Spausdinti šį puslapį

Diskutavo apie dviračių trasų įrengimą

Ži­vi­lė MOCKUTĖ

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos sek­re­to­ria­to vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė

 

Lie­pos 13 die­ną sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rių ve­dė­jai, svei­kos gy­ven­se­nos bei dvi­ra­čių spor­to ak­ty­vis­tai su­si­rin­ko į dis­ku­si­ją, ku­rios me­tu ap­tar­ta dvi­ra­čių tra­sų spe­cia­lio­jo pla­no ren­gi­mo ga­li­my­bė mies­te.

Stra­te­gi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ri­ma Boš­ke­vi­čie­nė su­si­rin­ku­siesiems pri­sta­tė Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės il­ga­lai­kės plėt­ros stra­te­gi­jos II pri­ori­te­to prie­mo­nę, pa­gal ku­rią bū­tų ga­li­mas ra­jo­no mies­te­lių ir gy­ven­vie­čių gat­vių, pės­čių­jų ta­kų at­nau­ji­ni­mas, dvi­ra­čių ta­kų įren­gi­mas.  Su­si­rin­ku­sių­jų sie­kis – kad mies­te bū­tų vys­to­ma dvi­ra­čių tra­sų in­fra­struk­tū­ra. Mies­to pa­kraš­čiuo­se vie­to­mis yra įreng­ti dvi­ra­čių ta­kai, ta­čiau jie ne­su­jung­ti tar­pu­sa­vy­je. Kaip pa­žy­mė­jo dvi­ra­čių spor­to en­tu­zias­tas Ri­mas Ro­mu­tis Če­pe­lio­nis, pats su­dė­tin­giau­sias da­ly­kas – dvi­ra­čių eis­mas cen­tri­nė­mis mies­to gat­vė­mis.

Sa­vi­val­dy­bės ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos na­rė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė in­for­ma­vo apie ki­tų mies­tų pa­tir­tį vys­tant dvi­ra­čių tra­sų in­fra­struk­tū­rą. Pa­ne­vė­žio ir Šiau­lių mies­tų at­sto­vai iš­sa­kė nuo­mo­nę, kad be vie­tos žmo­nių, dvi­ra­čių spor­to en­tu­zias­tų ini­cia­ty­vos ge­rų re­zul­ta­tų ne­bū­tų pa­siek­ta – šiuo­se mies­tuo­se įreng­tos dvi­ra­čių tra­sos sie­kia apie 100 ki­lo­met­rų.

Dvi­ra­čių in­fra­struk­tū­ros vys­ty­mo vi­zi­ja Uk­mer­gė­je yra aiš­ki, ta­čiau vis­ką rei­kia ap­jung­ti į ben­drą vi­su­mą. Ruo­šiant in­fra­struk­tū­ri­nius pro­jek­tus bū­ti­na į tech­ni­nes są­ly­gas įtrauk­ti ir dvi­ra­čių tra­sas, kad pro­jek­tai bū­tų vyk­do­mi ly­giag­re­čiai. Bus su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri su­dė­lios gai­res. Ši gru­pė dirbs drau­ge su pro­jek­tuo­to­jais, taip sie­kiant kuo efek­ty­ves­nio dar­bo.

Su­si­ti­ki­me ap­tar­tos ir ra­jo­no dvi­ra­čių tra­sų plėt­ros per­spek­ty­vos. Šiuo me­tu vyk­do­mą pro­jek­tą pri­sta­tė ra­jo­no ta­ry­bos na­rė, Kai­mo ir ap­lin­ko­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Klav­di­ja Ste­pa­no­va. Pro­jek­tas vyk­do­mas su Mo­lė­tų, Šir­vin­tų, Šven­čio­nių ir Vil­niaus ra­jo­nais. Jį ko­or­di­nuo­ja ra­jo­no vie­tos veik­los gru­pė. Fi­nan­sa­vi­mas ski­ria­mas pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nę „Te­ri­to­ri­nis ir tarp­tau­ti­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas“.

Ra­jo­nai drau­ge pa­ren­gė te­ri­to­ri­nį pro­jek­tą dvi­ra­čių marš­ru­to,  žie­du ap­jun­gian­čio ben­dra­dar­biau­jan­čius ra­jo­nus, su­kū­ri­mui. Uk­mer­gės ra­jo­ne dvi­ra­čių marš­ru­tas tu­rė­tų driek­tis nuo Ba­le­lių per Že­mait­kie­mį, Ly­duo­kius, Vep­rius. Ties Pa­bais­ku marš­ru­tas su­si­jungs su Šir­vin­tų ra­jo­nu. Nu­ma­ty­ta kur­ti in­te­rak­ty­vų marš­ru­to že­mė­la­pį, įtrau­kiant į jį tra­di­ci­nius ra­jo­nų ren­gi­nius, sudaryti dvi­ra­ti­nin­ko gi­dą, ženklais sužymėti vi­są marš­ru­tą. Ku­riant Aukš­tai­ti­jos žie­dą, sie­kia­ma į marš­ru­tą įtrauk­ti kuo dau­giau tu­riz­mui pa­trauk­lių lan­ky­ti­nų vie­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)