Spausdinti šį puslapį

Dėl vietos prekybos centrui – derybos su gyventojais

Pra­ėju­sią sa­vai­tę su Ve­te­ri­na­ri­jos gat­vės gy­ven­to­jais bu­vo ap­ta­ria­mos jų kai­my­nys­tė­je ke­ti­na­mo sta­ty­ti pre­ky­bos cen­tro per­spek­ty­vos. Tai jau ant­ras ir pas­ku­ti­nis su­si­ti­ki­mas su gy­ven­to­jais, ku­rio me­tu ras­ta kom­pro­mi­sų.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Vie­nas di­džiau­sių Eu­ro­po­je Vo­kie­ti­jos maž­me­ni­nės pre­ky­bos tin­klas „Lidl“ mū­sų mies­te yra nu­si­žiū­rė­jęs prie­šais po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, Vy­tau­to g. 102, esan­tį skly­pą. Ka­dai­se jis pri­klau­sė ve­te­ri­na­ri­jos gy­dyk­lai. Bū­tent to­dėl to­kį pa­va­di­ni­mą tu­ri ir ša­lia esan­ti Ve­te­ri­na­ri­jos gat­vė. Šiuo me­tu skly­pas pri­klau­so pri­va­tiems as­me­nims.

Su­ži­no­ję, kad kai­my­nys­tė­je pla­nuo­ja­mos pre­ky­bos cen­tro sta­ty­bos, dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai pa­reiš­kė pre­ten­zi­jas ir va­sa­ros vi­du­ry­je bu­vo su­si­ti­kę su de­ta­laus pla­no ren­gė­jais. Gy­ven­to­jai tą­kart iš­reiš­kė nuo­gąs­ta­vi­mus, kad ob­jek­tas žen­kliai pa­blo­gins jų gy­ve­ni­mo są­ly­gas, jis iš­kils per­ne­lyg ar­ti gy­ve­na­mų­jų na­mų, bus iš­kirs­ti me­džiai.

Dis­ku­tuo­ta ir dėl nu­ma­to­mų įva­žia­vi­mų į ob­jek­tą, esą ir taip jud­rus įva­žia­vi­mas bus už­kimš­tas. Už­sta­ty­ta bus ir da­bar­ti­nė au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė.

Tuo tar­pu de­ta­laus pla­no ren­gė­jai ti­ki­na, kad gy­ven­to­jams kol kas ne­ri­mau­ti vi­sai nė­ra pa­grin­do. Esą net ne­aiš­ku, ar čia iš vi­so bus pa­sta­ty­tas pre­ky­bos cen­tras. Kol kas 1,5501 ha že­mės skly­po sa­vi­nin­kų tiks­las – pa­keis­ti jo pa­skir­tį  iš gy­ve­na­mo­sios te­ri­to­ri­jos į ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ob­jek­tų.

Ki­tas tiks­las – pa­da­lin­ti esa­mą skly­pą į du at­ski­rus. Juo­se ga­lė­tų iš­kil­ti iki 2 000 ir 3 000 kv. met­rų plo­to pre­ky­bos, pa­slau­gų ir pra­mo­gų ob­jek­tai. Pa­sta­tai ne­ga­li bū­ti aukš­tes­ni kaip tri­jų aukš­tų. Ta­čiau iš es­mės pa­ruoš­tas pla­nas ne­apib­rė­žia nei kon­kre­čios pa­sta­to vie­tos, nei jo dy­džio, o tik nu­ma­to, kas ja­me ga­li bū­ti sta­to­ma.

At­si­žvel­giant į gy­ven­to­jų pa­gei­da­vi­mus, de­ta­lia­ja­me pla­ne nu­ma­ty­tas di­des­nis pa­sta­to at­stu­mas nuo dau­gia­bu­čių na­mų bei pa­teik­ti įva­žia­vimo pro­ble­mos spren­di­mo va­rian­tai.

Su gy­ven­to­jais jau ap­tar­tas šis de­ta­lu­sis pla­nas, pra­ėjęs dar ke­lių ins­ti­tu­ci­jų pa­tik­rą, ga­liau­siai tu­rės bū­ti tei­kia­mas ra­jo­no ta­ry­bos ver­ti­ni­mui.

Tik po to ga­lės bū­ti ren­gia­mas tech­ni­nis pro­jek­tas, ku­ria­me ir pa­aiš­kės, koks pre­ky­bos cen­tras ar ko­kie cen­trai iš­kils Duks­ty­nos mik­ro­ra­jo­ne.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)