kai Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo ras­tas di­de­lis kie­kis gyv­si­dab­rio, ši grės­min­ga si­tu­a­ci­ja pa­ga­liau svars­to­ma aukš­čiau­siu vals­ty­bės ly­giu. Tre­čia­die­nį klau­si­mą svars­tė Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergės valdininkams galvos skausmą kelia teismo istorija.

Po­sė­dy­je re­ko­men­duo­ta Uk­mer­gė­je skelb­ti eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją. Ko­mi­te­tas taip pat nu­spren­dė kreip­tis į Vy­riau­sy­bę dėl lė­šų sky­ri­mo šiai si­tu­a­ci­jai lik­vi­duo­ti.

„Mū­sų iš­va­da, kad eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja yra, pa­gal nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus ir ne­pa­skel­bus eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos žings­nius, aiš­ku, bus ga­li­ma da­ry­ti, bet ne­bus ga­li­ma to da­ry­ti efek­ty­viai, pri­im­tas spren­di­mas ir kreip­tis į Vy­riau­sy­bę, nu­ma­tant tam rei­ka­lui lė­šas“, – po ko­mi­te­to po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė Tei­sės ir tei­sėt­var­kos komiteto pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas.

Ko­mi­te­to po­sė­dy­je da­ly­va­vo ir Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys. Jis tre­čia­die­nį tvir­ti­no, jog eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja mies­te ne­pa­skelb­ta, nes iki tre­čia­die­nio sa­vi­val­dy­bė ne­tu­rė­jo iš­va­dų dėl tar­šos ly­gio.

 

Ap­nuo­dy­ti gyv­si­dab­riu

 

Šią sa­vai­tę su­lauk­ta ir dar vie­nos grės­min­gos iš­va­dos – Uk­mer­gės teis­mo dar­buo­to­jų or­ga­niz­mai ap­nuo­dy­ti gyv­si­dab­riu. Tai pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to neu­ro­tok­si­ko­lo­gi­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je at­lik­ti vi­sų teis­me dir­ban­čių žmo­nių ty­ri­mai.

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo lai­ki­no­ji pir­mi­nin­kė Edi­ta Za­rem­bie­nė sa­ko, kad kaž­kaip api­ben­drin­ti šių svei­ka­tos ty­ri­mų re­zul­ta­tų ne­si­im­tų – kiek­vie­nam dar­buo­to­jui jie įteik­ti as­me­niš­kai.

Dėl svei­ka­tos būk­lės vi­si teis­mo dar­buo­to­jai to­liau bus kon­sul­tuo­ja­mi Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Me­di­ci­nos cen­tre. Jau su­da­ry­tas gra­fi­kas, pa­gal ku­rį į cen­trą Vil­niu­je kas­dien vyks po 6–7 dar­buo­to­jus. Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me iš vi­so dir­ba 26 as­me­nys.

 

Pa­sta­to li­ki­mas ne­aiš­kus

 

Ap­ti­kus teis­mo pa­sta­te nuo­din­gų ga­rų, bu­vo at­lik­ti oro tar­šos, grun­to, nuo­plo­vų nuo bal­dų, kom­piu­te­ri­nės tech­ni­kos ty­ri­mai. Nu­sta­ty­ta, kad tar­ša sa­lė­se yra ypač di­de­lė. Nuo­dais už­terš­ti ir dar­buo­to­jų ka­bi­ne­tai, man­ti­jos, kom­piu­te­riai ir net su­seg­tos by­los.

Ta­čiau kol kas pa­da­ri­niai dar nė­ra lik­vi­duo­ja­mi, nes to­kiems dar­bams rei­kia skelb­ti vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­są. Pa­sak lai­ki­no­sios teis­mo pir­mi­nin­kės E. Za­rem­bie­nės, ar­ti­miau­siu me­tu bus spren­džia­ma, ką da­ry­ti su ši­tuo pa­sta­tu, kaip jį de­mer­ku­ri­zuo­ti.

Grei­čiau­siai šios veiks­mus ko­or­di­nuos Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­ja.

 

Svars­tys, kur pri­sig­laus­ti

 

Uk­mer­gės tei­sė­jai ne tik ne­ga­li grįž­ti į sa­vo įstai­gą, bet ir ne­tu­ri ga­li­my­bės il­ges­niam lai­kui lik­ti da­bar­ti­niuo­se ka­bi­ne­tuo­se.

