Spausdinti šį puslapį

Di­des­nės ga­lios ir dar­bų naš­ta – šei­mos gy­dy­to­jams

Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro (PSPC) po­li­kli­ni­kos ve­dė­jos pa­rei­gas nuo šio ket­vir­ta­die­nio pra­de­da ei­ti Gra­ži­na Zai­kaus­kie­nė. Šias pa­rei­gas me­di­kė už­ėmė lai­mė­ju­si skelb­tą kon­kur­są. Kon­kur­sas ve­dė­jo pa­rei­goms bu­vo pa­skelb­tas nu­ta­rus su­jung­ti tris lig šiol PSPC bu­vu­sius sky­rius: Su­au­gu­sių­jų po­li­kli­ni­ką, Vai­kų po­li­kli­ni­ką ir Mo­te­rų kon­sul­ta­ci­ją.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Lig šiol G. Zai­kaus­kie­nė dir­bo PSPC su­au­gu­sių­jų po­li­kli­ni­kos ve­dė­ja. Be­je, į da­bar­ti­nes pa­rei­gas ji bu­vo vie­nin­te­lė kan­di­da­tė: dau­giau šei­mos gy­dy­to­jų, no­rin­čių da­ly­vau­ti kon­kur­se, ne­at­si­ra­do. G. Zai­kaus­kie­nė, kaip ir lig šiol, dirbs ir šei­mos gy­dy­to­ja ir, bent jau kol kas, liks se­na­ja­me sa­vo ka­bi­ne­te.

Uk­mer­gės PSPC vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė sa­ko, kad dėl šios per­tvar­kos jų įstai­go­je bus tau­po­mos lė­šos, o dar­bas taps efek­ty­ves­niu.

 
Nau­ji šei­mos gy­dy­to­jai

J. Ga­liaus­kie­nė ne­sle­pia, kad už­klu­pęs sun­kme­tis fi­nan­siš­kai pa­lie­tė ir jų įstai­gą. Ta­čiau at­ne­šė ir tei­gia­mų per­mai­nų – bū­tent da­bar pa­ga­liau pa­vy­ko „pri­si­vi­lio­ti“ taip il­gai ieš­ko­tų nau­jų šei­mos gy­dy­to­jų.

Anot va­do­vės, va­sa­rą įstai­go­je bu­vo jun­ta­mas di­de­lis šei­mos gy­dy­to­jų sty­gius. Me­di­kai atos­to­ga­vo, sir­go. Vie­nu me­tu si­tu­a­ci­ja bu­vo su­dė­tin­ga ir net kri­tiš­ka. Ta­čiau, lai­mei, da­bar ji sta­bi­li­za­vo­si. Nuo ru­dens PSPC dir­ba dvi nau­jos gy­dy­to­jos: Gin­ta­rė Kas­pa­rai­ty­tė ir Ire­na Bal­sie­nė. Abi jos gy­ve­na ne Uk­mer­gė­je – į dar­bą at­va­žiuo­ja iš gre­ti­mų ra­jo­nų.

Kaip se­ka­si nau­joms me­di­kėms? „La­bai ge­rai. Pas jas užsi­ra­šiu­sių­jų spar­čiai dau­gė­ja“, - sa­ko vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja, ma­nan­ti, kad pui­kus me­di­kių dar­bas ska­ti­na pa­cien­tus iš lū­pų į lū­pas per­neš­ti šią ži­nią.

Šiuo me­tu PSPC li­go­niais rū­pi­na­si 15 šei­mos, 4 vai­kų, 4 vi­daus li­gų gy­dy­to­jai. Pa­sak vyr. gy­dy­to­jos, to­kios ko­man­dos lyg ir už­tek­tų, ta­čiau iš vi­sų gy­dy­to­jų net 7 – pen­si­nio am­žiaus.

O ar yra li­go­nių, nuo­lat kei­čian­čių juos gy­dan­čius me­di­kus? „Tik­rai yra to­kia ka­te­go­ri­ja li­go­nių, ku­rie jau bu­vo užsi­ra­šę pas be­veik vi­sus gy­dy­to­jus. Pa­bū­na kiek, ne­pa­tin­ka – ei­na pas ki­tą. Ki­ti taip pat kei­čia ir gy­dy­mo įstai­gas“, - pa­sa­ko­jo J. Ga­liaus­kie­nė. Vis dėl­to, anot jos, dau­giau­siai žmo­nių sa­vo pa­si­rink­tų gy­dy­to­jų ne­kei­čia, nes šei­mos gy­dy­to­jas – pa­cien­to svei­ka­tos ad­mi­nist­ra­to­rius.

