Dovaną Ukmergei skobia miesto centre

Šią sa­vai­tę Kęs­tu­čio aikš­tė­je kauk­šė­jo me­džio skulp­to­rių kal­te­liai. Pa­čia­me mies­to cen­tre pra­ei­vių aki­vaiz­do­je su­kur­tos trys ąžuo­li­nės skulp­tū­ros do­va­no­ja­mos Uk­mer­gei.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Tau­to­dai­li­nin­kų skulp­to­rių (iš kai­rės) Sau­liaus Lam­pic­ko, Adol­fo Te­re­siaus bei Al­gir­do Ju­dic­ko kū­ri­niai puoš mū­sų mies­tą.

 

 

Mū­sų mies­te vy­kęs ple­ne­ras – vie­nas iš pa­ro­dos „Bal­ti­jos miš­kai 2012“ ele­men­tų. Tri­jų tau­to­dai­li­nin­kų skulp­to­rių iš me­džio iš­drož­tos skulp­tū­ros pa­puoš Uk­mer­gės mies­to sta­dio­no te­ri­to­ri­ją.

Ple­ne­ro da­ly­viai – Adol­fas Te­re­sius iš Gar­lia­vos, Sau­lius Lam­pic­kas iš Aly­taus bei Al­gir­das Ju­dic­kas iš Pi­va­šiū­nų Aly­taus ra­jo­ne. Vi­si jie ži­no­mi ša­ly­je skulp­to­riai, su­ren­gę ne po vie­ną au­to­ri­nę pa­ro­dą.

Me­ni­nin­kus da­ly­vau­ti ple­ne­re pa­kvie­tė pa­ro­dos „Bal­ti­jos miš­kai 2012“ or­ga­ni­za­to­riai – Uk­mer­gės miš­kų urė­di­ja ir žur­na­las „Miš­kai“.

Tris ąžuo­li­nius rąs­tus į mies­to cen­trą at­bo­gi­no Uk­mer­gės miš­kų urė­di­ja. Juos me­ni­nin­kai, prieš kib­da­mi į dar­bą, pa­si­da­li­jo bur­tų ke­liu. Kaip pa­tys tei­gia, kad nė vie­nas nu­skriaus­tas ne­pa­si­jaus­tų, jei ąžuo­lo rąs­tas jo su­ma­ny­mui ne­la­bai tik­tų. Ta­čiau šį­kart vi­si trys ka­mie­nai pa­rink­ti la­bai pa­na­šūs.

 

06-01-1_straipsnio_2_nuotr

Ąžuo­li­nės tri­jų met­rų aukš­čio skulp­tū­ros – ver­tin­ga do­va­na mies­tui.


 

Nak­tį klau­so­si mū­zos

 

Me­džio dro­žė­jai sa­ko, kad ple­ne­ro me­tu dar­bas ver­da kur kas spar­čiau nei dir­bant sa­vo­se dirb­tu­vė­se. Ka­dan­gi ži­nai, jog ne­tu­ri lai­ko me­di­tuo­ti prie kū­ri­nio, su­si­kon­cen­truo­ji ir dir­bi.

„Šian­dien, pa­vyz­džiui, at­ėjom į dar­bo vie­tą aš­tun­tą ry­to. Ke­le­tą ry­tų su gai­džiais kė­lė­mės. Pa­si­sku­bin­ti vis tiek rei­kia – kas ga­li ži­no­ti, koks oras bus ry­toj“, – A. Te­re­sius sa­ko, kad nors sau­lei švie­čiant dirb­ti ma­lo­niau, dar­bas vis tiek ne­su­stos.

Ta­čiau kū­ry­bi­nis pro­ce­sas – kur kas su­dė­tin­ges­nis da­ly­kas nei kal­te­liu ir kū­je­liu dar­buo­tis. Skulp­to­riai pri­pa­žįs­ta, kad net nak­tį nu­bu­dę apie sa­vo kū­ri­nius gal­vo­ja, mū­zos bal­so klau­so­si...

 

Rū­pi­na­si sau­gu­mu

 

Be­veik per sa­vai­tę cen­tri­nia­me mies­to skve­re­ly­je gi­mė trys 3 met­rų aukš­čio skulp­tū­ros – „Dar­na“, „Švel­nu­mas“ bei „Ne tik duo­na žmo­gus gy­vas“.

