Spausdinti šį puslapį

Dovanoti eglę paskatino patriotiniai jausmai

Tre­čia­die­nį į mies­to cen­trą bus at­vež­ta ir pa­sta­ty­ta ka­lė­di­nė eg­lė. Jau ta­po tra­di­ci­ja puoš­ti gy­ven­to­jų do­va­no­tą me­dį. Šie­met uk­mer­giš­kius džiu­gin­sian­tį spyg­liuo­tį iš­au­gi­no ir Ka­lė­dų pro­ga do­va­no­jo Le­li­jų gat­vė­je gy­ve­nan­tis Jo­nas Ba­raus­kas.

73 me­tų vy­ras sa­ko, kad prie na­mų eg­lė au­go dau­giau kaip tris­de­šimt me­tų. Pa­so­din­ta ji bu­vo na­mo sta­ty­bos pa­baig­tu­vių pro­ga. Be­je, po­nui Jo­nui 0,5 met­ro aukš­čio dy­gio­sios eg­lai­tės so­di­nu­ką pa­do­va­no­jo pa­žįs­ta­mas gi­ri­nin­kas. Per tris de­šimt­me­čius jis iš­au­go į gra­žios la­jos 12 met­rų aukš­čio me­dį.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Iš Le­li­jų gat­vės eg­lu­tė ke­liaus į mies­to cen­trą.

„Per­skai­tęs skel­bi­mą, kad mies­tui rei­kia eg­lės, iš kar­to ap­si­spren­džiau ir lie­piau duk­rai pa­skam­bin­ti į se­niū­ni­ją. Jei reik­tų ko­kiai lent­pjū­vei nu­kirs­ti, bū­tų la­bai gai­la, bet uk­mer­giš­kiams – tik­rai ne. Aš ir pats tik­ras uk­mer­giš­kis, sa­vo mies­to pa­trio­tas“, – sa­ko po­nas Jo­nas.

Eg­lės pa­ieš­kas mies­to se­niū­ni­ja pa­skel­bė prieš mė­ne­sį. Se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas pa­sa­ko­jo, kad bu­vo gau­ta še­šio­li­ka pa­siū­ly­mų. Me­dį siū­lė Ja­ku­tiš­kių, Ba­le­lių, Tau­jė­nų, Ly­duo­kių, Pa­ši­lės bei mies­to gy­ven­to­jai. Iš­si­rink­ta si­dab­ri­ne va­di­na­ma eg­lė, au­gan­ti Le­li­jų gat­vė­je.

Ją nu­pjau­ti ir at­vež­ti į mies­to aikš­tę prie kul­tū­ros cen­tro pa­ža­dė­jo UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“. Spyg­liuo­tį, kaip ir pra­ei­tais me­tais, puoš UAB „LT Go­teks“. Mies­to šven­ti­niam pa­puo­ši­mui skir­ta 5 tūks­tan­čiai li­tų. Tiek pat bu­vo iš­leis­ta ir per­nai.

„Vi­sa lai­mė, kad se­niū­ni­jo­je sau­go­me per­nykš­čius pa­puo­ša­lus, nes ant­raip to­kia su­ma at­ro­dy­tų tik aša­ros. Gal ko­kia gir­lian­da ir bus per­de­gu­si, teks nu­pirk­ti“, – sa­ko se­niū­nas.

Gir­lian­do­mis bus puo­šia­mi ir mies­to cen­tre esan­tys gat­vių ap­švie­ti­mo stul­pai. Šven­čių die­no­mis mies­te ne­bus ri­bo­ja­mas tiek cen­tri­nių, tiek nuo­ša­les­nių gat­vių ap­švie­ti­mas.

Ka­lė­dų eg­lė bus įžieb­ta gruo­džio 11 die­ną 16 va­lan­dą. Uk­mer­giš­kius ji džiu­gins iki sau­sio vi­du­rio.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)