Dešimtajam festivaliui – skaudžios nelaimės kirtis

De­šim­ta­sis Tarp­tau­ti­nis būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lis UKMERGĖ 2011 pa­žen­klin­tas skau­džios ne­lai­mės žen­klu. Li­kus die­nai iki fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo į ava­ri­ją pa­te­ko pa­grin­di­nis jo or­ga­ni­za­to­rius Lie­tu­vos mu­zi­kos ir   te­at­ro aka­de­mi­jos dės­ty­to­jas Sau­lius Aug­lys bei Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro vai­ruo­to­jas Ge­di­mi­nas Grau­ži­nis.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Šių­me­ti­nia­me fes­ti­va­ly­je bu­vo daug džia­zo: „Moc­kū­nas-An­ders­kov Qu­ar­tet“ (Lie­tu­va, Da­ni­ja, Suo­mi­ja) pa­si­ro­dy­mas.

Ava­ri­ja, ku­rios me­tu bu­vo smar­kiai su­ža­lo­ti abu vy­rai, įvy­ko ko­vo 10-osios ry­tą pa­ke­liui iš Vil­niaus, ne­to­li Šir­vin­tų.

Anks­ti ry­te ro­do­mo­je te­le­vi­zi­jos lai­doje „La­bas ry­tas“ S. Aug­lys pri­sta­tė Uk­mer­gė­je de­šim­tą kar­tą ren­gia­mą fes­ti­va­lį ir jo pro­gra­mą.

Pa­ke­liui na­mo au­to­stra­do­je Vil­nius–Pa­ne­vė­žys, ties po­sū­kiu į Dru­žus, kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lis „Cit­ro­en Ber­lin­go“ rė­žė­si į ke­lią pas­to­ju­sį miš­ko­ve­žį MAN. Ne­lai­mės ry­tą ke­lias bu­vo itin sli­dus.

Po smū­gio 41 me­tų S. Aug­lys ir au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs 47 me­tų G. Grau­ži­nis pa­ty­rė rim­tų trau­mų. Jie bu­vo nu­ga­ben­ti į Vil­niaus grei­to­sios pa­gal­bos li­go­ni­nės re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių. Dar vie­nas ant ga­li­nės sė­dy­nės sė­dė­jęs ke­lei­vis su­ža­lo­ji­mų iš­ven­gė.

G. Grau­ži­nio būk­lė la­bai sun­ki: vy­ras pa­ty­rė sun­kią gal­vos trau­mą, jam lū­žu­si ran­ka, per­dur­tas plau­tis. Vy­ras bu­vo ope­ruo­ja­mas aš­tuo­nias va­lan­das. Mu­zi­kan­tas ir dės­ty­to­jas S. Aug­lys taip pat gy­do­mas re­a­ni­ma­ci­jo­je: jam lū­žo žan­di­kau­lis, su­trenk­tos sme­ge­nys.

 

Ne­lai­mė­je su­tel­kė jė­gas

 

Skau­di ne­lai­mė su­jau­kė fes­ti­va­lio pla­nus, ta­čiau ren­gi­nio ne­su­grio­vė. Kul­tū­ros cen­tro dar­buo­to­jai, li­kę be pa­grin­di­nio or­ga­ni­za­to­riaus, be vai­ruo­to­jo ir jį slau­gan­čios Ge­di­mi­no žmo­nos, kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rės Ra­sos Grau­ži­nie­nės, at­lai­kė iš­ban­dy­mą. Nors per­var­gę ir ne­iš­si­mie­go­ję, su­ge­bė­jo pa­si­rū­pin­ti iš de­šim­ties pa­sau­lio ša­lių at­vy­ku­sių sve­čių pa­si­ro­dy­mais, in­stru­men­tais, ap­gy­ven­di­ni­mu ir kul­tū­ri­ne pro­gra­ma.

 

03-15-1_straipsnio_3_nuotr

Koks fes­ti­va­lis bū­tų be kas­me­ti­nio jo ve­dė­jo mu­zi­ko­lo­go Vik­to­ro Ge­ru­lai­čio.


Kul­tū­ros cen­tro ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Graž­vy­da Tu­šie­nė pa­sa­ko­jo, kad vi­si kul­tū­ros cen­tro dar­buo­to­jai pa­si­da­li­no or­ga­ni­za­ci­niais rū­pes­čiais. La­bai pa­gel­bė­jo sa­vi­val­dy­bės vai­ruo­to­jai, vi­sas tris il­go­jo sa­vait­ga­lio die­nas ve­žio­ję ren­gi­nio da­ly­vius.

Fes­ti­va­lis ne­ap­si­ė­jo ir be ki­tų ne­ma­lo­nu­mų – šeš­ta­die­nį su­sir­go sve­čias iš Vo­kie­ti­jos Heinz von Moi­sy. Jam pa­ki­lo aukš­ta tem­pe­ra­tū­ra, ta­čiau at­si­ra­do ko­le­ga, pats pa­si­siū­lęs pa­keis­ti jį kon­cer­te.