Šiuo me­tu tei­sė­jai, nag­ri­nė­jan­tys ad­mi­nist­ra­ci­nes ir bau­džia­mą­sias by­las, dir­ba Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­tal­po­se, o raš­ti­nė ir tei­sė­jai, nag­ri­nė­jan­tys ci­vi­li­nes by­las, per­si­kė­lė dirb­ti į Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­trą.

„Taip, kaip da­bar, ypač ver­slo cen­tre, mes il­gai lik­ti ne­ga­li­me. Tik­rai yra su­dė­tin­gos są­ly­gos. Be to, ir ver­slo cen­tro dar­buo­to­jai tu­ri sa­vo dar­bus, pla­nus ir tik lai­ki­nai su­tei­kė pa­tal­pas, kad ne­iš­ei­tu­me į gat­vę“, – sa­kė tei­sė­ja.

Be­je, apie ga­li­my­bę sta­ty­ti nau­ją teis­mo pa­sta­tą svars­ty­ta dar tuo­met, kai apie gyv­si­dab­rio nuo­dus ne­bu­vo ži­no­ma. Prieš eko­no­mi­nę kri­zę bu­vo pla­nuo­ta sta­ty­ti nau­ją teis­mo pa­sta­tą. Da­bar­ti­nis, sta­ty­tas 1800 me­tais, už­iman­tis 690 kvad­ra­ti­nių met­rų, yra per ma­žas, ne­ati­tin­ka to­kioms ins­ti­tu­ci­joms ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų.

Nau­ja­jam teis­mo pa­sta­tui Uk­mer­gė­je, Del­tu­vos gat­vė­je, net skir­tas skly­pas. Ta­čiau pra­si­dė­jęs sun­kme­tis šiuos pla­nus su­jau­kė.

 

Vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas

 

Du ki­log­ra­mai gyv­si­dab­rio teis­me bu­vo ras­ti per­nai gruo­dį, dar­bi­nin­kams grę­žiant sie­ną teis­mo pa­tal­po­se.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo stip­riai vei­kian­čio­mis ar nuo­din­go­sio­mis me­džia­go­mis.

Tei­sė­jai įsi­ti­ki­nę, kad itin nuo­din­ga me­džia­ga pa­sta­te ga­lė­jo bū­ti iš­pil­ta tik dėl pik­ta­va­liš­kų kės­lų.

Tai jau ne pir­mas kar­tas, kai Uk­mer­gės teis­mo pa­sta­te ran­da­ma gyv­si­dab­rio. Be­veik prieš de­šimt­me­tį čia taip pat bu­vo ap­tik­ta dau­giau nei pu­sė ki­log­ra­mo šio me­ta­lo.

Gyv­si­dab­ris – be­ne nuo­din­giau­sias sun­ku­sis me­ta­las, ku­ris ga­li smar­kiai pa­veik­ti ke­pe­nis, ner­vų sis­te­mą ir su­kel­ti sme­ge­nų su­tri­ki­mų. Žmo­gui yra kenks­min­gi jo ga­rai. Apie 80 proc. įkvėp­tų gyv­si­dab­rio ga­rų pa­ten­ka į krau­jo­ta­ką ir nu­sė­da or­ga­niz­me. Jo li­ku­čiai lė­tai pa­ša­li­na­mi su šla­pi­mu, sei­lė­mis ir pra­kai­tu.

 

Po­sė­dis bu­vo už­da­ras

 

Kaip ir  bu­vo re­ko­men­duo­ta tre­čia­die­ni­nia­me Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te, Uk­mer­gė­je nu­tar­ta skelb­ti apie eks­tre­ma­lų įvy­kį.

Šį ket­vir­ta­die­nį ry­te ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo sku­biai su­šauk­tas eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų po­sė­dis. Ta­čiau į jį at­ėję spau­dos at­sto­vai iš sa­lės bu­vo iš­pra­šy­ti lauk – po­sė­dis bu­vo pa­skelb­tas už­da­ru.

Eks­tre­ma­laus įvy­kio pa­skel­bi­mas at­vers ke­lius ra­jo­no va­do­vams kreip­tis į Vy­riau­sy­bę dėl pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo pro­ble­mai spręs­ti.

Be­je, Uk­mer­gė šiuo me­tu ir taip gy­ve­na eks­tre­ma­liai – to­kia si­tu­a­ci­ja ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo pa­skelb­ta dar 2010 me­tų ru­de­nį.

Eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją tuo­met te­ko skelb­ti dėl kon­flik­to su ši­lu­mos tie­kė­jais. To­kia si­tu­a­ci­ja ne­at­šauk­ta iki šio lai­ko.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)