Spausdinti šį puslapį

Didžiausia vertybė – gėlininkų darbai

Pu­sę šim­to me­tų gy­vuo­jan­ti Uk­mer­gės gė­li­nin­kų drau­gi­ja – vie­nin­te­lė to­kia or­ga­ni­za­ci­ja vi­so­je res­pub­li­ko­je. Jos na­riai gra­žią su­kak­tį pa­mi­nė­jo sek­ma­die­nį kul­tū­ros cen­tre su­reng­to­je šven­tė­je, ku­rio­je pri­sta­ty­tas ju­bi­lie­jaus pro­ga su­kur­tas fil­mas.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Šven­tės pro­ga su­reng­ta gė­li­nin­kų su­kur­tų gro­žy­bių pa­ro­da.

Gė­ly­nais iš­puoš­tos mies­to aikš­tės, ša­ly­je iš­skir­ti­nės so­dy­bos, šven­ti­nės pa­ro­dos, ke­lio­nės sve­tur... To­kie gė­li­nin­kų dar­bai įam­žin­ti pen­kias­de­šimt­me­tės drau­gi­jos met­raš­čiuo­se. Nors ge­ro­kai ma­žes­nė nei ka­dais, tu­rin­ti per šim­tą na­rių, ta­čiau ir šian­dien drau­gi­ja stip­ri sa­vo darbš­tuo­liais, jų nuo­pel­nais.

Pa­gerb­ti Uk­mer­gės gė­li­nin­kų at­vy­ko Lie­tu­vos so­di­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Vla­dis­lo­vas But­ke­vi­čius, Vil­niaus su­si­vie­ni­ji­mo „So­dai“ val­dy­bos na­rys Va­le­ri­jus Le­ga­tas. Svei­kin­da­mas šven­tės da­ly­vius, apie drau­gi­jos ir sa­vi­val­dy­bės ben­dra­dar­bia­vi­mo pla­nus kal­bė­jo ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.

 

11-22-3_straipsnio_2_nuotr

Už įsi­min­ti­nus dar­bus gė­li­nin­kų drau­gi­jos na­riams dė­ko­jo jos va­do­vė Zi­nai­da Za­ran­kie­nė (kai­rė­je).


Į pra­ei­tį su­grą­ži­no drau­gi­jos va­do­vės Zi­nai­dos Za­ran­kie­nės, gė­li­nin­kų, ap­žvel­gu­sių is­to­ri­ją, pa­sa­ko­ji­mai. Pri­si­min­ta nuo su­si­vie­ni­ji­mo „So­dai“ at­si­sky­ru­sios ir sa­va­ran­kiš­ka ta­pu­sios or­ga­ni­za­ci­jos veik­la, pa­si­džiaug­ta pa­sie­ki­mais. „Di­džiau­sia ver­ty­be lai­ko­me mū­sų na­rių at­lik­tus dar­bus“, – sa­kė Z. Za­ran­kie­nė, var­dy­da­ma mies­to gra­ži­ni­mo, skve­rų tvar­ky­mo, ąžuo­liu­kų so­di­ni­mo tal­kas, so­dy­bų ap­lin­kos puo­se­lė­ji­mą. Be­je, pa­vyz­di­nė­mis ra­jo­no gė­li­nin­kų so­dy­bo­mis Uk­mer­gė gar­si vi­so­je ša­ly­je.

Su­si­rin­ku­siuo­sius taip pat svei­ki­no su­si­vie­ni­ji­mo „So­dai“ pir­mi­nin­kas An­ta­nas Pe­red­nis, to­kį pat gra­žų ju­bi­lie­jų va­sa­rą pa­mi­nė­ju­sios Uk­mer­gės bi­ti­nin­kų drau­gi­jos va­do­vas Ka­zi­mie­ras Ašem­ber­gas. Į drau­gi­jos na­rius krei­pė­si Vy­tau­tas Vi­liū­nas – jos gar­bės na­rys, 15 me­tų va­do­va­vęs or­ga­ni­za­ci­jai. Gar­bės na­rio var­das su­teik­tas vie­nuo­li­kai drau­gi­jos gė­li­nin­kų.

Ren­gi­nio me­tu daug jos na­rių už in­dė­lį tvar­kant Uk­mer­gę ap­do­va­no­ti Lie­tu­vos so­di­nin­kų drau­gi­jos, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­dė­kos raš­tais.

Kon­cer­tą šven­tės da­ly­viams su­ren­gė Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­niai, Re­gi­nos Za­bie­lie­nės mo­ko­mas kul­tū­ros cen­tro jau­nų­jų šo­kė­jų ko­lek­ty­vas, Va­cės Ig­na­ta­vi­čie­nės va­do­vau­ja­mas mo­te­rų vo­ka­li­nis an­sam­blis „Ly­ra“ bei mo­te­rų cho­ras, ku­rio va­do­vė – Ne­rin­ga Va­lins­kie­nė. Cho­ras at­li­ko ir ju­bi­lie­jaus su­lau­ku­siai drau­gi­jai skir­tą him­ną, ku­rio žo­džius su­kū­rė gė­li­nin­kė Jad­vy­ga Uš­čiaus­kie­nė.

 

11-22-3_straipsnio_3_nuotr

Šo­ko kul­tū­ros cen­tro ma­žo­sios šo­kė­jos, va­do­vau­ja­mos Re­gi­nos Za­bie­lie­nės.


Apie na­rių dar­bus pa­sa­ko­ja ne tik prieš po­rą me­tų iš­leis­ta kny­ga „Ką sa­kot, gė­lės Uk­mer­gės?“. Ben­dra­dar­biau­jant su kul­tū­ros cen­tru, su­kur­tas fil­mas, ku­rio ope­ra­to­rius – šio­je įstai­go­je dir­ban­tis An­drius Vyš­niaus­kas. Fil­me – gė­li­nin­kų pri­si­mi­ni­mai, iš­puoš­tos so­dy­bos, ke­lio­nių ir šven­čių aki­mir­kos...

Mi­nint svar­bias pro­gas, ne­pa­mirš­ta­mi jau iš­ke­lia­vę drau­gi­jos bi­čiu­liai. Šeš­ta­die­nį už bu­vu­sius gė­li­nin­kus šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Po­vi­lo baž­ny­čio­je au­ko­tos šv. Mi­šios.

Ju­bi­lie­jui su­kur­ta puokš­te ir įspū­din­gu vai­ni­ku pa­puoš­tas Lais­vės pa­min­klas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)