„Sa­ko, kad ne­lai­mė su­vie­ni­ja jė­gas. Tik­rai taip ir bu­vo – sve­čiai iš už­sie­nio siū­lė­si į pa­gal­bą, bu­vo la­bai su­pra­tin­gi. Jie sa­kė, kad fes­ti­va­lis bu­vo įspū­din­gas ir tik­rai la­bai aukš­to ly­gio“, – pa­sa­ko­jo G. Tu­šie­nė.

 

Svei­ka­tos lin­kė­jo plo­ji­mais

 

Ren­gi­nio ve­dė­jas mu­zi­ko­lo­gas Vik­to­ras Ge­ru­lai­tis per kiek­vie­ną kon­cer­tą lin­kė­jo ava­ri­jo­je nu­ken­tė­ju­siems vy­rams svei­ka­tos, o žiū­ro­vai ava­ri­jo­je su­žeis­tuo­sius pa­lai­kė ap­lo­dis­men­tais. Pa­si­ro­dy­mai vy­ko pa­gal pa­reng­tą pro­gra­mą.

Nors ne­lai­mė ren­gė­jus ir da­ly­vius su­krė­tė, žiū­ro­vai su­lau­kė daug gra­žių emo­ci­jų. Kon­cer­ta­vo žy­mūs per­ku­si­nės mu­zi­kos at­li­kė­jai iš Vo­kie­ti­jos, Ita­li­jos, Da­ni­jos, Len­ki­jos, Lat­vi­jos ir ki­tų ša­lių. Iš vi­so į ren­gi­nį at­vy­ko sve­čių iš de­šim­ties ša­lių.

 

03-15-1_straipsnio_4_nuotr

Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo die­ną kon­cer­ta­vo per­ku­si­nin­kai iš Ry­gos.


Pil­nos sa­lės kon­cer­tuo­se – įro­dy­mas, kad per de­šimt me­tų fes­ti­va­lis ta­po po­pu­lia­riu ir lau­kia­mu ren­gi­niu.

Nors bi­lie­tai į kon­cer­tus kul­tū­ros cen­tre bu­vo ga­na bran­gūs, vy­ko ir vi­siš­kai ne­mo­ka­mų ren­gi­nių. Me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riu­je vy­ko kon­cer­tas vai­kams, ku­ria­me da­ly­va­vo Tra­kų, Gri­giš­kių, Pa­bra­dės ir Uk­mer­gės me­no mo­kyk­lų auk­lė­ti­niai. Ne­mo­ka­mas kon­cer­tas, ku­ria­me kon­cer­ta­vo pa­sau­linio ly­gio žvaigž­dė ma­rim­bi­nin­kas ita­las Clau­dio San­tan­ge­lo, vy­ko Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je.

 

Ap­do­va­no­ti jau­nie­ji per­ku­si­nin­kai

 

Di­de­lio dė­me­sio su­lau­kė Me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riu­je vy­kęs IV tarp­tau­ti­nis Jo­no Ta­loč­kos jau­nų­jų at­li­kė­jų mu­ša­mai­siais in­stru­men­tais kon­kur­sas. Tri­jo­se am­žiaus gru­pė­se ja­me var­žė­si 26 da­ly­viai iš Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Lie­tu­vos, Uk­rai­nos ir Lat­vi­jos. Sa­vo am­žiaus gru­pė­se ge­riau­siai pa­si­ro­dė Mi­chai­las Du­bo­vas iš Ru­si­jos, Mi­kus Ba­lins iš Lat­vi­jos ir Bal­ta­ru­si­jos at­sto­vė Ana Se­mio­no­va. Pri­zi­nin­kai bu­vo ap­do­va­no­ti pi­ni­gi­niais pri­zais.

 

03-15-1_straipsnio_5_nuotr

Lud­wig Al­bert (Bel­gi­ja) at­li­ko ja­po­nų kom­po­zi­to­rės kū­ri­nį.


Meist­riš­ku­mo kur­sų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė – uk­mer­giš­kiams iš anks­tes­nių fes­ti­va­lių ge­rai pa­žįs­ta­ma Lin­da Ma­xey iš JAV.

Pas­ku­ti­nę fes­ti­va­lio die­ną ren­gi­nio da­ly­viai su­si­vie­ni­jo su Ko­vo 11-ąją ka­tast­ro­fą iš­gy­ve­nu­sia Ja­po­ni­ja – kon­cer­te skam­bė­jo ja­po­nų kom­po­zi­to­rių per­ku­si­nės mu­zi­kos kū­ri­niai.

Ap­do­va­no­jus fes­ti­va­lio sve­čius ir rė­mė­jus, Vik­to­ras Ge­ru­lai­tis pa­skel­bė apie XI tarp­tau­ti­nio būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lio pra­džią.

 

03-15-1_straipsnio_6_nuotr

 

Fes­ti­va­lį bai­gė sve­čiai iš Švei­ca­ri­jos.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų