Spausdinti šį puslapį

Drauge giedojo tautišką giesmę

Lie­pos 6-ąją, mi­nint Vals­ty­bės die­ną, ly­giai 21 va­lan­dą vi­so pa­sau­lio lie­tu­viai gie­do­jo tau­tiš­ką gies­mę. Pi­lies par­ke su šios ak­ci­jos da­ly­viais so­li­da­ri­za­vo­si ir uk­mer­giš­kiai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Lietuvos himną giedoti visus pakvietė „Šer­mukš­nė­lė“.

Mi­nint svar­bią mū­sų ša­liai da­tą tą­dien Uk­mer­gė­je vy­ko ke­li gra­žūs ren­gi­niai. Po­ezi­jos ir ro­man­sų va­lan­dos me­tu sa­vo ei­les skai­tė ra­jo­no li­te­ra­tai. Vy­ko šei­my­ni­nio an­sam­blio „Šer­mukš­nė­lė“ kon­cer­tas.

„Šer­mukš­nė­lės“ so­lis­tai, be­si­plaiks­tant lie­tu­viš­kai tri­spal­vei, ir pa­kvie­tė vi­sus tau­tiš­kai gies­mei.

Po jų pa­si­ro­dy­mo vi­si ren­gi­nio da­ly­viai bu­vo pa­kvies­ti pa­ska­nau­ti žir­nių ko­šės.

 

07-10-2_straipsnio_2_nuotr

Ukmergiškiai giedojo tautinę giesmę.


Pir­mą kar­tą tau­tiš­ka gies­mė vi­sa­me pa­sau­ly­je vie­nu me­tu lie­pos 6 die­ną nu­skam­bė­jo 2009 me­tais, kai bu­vo mi­ni­mas Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­tis. Ini­cia­ty­vos „Tau­tiš­ka gies­mė ap­link pa­sau­lį“ va­do­vas Rai­mun­das Dau­ba­ras sa­ko, kad lie­tu­viai pa­grįs­tai ga­li di­džiuo­tis tuo, jog esa­me vie­nin­te­lė tau­ta pa­sau­ly­je, ku­ri kas­met tą pa­čią va­lan­dą kar­tu gie­da sa­vo ša­lies him­ną.

Po šio pa­trio­ti­nio ren­gi­nio Pi­lies par­ke pra­si­dė­jo ki­tas tra­di­ci­nis ren­gi­nys – tre­čią kar­tą mū­sų mies­te ren­gia­mas va­sa­ros ki­no fes­ti­va­lis „Si­dab­ri­nės ger­vės nak­tys“. Jo me­tu bu­vo ro­do­mi ge­riau­si šių me­tų lie­tu­vių fil­mai, vy­ko su­si­ti­ki­mai su jų ak­to­riais ir re­ži­sie­riais.

UŽ inf.
Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)