Spausdinti šį puslapį

Duonos kepėjai mini jubiliejų

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo įmo­nė UAB „Uk­mer­gės duo­na“ me­tus pa­ly­dė­jo mi­nė­da­ma pra­smin­gą 50 me­tų ju­bi­lie­jų.

Me­tams be­si­bai­giant vy­ku­sios šven­tės me­tu bu­vo ap­do­va­no­ti ge­riau­si, dau­giau­siai me­tų sa­vo pro­fe­si­jai ati­da­vę dar­buo­to­jai. Pu­sės am­žiaus ju­bi­lie­jaus pro­ga ke­pyk­lo­je ati­da­ry­tas ne­di­de­lis mu­zie­jus.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Žyd­rū­no Pa­ške­vi­čiaus ir Pau­liaus Ce­ka­naus­ko ran­ko­mis su­for­muo­ta ir iš­kep­ta „Vil­kmer­gės“ duo­na šie­met pel­nė gar­bin­gą ap­do­va­no­ji­mą.

„Uk­mer­gės duo­nos“ di­rek­to­rė Vi­tu­tė Šer­mukš­ny­tė pa­sa­ko­jo, kad įkur­ti ke­pyk­los mu­zie­jų – se­nas su­ma­ny­mas. Juk per tiek me­tų su­kaup­tas di­de­lis ar­chy­vas nuo­trau­kų, pa­dė­kų, ap­do­va­no­ji­mų, me­da­lių. Daug kar­tų apie įmo­nę ra­šy­ta ra­jo­no spau­do­je.

Vi­si šie pri­si­mi­ni­mai da­bar įkur­din­ti ke­pyk­los mu­zie­ju­je. Čia taip pat at­ra­do vie­tą ir se­nie­ji duo­nos bei py­ra­go ga­mi­nių re­cep­tai.

„Uk­mer­gės duo­nos“ pro­duk­ci­ja be­veik kiek­vie­nais me­tais pel­no Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos ap­do­va­no­ji­mus už ge­riau­sią me­tų ga­mi­nį. 2012-ie­ji ne­bu­vo iš­im­tis – ke­pyk­lo­je ke­pa­ma „Vil­kmer­gės“ duo­na pa­skelb­ta „Me­tų ga­mi­niu“ ir ap­do­va­no­ta auk­so me­da­liu.

V. Šer­mukš­ny­tė pa­sa­ko­jo, kad „Vil­kmer­gės“ duo­na jų ke­pyk­lo­je ke­pa­ma nuo 2009-ųjų, ta­čiau šie­met kiek at­nau­jin­ta re­cep­tū­ra, pa­ga­min­ti nau­ji fa­sa­vi­mo mai­še­liai. Šių­me­ti­nę Me­tų ga­mi­nio ko­mi­si­ją su­ža­vė­jo šios duo­ne­lės pu­ru­mas, sko­nis ir kva­pas.

UAB „Uk­mer­gės duo­na“ iš vi­so šiuo me­tu Lie­tu­vos var­to­to­jams tie­kia per 100 pa­va­di­ni­mų duo­nos, py­ra­go ir kon­di­te­ri­jos ga­mi­nių

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)