A. Te­re­sius sa­ko, kad nors vi­si trys kal­te­lius mik­li­no dau­ge­ly­je ra­jo­nų reng­tuo­se ple­ne­ruo­se, į Uk­mer­gę at­kly­do pir­mą kar­tą. Ta­čiau džiau­gia­si, jog mies­tas ir žmo­nės prie šir­dies pri­li­po. Su­si­pa­žin­ti su pa­grin­di­niais ob­jek­tais ir įstai­go­mis jau spė­jo – kul­tū­ros cen­tre lan­kė­si, mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je ver­slo liu­di­ji­mą te­ko iš­si­im­ti, Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čia ne tik su­ža­vė­jo, bet ir ta­po pa­grin­di­niu orien­ty­ru.

Sy­kį prie be­si­dar­buo­jan­čių me­ni­nin­kų pri­ėjo du su­si­rū­pi­nę po­li­ci­nin­kai. Mat kaž­kas pa­skam­bi­no ir pra­ne­šė, kad kaž­ko­kie as­me­nys prie­ka­biau­ja prie mies­to cen­tre skulp­tū­ras dro­žian­čių skulp­to­rių, dar­bą truk­do. Net pa­tys dro­žė­jai nu­ste­bo dėl to­kio skam­bu­čio ir pa­ti­ki­no po­li­ci­nin­kus, kad su chu­li­ga­nais su­si­dur­ti ne­te­ko...

Kaip žmo­nės re­a­guo­ja į mies­to cen­tre ati­da­ry­tas lai­ki­nas kū­ry­bi­nes me­džio dirb­tu­ves?

„Ap­skri­tai, kuk­liai. Pro ša­lį pra­ei­da­mi pa­žiū­ri akies kraš­te­liu. Sa­vo nuo­mo­nę pa­reikš­ti no­rin­čių­jų ne­daug. Kai­my­nys­tė­je gy­ve­nan­ti gar­baus am­žiaus mo­te­ris vis rū­pi­na­si, kad nie­kas ne­pa­vog­tų mū­sų skulp­tū­rų. Ki­tas pi­lie­tis pa­da­rė pa­sta­bą, kad pie­ve­lę skied­ro­mis už­ter­šėm“, – pa­sa­ko­ja A. Te­re­sius.

Pa­šne­ko­vas ti­ki­si, kad ta­pęs tra­di­ci­ja šis ple­ne­ras nie­ko taip ne­be­ste­bin­tų, žmo­nės leng­viau ben­drau­tų. Už­si­mez­gęs me­ni­nin­kų ir vie­tos gy­ven­to­jų kon­tak­tas bū­tų abi­pu­sis – vie­niems kū­ry­bi­nė vie­ta tap­tų sa­ves­nė, ant­rie­ji ne tik re­zul­ta­tą, bet ir dar­bo pro­ce­są pa­ma­ty­tų.

 

Pa­puoš sta­dio­no pri­ei­gas

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Lo­li­ta Ge­ruls­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad vie­ta skulp­tū­roms bu­vo rink­ta la­bai at­sa­kin­gai.

Pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vo ra­jo­no val­džios at­sto­vai, sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai, įmo­nių bei įstai­gų va­do­vai. Ka­dan­gi skulp­to­riai pa­gei­da­vo vi­sas skulp­tū­ras sta­ty­ti vie­no­je vie­to­je, daug va­rian­tų ne­at­si­ra­do.

Nu­spręs­ta pa­puoš­ti erd­ves prie mies­to sta­dio­no, kad spor­tą pa­gy­vin­tu­me me­nu. Dro­ži­niams vie­tą rin­ko kar­tu su skulp­to­riais. Nu­tar­ta, kad skulp­tū­ros sto­vės ša­lia pa­grin­di­nio įė­ji­mo į mies­to sta­dio­ną.

 

Ap­lan­kys ir pa­ro­dą

 

Šį sa­vait­ga­lį ša­lia Pa­ši­lės vyks­tant pa­ro­dai „Bal­ti­jos miš­kai 2012“, skulp­tū­ros ke­liaus į ją ir bus de­monst­ruo­ja­mos lan­ky­to­jams.

Skulp­tū­ros „Dar­na“, „Švel­nu­mas“ ir „Ne tik duo­na žmo­gus gy­vas“ į nuo­la­ti­nę vie­tą bus at­ga­ben­tos ir pa­sta­ty­tos iki bir­že­lio 16 die­nos, kuo­met Uk­mer­gė­je įvyks res­pub­li­ki­nė bu­vu­sių po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių šven­tė.

Ma­te­ria­li­nė do­va­nos ver­tė ofi­cia­liai ne­įvar­di­ja­ma. Ta­čiau ma­no­ma, kad jei sa­vi­val­dy­bei rei­kė­tų su­mo­kė­ti už šiuos kū­ri­nius, jie kai­nuo­tų ne ma­žiau kaip 10 tūks­tan­čių li­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų