Spausdinti šį puslapį

Dovaną Ukmergei skobia miesto centre

Šią sa­vai­tę Kęs­tu­čio aikš­tė­je kauk­šė­jo me­džio skulp­to­rių kal­te­liai. Pa­čia­me mies­to cen­tre pra­ei­vių aki­vaiz­do­je su­kur­tos trys ąžuo­li­nės skulp­tū­ros do­va­no­ja­mos Uk­mer­gei.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Tau­to­dai­li­nin­kų skulp­to­rių (iš kai­rės) Sau­liaus Lam­pic­ko, Adol­fo Te­re­siaus bei Al­gir­do Ju­dic­ko kū­ri­niai puoš mū­sų mies­tą.

 

 

Mū­sų mies­te vy­kęs ple­ne­ras – vie­nas iš pa­ro­dos „Bal­ti­jos miš­kai 2012“ ele­men­tų. Tri­jų tau­to­dai­li­nin­kų skulp­to­rių iš me­džio iš­drož­tos skulp­tū­ros pa­puoš Uk­mer­gės mies­to sta­dio­no te­ri­to­ri­ją.

Ple­ne­ro da­ly­viai – Adol­fas Te­re­sius iš Gar­lia­vos, Sau­lius Lam­pic­kas iš Aly­taus bei Al­gir­das Ju­dic­kas iš Pi­va­šiū­nų Aly­taus ra­jo­ne. Vi­si jie ži­no­mi ša­ly­je skulp­to­riai, su­ren­gę ne po vie­ną au­to­ri­nę pa­ro­dą.

Me­ni­nin­kus da­ly­vau­ti ple­ne­re pa­kvie­tė pa­ro­dos „Bal­ti­jos miš­kai 2012“ or­ga­ni­za­to­riai – Uk­mer­gės miš­kų urė­di­ja ir žur­na­las „Miš­kai“.

Tris ąžuo­li­nius rąs­tus į mies­to cen­trą at­bo­gi­no Uk­mer­gės miš­kų urė­di­ja. Juos me­ni­nin­kai, prieš kib­da­mi į dar­bą, pa­si­da­li­jo bur­tų ke­liu. Kaip pa­tys tei­gia, kad nė vie­nas nu­skriaus­tas ne­pa­si­jaus­tų, jei ąžuo­lo rąs­tas jo su­ma­ny­mui ne­la­bai tik­tų. Ta­čiau šį­kart vi­si trys ka­mie­nai pa­rink­ti la­bai pa­na­šūs.

 

06-01-1_straipsnio_2_nuotr

Ąžuo­li­nės tri­jų met­rų aukš­čio skulp­tū­ros – ver­tin­ga do­va­na mies­tui.


 

Nak­tį klau­so­si mū­zos

 

Me­džio dro­žė­jai sa­ko, kad ple­ne­ro me­tu dar­bas ver­da kur kas spar­čiau nei dir­bant sa­vo­se dirb­tu­vė­se. Ka­dan­gi ži­nai, jog ne­tu­ri lai­ko me­di­tuo­ti prie kū­ri­nio, su­si­kon­cen­truo­ji ir dir­bi.

„Šian­dien, pa­vyz­džiui, at­ėjom į dar­bo vie­tą aš­tun­tą ry­to. Ke­le­tą ry­tų su gai­džiais kė­lė­mės. Pa­si­sku­bin­ti vis tiek rei­kia – kas ga­li ži­no­ti, koks oras bus ry­toj“, – A. Te­re­sius sa­ko, kad nors sau­lei švie­čiant dirb­ti ma­lo­niau, dar­bas vis tiek ne­su­stos.

Ta­čiau kū­ry­bi­nis pro­ce­sas – kur kas su­dė­tin­ges­nis da­ly­kas nei kal­te­liu ir kū­je­liu dar­buo­tis. Skulp­to­riai pri­pa­žįs­ta, kad net nak­tį nu­bu­dę apie sa­vo kū­ri­nius gal­vo­ja, mū­zos bal­so klau­so­si...

 

Rū­pi­na­si sau­gu­mu

 

Be­veik per sa­vai­tę cen­tri­nia­me mies­to skve­re­ly­je gi­mė trys 3 met­rų aukš­čio skulp­tū­ros – „Dar­na“, „Švel­nu­mas“ bei „Ne tik duo­na žmo­gus gy­vas“.

