Diskusija paskatino kreiptis į valstybės vadovus

Ko­dėl pas mus tiek daug aso­cia­lių šei­mų? Kaip pri­vers­ti jas rū­pin­tis sa­vo vai­kais? Ar rei­kia ska­tin­ti tvar­kin­gas šei­mas? Kas yra šei­mos pa­ma­tas? Ar šei­ma yra vals­ty­bės pa­grin­das, kaip pa­ra­šy­ta LR Kon­sti­tu­ci­jo­je? Į šiuos ir ki­tus klau­si­mus ban­dy­ta at­sa­ky­ti pra­ėju­sią sa­vai­tę  Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ir šei­mų aso­cia­ci­jos „Ne vie­ni“ su­reng­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Autorės nuotr. Sei­mo na­rė Dalia Teišerskytė įsi­ti­kinu­si – jei vai­kas dėl tam tik­rų ap­lin­ky­bių pa­ima­mas iš šei­mos, bū­ti­na kuo sku­biau su­ras­ti jam glo­bė­jus.

Mi­nint Tarp­tau­ti­nę vai­kų gy­ni­mo die­ną kon­fe­ren­ci­jo­je „Šei­mos są­vo­ka la­bi­rin­tuo­se“ da­ly­va­vo Sei­mo na­rė Da­lia Tei­šers­ky­tė, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus dar­buo­to­jos, me­di­kai, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, šei­mų at­sto­vai.

Sei­mo na­rė D. Tei­šers­ky­tė su­si­rin­ku­sie­siems pa­tei­kė skau­dų pa­vyz­dį. Į ją ne­se­niai krei­pė­si 13 me­tė mer­gai­tė, ku­ri pa­si­skun­dė, kad na­muo­se ją sek­su­a­liai iš­nau­do­ja pa­tė­vis. Bu­vo im­ta­si mer­gai­tės gel­bė­ji­mo prie­mo­nių. Ta­čiau grei­tai pa­aiš­kė­jo, kad vie­nin­te­lė to­kia prie­mo­nė – vai­ką pa­im­ti iš na­mų ir apgyvendinti lai­ki­nuo­siuose vai­kų glo­bos na­muose. Mer­gai­tė taip skau­džiai iš­gy­ve­no šiuos pa­si­kei­ti­mus ir val­diš­ką pa­sto­gę, kad pa­kė­lė prieš sa­ve ran­ką. Me­di­kams vos pa­vy­ko iš­gel­bė­ti jos gy­vy­bę. Tuo tar­pu val­di­nin­kai ti­ki­no, kad  šio­je si­tu­a­ci­jo­je jie pa­da­rė vis­ką, ką ga­lė­jo.

Sei­mo na­rė įsi­ti­kinu­si – jei vai­kas dėl tam tik­rų ap­lin­ky­bių pa­ima­mas iš šei­mos, bū­ti­na kuo sku­biau su­ras­ti jam glo­bė­jus. Bū­ti­na skir­ti di­de­lį dė­me­sį vai­kų glo­bai, įvai­ki­ni­mui ir siek­ti, kad Lie­tu­vo­je vi­sai ne­lik­tų val­diš­kų glo­bos na­mų. D. Tei­šers­ky­tė at­sa­kin­gu įvar­di­no so­cia­li­nį dar­bą ir ma­no, kad jį dirb­ti tu­ri pa­ty­rę dar­buo­to­jai.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­ja Re­da Liu­bo­mirs­kie­nė pa­ti­ki­no, kad Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riu­je de­da­mos pa­stan­gos su­ras­ti vai­kams glo­bė­jus. Op­ti­mis­tiš­kai sky­riaus dar­buo­to­jus nu­tei­kia nau­jie­na, kad  per pir­mus pen­kis šių me­tų mė­ne­sius net pen­kios uk­mer­giš­kių šei­mos nu­spren­dė ne tik glo­bo­ti, bet ir įsi­vai­kin­ti vai­kus. Anks­čiau per vi­sus me­tus to­kių šei­mų bū­da­vo vos ke­lios.

