Spausdinti šį puslapį

Direktoriaus pavaduotojai – problemos dėl girtumo

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – vėl ne­ma­lo­nu­mai. Teis­mą pa­sie­kė ad­mi­nist­ra­ci­nė by­la, ku­rio­je vai­ra­vi­mu iš­gė­rus kal­ti­na­ma sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Ka­na­pec­kie­nė.

Ši by­la Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me tu­rė­jo bū­ti nag­ri­nė­ja­ma pir­ma­die­nį, ta­čiau bu­vo ati­dė­ta.

Au­to­mo­bi­lį vai­ra­vu­sios J. Ka­na­pec­kie­nės blai­vu­mas bu­vo tik­rin­tas va­sa­rio 16 die­ną. Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai tuo­met mies­te vyk­dė su­stip­rin­tą eis­mo da­ly­vių kon­tro­lę.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos vai­ruo­ja­mą „Cit­ro­en Xsa­ra Pi­cas­so“ pa­tru­liai su­stab­dė Vil­niaus gat­vė­je ne­to­li til­to 18 va­lan­dą 56 mi­nu­tės. Ma­ši­na pri­klau­so ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Ja pa­va­duo­to­ja va­žia­vo iš Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną Tau­jė­nuo­se su­reng­to mies­te­lio ben­druo­me­nės ju­bi­lie­jaus.

Al­ko­ho­lio ma­tuok­liu J. Ka­na­pec­kie­nei bu­vo nu­sta­ty­tas 0,76 pro­mi­lės, ki­taip ta­riant – leng­vas gir­tu­mas. Jai su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sių pa­žei­di­mo pro­to­ko­las. Me­džia­ga per­duo­ta teis­mui.

Teis­mo po­sė­dis bu­vo ati­dė­tas, nes to pa­pra­šė pa­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja.

Šias pa­rei­gas mo­te­ris ei­na nuo pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys si­tu­a­ci­ją ko­men­ta­vo la­bai la­ko­niš­kai. „Yra teis­mas, jis ir įver­tins nu­si­žen­gi­mo ly­gį“, – sa­kė jis.

Vai­ra­vus ne­blai­viam yra kal­ti­na­mas ir Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas. Jo by­lą taip pat nag­ri­nė­ja Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas.

Ki­tas teis­mo po­sė­dis, ku­ria­me bus nar­plio­ja­mos J. Ka­na­pec­kie­nės vai­ra­vi­mo ap­lin­ky­bės, nu­ma­ty­tas ki­tą sa­vai­tę.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)