Spausdinti šį puslapį

Dėl vežamo dumblo kreipėsi į ministeriją

Rug­sė­jo 2 d., penk­ta­die­nio, „Uk­mer­gės ži­nio­se“ ra­šė­me apie ver­sli­nin­kų pla­nus nuo­te­kų dum­blu tręš­ti Sie­si­kų se­niū­ni­jo­je ke­le­to už­sie­nio ben­dro­vių tu­ri­mą že­mę.

Prieš to­kius už­mo­jus su­ki­lo vie­ti­niai gy­ven­to­jai, ne­lei­dę iš­pil­ti tre­čia­die­nį į lau­kus at­vež­to mėš­lo. Į ki­lu­sį gin­čą įsi­trau­kė ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, ku­riems įta­ri­mų su­kė­lė lei­di­mo už­si­im­ti to­kia veik­la su­tei­ki­mo są­ly­gos.

Su­tar­tis su tri­mis grū­di­nes kul­tū­ras Sie­si­kų že­mė­se au­gi­nan­čio­mis ben­dro­vė­mis su­da­rė Kau­no UAB „In­ver­sis“. Ši įmo­nė lai­mė­jo UAB „Vil­niaus van­de­nys“ pa­skelb­tą vie­šą­jį kon­kur­są vež­ti nu­sau­sin­tą per­tek­li­nį dum­blą.

Į se­niū­ni­jos lau­kus iš sos­ti­nės nu­ma­ty­ta at­ga­ben­ti apie 5500 to­nų ža­lia­vos. Dum­blu ke­ti­na­ma tręš­ti apie 500 hek­ta­rų plo­tą.

Ta­čiau tre­čia­die­nį į ra­jo­ną at­ga­ben­tas pir­ma­sis kro­vi­nys taip ir li­ko ne­iš­pil­tas. Šiems ke­ti­ni­mams su­kliu­dė ben­druo­me­nės žmo­nės, ne­lei­dę iš­krau­ti at­vež­to dum­blo. Pa­gal­bos jie krei­pė­si į Sei­mo na­rį Ju­lių Ve­sel­ką, ku­ris da­ly­va­vo spren­džiant šį gin­čą. Įvy­kio vie­to­je ap­si­lan­kęs Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas sa­kė ver­sli­nin­kų pla­nus taip pat ver­ti­nąs nei­gia­mai.

Gy­ven­to­jų no­rą iš­sau­go­ti šva­rią ap­lin­ką pa­lai­ko Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Jos at­sto­vė spau­dai Da­lia Ivaš­ke­vi­čie­nė in­for­ma­vo, jog Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pra­šo­ma pa­kar­to­ti­nai įver­tin­ti, ar Vil­niaus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Uk­mer­gės ra­jo­no agen­tū­ro­je su­de­rin­tas UAB „In­ver­sis“ lau­kų trę­ši­mo pla­nas ati­tin­ka Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­lin­kos mi­nist­ro pa­tvir­tin­tus Nuo­te­kų dum­blo nau­do­ji­mo trę­ši­mui bei re­kul­ti­va­vi­mui rei­ka­la­vi­mus.

To pra­šo­ma, nes sie­si­kie­čiai tu­ri abe­jo­nių dėl at­lik­tų ty­ri­mų iš­sa­mu­mo, pa­ti­ki­mu­mo, ben­dro­vės su­da­ry­tų su­tar­čių dėl dum­blo uti­li­za­vi­mo tin­ka­mu­mo ir pan.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)