Ori­gi­na­lią min­tį, kaip pa­gel­bė­ti į di­de­lę bė­dą pa­te­ku­siems vai­kams, pa­tei­kė pra­ėju­siais me­tais ra­jo­ne įkur­tos šei­mų aso­cia­ci­jos „Ne vie­ni“ pre­zi­den­tė Li­na Su­kac­kie­nė. Ji siū­lė pa­si­nau­do­ti Šve­di­jos pa­tir­ti­mi. At­si­ti­kus di­de­lei ne­lai­mei – vai­kui li­kus be tė­vų – ten šau­kia­mas tos gi­mi­nės su­siti­ki­mas. So­cia­li­niai dar­buo­to­jai sten­gia­si su­ras­ti kuo dau­giau naš­lai­čio gi­mi­nai­čių ir su­kvies­ti juos. Re­zul­ta­tai bū­na stul­bi­nan­tys. Daž­niau­siai at­si­ran­da gi­mi­nės, ku­rie nu­ta­ria pa­si­rū­pin­ti vai­ku.

R. Liu­bo­mirs­kie­nė pa­brė­žė, kad ir jų sky­riaus dar­buo­to­jai dėl vai­ko glo­bos pir­miau­siai krei­pia­si į mo­čiu­tes ar te­tas. De­ja, aso­cia­lu­mas – lyg ka­muo­lys – ri­ta­si iš kar­tos į kar­tą. Daž­nai gir­tuok­liau­jan­tys tė­vai yra už­au­gę ly­giai to­kio­se pa­čio­se šei­mo­se.

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė įsi­ti­ki­nu­si – do­ru žmo­gu­mi ne­ga­li už­aug­ti tas, kas aug­da­mas ne­tu­rė­jo ge­ro pa­vyz­džio šei­mo­je. Di­rek­to­rė sa­kė, kad  šią dis­ku­si­ją juos pa­ska­tin­o reng­ti bū­tent tai, kad to­kiu bū­du ga­li­ma ne tik iš­dės­ty­ti bė­das, bet ir pa­si­da­lin­ti po­zi­ty­vio­mis min­ti­mis apie šei­mą, iš­girs­ti gra­žių pa­vyz­džių ir iš jų mo­ky­tis.

Vie­nas to­kių pa­vyz­džių – tris vai­kus au­gi­nan­čios uk­mer­giš­kės An­že­li­kos Kuk­tie­nės šei­ma. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kaip ne­leng­va bu­vo iš­ties­ti ran­ką so­cia­li­nei pa­ra­mai – juk gi­mus vai­kams apie tai daug me­tų net ne­su­si­mąs­tė. Ta­čiau vy­ras li­ko be dar­bo ir te­ko bū­ti įra­šy­tiems į so­cia­liai rem­ti­nų­jų są­ra­šą. Mo­te­ris ti­ki­no, kad svar­biau­sia to­kiu at­ve­ju – pa­tį sa­ve įti­kin­ti, jog to­kia pa­ra­ma – lai­ki­na, ją ga­li im­ti tik tuo­met, kai tik­rai sun­ku, o ne nuo­la­tos. Teis­mo raš­ti­nėje dir­ban­ti mo­te­ris pa­si­džiau­gė ga­biais ir šau­niais sa­vo vai­kais, vi­sos šei­mos no­ru da­ly­vau­ti kul­tū­ri­niuo­se ren­gi­niuo­se. Ker­ti­niu šei­mos pa­ma­tu vieš­nia įvar­di­no la­bai pa­pras­tą ir kar­tu la­bai su­dė­tin­gą da­ly­ką – ben­dra­vi­mą ir vi­sų šei­mos klau­si­mų ap­ta­ri­mą kar­tu.

Ver­sli­nin­kas, Ba­le­lių ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas, dvie­jų sū­nų ir duk­ros tė­vas Ro­mas Pi­vo­ras nag­ri­nė­jant šei­mos te­mą ra­gi­no rem­tis mū­sų ša­lies Kon­sti­tu­ci­ja, ku­ri įpa­rei­go­ja tė­vus rū­pin­tis sa­vo vai­kais. „Kaip vals­ty­bė pri­ver­čia tė­vus at­lik­ti sa­vo pa­rei­gą? Ogi nie­kaip“, –  svars­tė jis. Ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ko įsi­ti­ki­ni­mu, rei­kia keis­ti įsta­ty­mi­nę ba­zę taip, kad tė­vai bū­tų pri­vers­ti at­sa­ky­ti už sa­vo po­el­gius ir vyk­dy­tų sa­vo, tė­vų, pa­rei­gas.