Te­ko at­leis­ti dar­buo­to­jus

Pra­si­dė­jęs sun­kme­tis fi­nan­siš­kai smo­gė vi­soms gy­dy­mo įstai­goms. Taip pat – ir Uk­mer­gės PSPC. Nors, anot jo va­do­vės, at­ly­gi­ni­mai kol kas mo­ka­mi lai­ku, sko­lų įstai­ga ne­tu­ri, fi­nan­sa­vi­mas la­bai su­ma­žė­jo, o at­ei­ty­je dar la­biau ma­žės.

Įstai­gai di­de­lis smū­gis – ap­draus­tų­jų so­cia­li­niu drau­di­mu ma­žė­ji­mas. Yra ne­ma­žai žmo­nių, ku­rie į me­di­kus pas­ta­rą­jį kar­tą krei­pė­si prieš ke­lis ar net ke­lio­li­ka me­tų. Pa­gal tuo­me­ti­nius do­ku­men­tus jie draus­ti, ta­čiau pa­tik­ri­nus pa­aiš­kė­ja, kad – ne. Li­go­nių ka­sos Uk­mer­gės PSPC nu­ro­dė pa­tik­rin­ti tam tik­rą li­go­nių by­lų skai­čių. Pa­aiš­kė­jo, kad ap­draus­tų­jų smar­kiai su­ma­žė­jo.

J. Ga­liaus­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad jiems te­ko im­tis tau­py­mo pro­gra­mos. Te­ko at­leis­ti 25 žmo­nes – dau­giau­siai pen­si­nio am­žiaus ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo dar­buo­to­jus. Šiuo me­tu įstai­go­je dir­ba 213 dar­buo­to­jų.

Pa­si­tei­ra­vo­me, kaip kei­sis PSPC dar­bas įgy­ven­di­nant svei­ka­tos re­for­mą ir kaip tai pa­jus pa­cien­tai.

Anot įstai­gos va­do­vės, šiuo me­tu ne vi­si pa­cien­tai užsi­ra­šę pas šei­mos gy­dy­to­jus: da­lis – pas vi­daus ir vai­kų li­gų gy­dy­to­jus. Tuo tar­pu Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros plėt­ros kon­cep­ci­jo­je skel­bia­ma, kad at­ei­ty­je ne­tu­rė­tų lik­ti vi­daus ir vai­kų gy­dy­to­jų, o tu­ri bū­ti ska­ti­na­ma užsi­ra­šy­ti pas šei­mos gy­dy­to­jus.

Įgy­ven­di­nant re­for­mos pla­nus, šei­mos gy­dy­to­jų at­sa­ko­my­bė di­dės, tu­rė­tų dau­gė­ti la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų. Aiš­ku, tu­rė­tų bū­ti ski­ria­ma ir dau­giau lė­šų. Vi­sa svei­ka­tos re­for­mos es­mė – plės­ti šei­mos gy­dy­to­jų ri­bas, tei­ses, įga­lio­ji­mus. Pa­vyz­džiui, yra li­gų, kur kas pus­me­tį li­go­nis pri­va­lo ap­si­lan­ky­ti pas gy­dy­to­ją-spe­cia­lis­tą, o to ne­reik­tų – už­tek­tų šei­mos gy­dy­to­jo ap­žiū­ros. Nu­ma­to­ma ir dau­giau funk­ci­jų bei sa­va­ran­kiš­ko dar­bo slau­gy­to­joms.

Nu­ma­to­ma at­lik­ti ir nuos­to­lin­gai dir­ban­čių ben­druo­me­nės svei­ka­tos punk­tų efek­ty­vu­mo ana­li­zę. Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros plėt­ros kon­cep­ci­ja su­da­ry­ta 2009 – 2011 me­tams. Tai­gi, iki 2011-ųjų ji tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­din­ta.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)