A. Te­re­sius sa­ko, kad nors vi­si trys kal­te­lius mik­li­no dau­ge­ly­je ra­jo­nų reng­tuo­se ple­ne­ruo­se, į Uk­mer­gę at­kly­do pir­mą kar­tą. Ta­čiau džiau­gia­si, jog mies­tas ir žmo­nės prie šir­dies pri­li­po. Su­si­pa­žin­ti su pa­grin­di­niais ob­jek­tais ir įstai­go­mis jau spė­jo – kul­tū­ros cen­tre lan­kė­si, mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je ver­slo liu­di­ji­mą te­ko iš­si­im­ti, Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čia ne tik su­ža­vė­jo, bet ir ta­po pa­grin­di­niu orien­ty­ru.

Sy­kį prie be­si­dar­buo­jan­čių me­ni­nin­kų pri­ėjo du su­si­rū­pi­nę po­li­ci­nin­kai. Mat kaž­kas pa­skam­bi­no ir pra­ne­šė, kad kaž­ko­kie as­me­nys prie­ka­biau­ja prie mies­to cen­tre skulp­tū­ras dro­žian­čių skulp­to­rių, dar­bą truk­do. Net pa­tys dro­žė­jai nu­ste­bo dėl to­kio skam­bu­čio ir pa­ti­ki­no po­li­ci­nin­kus, kad su chu­li­ga­nais su­si­dur­ti ne­te­ko...

Kaip žmo­nės re­a­guo­ja į mies­to cen­tre ati­da­ry­tas lai­ki­nas kū­ry­bi­nes me­džio dirb­tu­ves?

„Ap­skri­tai, kuk­liai. Pro ša­lį pra­ei­da­mi pa­žiū­ri akies kraš­te­liu. Sa­vo nuo­mo­nę pa­reikš­ti no­rin­čių­jų ne­daug. Kai­my­nys­tė­je gy­ve­nan­ti gar­baus am­žiaus mo­te­ris vis rū­pi­na­si, kad nie­kas ne­pa­vog­tų mū­sų skulp­tū­rų. Ki­tas pi­lie­tis pa­da­rė pa­sta­bą, kad pie­ve­lę skied­ro­mis už­ter­šėm“, – pa­sa­ko­ja A. Te­re­sius.

Pa­šne­ko­vas ti­ki­si, kad ta­pęs tra­di­ci­ja šis ple­ne­ras nie­ko taip ne­be­ste­bin­tų, žmo­nės leng­viau ben­drau­tų. Už­si­mez­gęs me­ni­nin­kų ir vie­tos gy­ven­to­jų kon­tak­tas bū­tų abi­pu­sis – vie­niems kū­ry­bi­nė vie­ta tap­tų sa­ves­nė, ant­rie­ji ne tik re­zul­ta­tą, bet ir dar­bo pro­ce­są pa­ma­ty­tų.

 

Pa­puoš sta­dio­no pri­ei­gas

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Lo­li­ta Ge­ruls­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad vie­ta skulp­tū­roms bu­vo rink­ta la­bai at­sa­kin­gai.

Pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vo ra­jo­no val­džios at­sto­vai, sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai, įmo­nių bei įstai­gų va­do­vai. Ka­dan­gi skulp­to­riai pa­gei­da­vo vi­sas skulp­tū­ras sta­ty­ti vie­no­je vie­to­je, daug va­rian­tų ne­at­si­ra­do.

Nu­spręs­ta pa­puoš­ti erd­ves prie mies­to sta­dio­no, kad spor­tą pa­gy­vin­tu­me me­nu. Dro­ži­niams vie­tą rin­ko kar­tu su skulp­to­riais. Nu­tar­ta, kad skulp­tū­ros sto­vės ša­lia pa­grin­di­nio įė­ji­mo į mies­to sta­dio­ną.

 

Ap­lan­kys ir pa­ro­dą

 

Šį sa­vait­ga­lį ša­lia Pa­ši­lės vyks­tant pa­ro­dai „Bal­ti­jos miš­kai 2012“, skulp­tū­ros ke­liaus į ją ir bus de­monst­ruo­ja­mos lan­ky­to­jams.

Skulp­tū­ros „Dar­na“, „Švel­nu­mas“ ir „Ne tik duo­na žmo­gus gy­vas“ į nuo­la­ti­nę vie­tą bus at­ga­ben­tos ir pa­sta­ty­tos iki bir­že­lio 16 die­nos, kuo­met Uk­mer­gė­je įvyks res­pub­li­ki­nė bu­vu­sių po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių šven­tė.

Ma­te­ria­li­nė do­va­nos ver­tė ofi­cia­liai ne­įvar­di­ja­ma. Ta­čiau ma­no­ma, kad jei sa­vi­val­dy­bei rei­kė­tų su­mo­kė­ti už šiuos kū­ri­nius, jie kai­nuo­tų ne ma­žiau kaip 10 tūks­tan­čių li­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)