R. Pi­vo­ras pri­ta­rė min­čiai, kad bū­tų ska­ti­na­ma vai­kų glo­ba. Juk šiuo me­tu vai­kų iš­lai­ky­mas glo­bos na­muo­se vals­ty­bei kai­nuo­ja be­veik 2000 li­tų, tuo tar­pu glo­bė­jams už vai­ko iš­lai­ky­mą per mė­ne­sį ski­ria­ma 500 li­tų. Įsi­vai­ki­nus vai­ką pa­ra­ma dings­ta vi­siš­kai. Tie­sa, yra dar vie­na ug­dy­mo ins­ti­tu­ci­ja – gat­vė, ku­ri „auk­lė­ja“ vi­siš­kai dy­kai. Ta­čiau to auk­lė­ji­mo re­zul­ta­tai bū­na pa­tys skau­džiau­si ir  bran­giau­si – nu­si­kals­ta­mu­mas ir ka­lė­ji­mai.

R. Pi­vo­ro nuo­mo­ne, la­bai svar­bi te­ma yra ir tė­vų tar­pu­sa­vio san­ty­kiai šei­mo­je. Jie yra vai­kų sau­gu­mo ir ge­ro­vės pa­grin­das.

Lie­tu­vos slau­gos spe­cia­lis­tų or­ga­ni­za­ci­jos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kė Al­do­na Ka­les­ni­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad la­bai daž­nai be­si­lan­kan­ti aso­cia­lio­se  šei­mo­se, ži­nan­ti jo­se au­gan­čių vai­kų pro­ble­mas. Me­di­kė iš­kė­lė dar vie­ną skau­du­lį – aso­cia­lioms šei­moms ski­ria­mus pi­ni­gus, ku­rie per­ve­da­mi ne tie­siog į tė­vų, bet į pre­ky­bos tin­klų są­skai­tas. Tuo­met tos šei­mos  pa­ra­mą gau­na mais­to pro­duk­tais.  „Tu­riu fak­tų, kad už tuos pi­ni­gus kai ku­rie tė­vai bam­ba­liais ima alų, bet ne duo­ną ir svies­tą“, – tvir­ti­no A. Ka­les­ni­kie­nė.

So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­ja Eg­lė Šta­rie­nė tam ne­pri­ta­rė ir ti­ki­no, kad  tik la­bai ne­dau­ge­lis ri­zi­kos šei­mų so­cia­li­nę pa­ra­mą pa­tys par­duo­tu­vė­se pa­si­i­ma mais­to pro­duk­tų pa­vi­da­lu. Pa­si­tei­si­nu­si prak­ti­ka ra­jo­ne, kuo­met  so­cia­li­nes iš­mo­kas ku­ruo­ja so­cia­li­niai dar­buo­to­jai. Jie kar­tu su šei­mos na­riais vyks­ta pirk­ti mais­to pro­duk­tų ir pa­ly­di juos iki na­mų.

Ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas svars­tė, kad mū­sų ša­lies va­do­vai, Sei­mo na­riai per ma­žai ži­no ei­li­nių žmo­nių rū­pes­čius, per ma­žai jais do­mi­si ir net ne­si­sten­gia to da­ry­ti. Jo ma­ny­mu, tei­sin­gus ir rei­ka­lin­gus spren­di­mus Sei­mo na­riai ga­lė­tų pri­im­ti tuo­met, jei tu­rė­tų dau­giau in­for­ma­ci­jos.

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro so­cia­li­nės dar­buo­to­jos Ilo­na Ma­siu­kie­nė, Jur­gi­ta Kru­kaus­kie­nė, Lai­ma Mo­tie­jū­nie­nė ir Dan­guo­lė Pet­raus­kie­nė,  dir­ban­čios su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis, au­gi­nan­čio­mis vai­kus, pa­pa­sa­ko­jo, kad at­lie­ka la­bai su­dė­tin­gą dar­bą pa­dė­da­mos šei­moms vi­so­ke­rio­pai. Svar­biau­sia, kad tė­vai, pri­žiū­ri­mi so­cia­li­nių dar­buo­to­jų, pa­tys au­gin­tų sa­vo vai­kus, kad rū­pin­tų­si jų auk­lė­ji­mu ir ge­ro­ve. Kraš­tu­ti­nė prie­mo­nė, jų ma­ny­mu, yra vai­kų pa­ė­mi­mas iš šei­mos. Cen­tro dar­buo­to­jos pa­ti­ki­no kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius, kad jų iš­si­la­vi­ni­mas ir pa­tir­tis duo­da ne­blo­gus re­zul­ta­tus. Ste­bi­mos šei­mos lan­ko­si cen­tre, dar­buo­to­jas vi­si įsi­lei­džia į na­mus.

Su­si­rin­ku­sie­ji daug ir ašt­riai dis­ku­ta­vo dėl šei­mos įvaiz­džio vie­šo­jo­je erd­vė­je. Vi­si pri­pa­ži­no, kad kuo dau­giau tei­gia­mų da­ly­kų, tei­gia­mų pa­vyz­džių ir kuo ma­žiau smur­to tu­ri bū­ti skel­bia­ma ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se.

Sei­mo na­rė D. Tei­šers­ky­tė pa­si­džiau­gė, kad jai la­bai ma­lo­nu da­ly­vau­ti ren­gi­ny­je, ku­ria­me iš pir­mų lū­pų ga­li iš­gir­sti so­cia­li­nį dar­bą dir­ban­čių žmo­nių min­tis, gra­žių šei­mų pa­tir­tį, at­sa­kin­gų ra­jo­no dar­buo­to­jų po­žiū­rį ir pro­ble­mų spren­di­mų ga­li­my­bes.

Ka­dan­gi dis­ku­si­ja yra iš­ties ak­tu­a­li, kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai nu­ta­rė pri­im­ti krei­pi­mą­si, jį vie­šai pa­skelb­ti ir nu­siųs­ti aukš­čiau­siems ša­lies va­do­vams.

Sei­mo na­rė pa­ti­ki­no, kad šis krei­pi­ma­sis pa­sieks aukš­čiau­sio ly­gio mū­sų ša­lies va­do­vus – Sei­mo pir­mi­nin­kę Ire­ną De­gu­tie­nę, Prem­je­rą An­drių Ku­bi­lių.

Krei­pi­mo­si teks­te ra­gi­na­ma, va­do­vau­jan­tis LR Kon­sti­tu­ci­jos 38 straips­niu, siek­ti, kad šei­ma iš­lik­tų „vi­suo­me­nės ir vals­ty­bės pa­grin­du“. Su­vie­no­din­ti vai­ko iš­lai­ky­mo lė­šas glo­bos na­muo­se ir įvai­kin­to ar glo­bo­ja­mo vai­ko šei­mo­je ir taip ma­žin­ti vai­kų glo­bos na­mų skai­čių bei ska­tin­ti įtė­vių ir glo­bė­jų šei­mas. Siū­lo­ma ieš­ko­ti ga­li­my­bių  tvar­kin­gas šei­mas įvai­riai ska­tin­ti, ap­mo­kė­ti kar­tą me­tuo­se jų atos­to­gas kar­tu su vai­kais Lie­tu­vos sto­vyk­lo­se ar gy­dyk­lo­se. Ži­niask­lai­do­je siū­lo­ma vie­šin­ti gra­žių šei­mų tar­pu­sa­vio san­ty­kių kul­tū­ros for­ma­vi­mo pa­vyz­džius, for­muo­ti ir pro­pa­guo­ti šei­mos ver­ty­bių – pa­rei­gos, dar­nos, pa­gar­bos ir žmo­giš­ko oru­mo pa­vyz­džius. Juk kuo dau­giau mū­sų tar­pu­sa­vio san­ty­kiuo­se kul­tū­ros, tuo ma­žiau vals­ty­bė­je ka­lė­ji­mų ir gat­vės vai­kų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų