Spausdinti šį puslapį

Eglė į aikštę atkeliaus iš Birutės gatvės

Jau šeš­tus me­tus mies­to se­niū­ni­ja skel­bia ak­ci­ją, ra­gi­nan­čią gy­ven­to­jus pa­do­va­no­ti šven­ti­nę eg­lę. Iš vie­nuo­li­kos pa­siū­ly­mų se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai iš­rin­ko vie­ną – šie­met į mies­to cen­trą eg­lė at­ke­liaus iš Bi­ru­tės gat­vės.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. „Sma­gu, kad bus pa­nau­do­ta vi­suo­me­ni­niams tiks­lams“, – džiau­gia­si Alek­san­dras Pet­ro.

Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas sa­ko, kad sa­vo iš­au­gin­tą spyg­liuo­tį siū­lė Re­čio­nių, Va­lų gy­ven­vie­čių, Kul­tu­vė­nų, Le­on­po­lio kai­mų, Va­sa­rio 16-osios, Mal­kų, Bi­ru­tės gat­vių, Pa­ši­lės gy­ven­to­jai.

S. Jac­kū­nas ap­žiū­rė­jo vi­sas eg­les, iš­sky­rus au­gan­čią už Vep­rių esan­čiuo­se Kul­tu­vė­nuo­se. Šis me­dis, de­ja, tru­pu­tį per to­li – ge­ro­kai iš­aug­tų at­ve­ži­mo kaš­tai.

La­biau­siai kri­to į akį eg­lė, au­gan­ti Bi­ru­tės gat­vė­je 27 na­mo Auš­ros ir Alek­san­dro Pet­ro kie­me. Jos aukš­tis apie 13 met­rų.

Šei­ma į šį na­mą at­si­kraus­tė prieš pus­an­trų me­tų. Kie­me ša­lia tvo­ros au­gan­tis di­džiu­lis me­dis grės­min­gai svy­ra į kai­my­nų pu­sę.

„Tik­rai ne­su me­džių prie­šas, ta­čiau eg­lė jau tik­rai se­na ir ant „ko­jų“ ne­tvir­tai sto­vi. Po di­des­nio vė­jo net že­mė prie šak­nų su­skel­dė­ja“, – sa­ko A. Pet­ro.

Pa­sak vy­ro, ar­ti­miau­si kai­my­nai ne­si­skun­dė, bet ma­tė­si, kad pa­svi­ru­sio me­džio kai­my­nys­te ne­la­bai džiau­gė­si.

Pa­grin­di­niai nau­ja­me­ti­nei eg­lei ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai: si­dab­ri­nė eg­lė tu­ri bū­ti ne ma­žes­nė kaip 10–12 met­rų aukš­čio. „Tik­rai gra­žius me­džius siū­lo uk­mer­giš­kiai, ta­čiau kai ku­rie jų dar tru­pu­tį per ma­ži mies­to aikš­tei“, – sa­ko mies­to se­niū­nas. Tai­gi šiems dos­niems uk­mer­giš­kiams pa­siū­lo­ma spyg­liuo­tį dar pa­au­gin­ti.

Me­dį nu­pjau­ti ir at­vež­ti į mies­to aikš­tę prie kul­tū­ros cen­tro pa­ža­dė­jo UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“. Jį puoš UAB „GES pro­jek­tai“. Mies­to šven­ti­niam pa­puo­ši­mui skir­ta 10 tūks­tan­čių li­tų. Tiek pat pi­ni­gų bu­vo iš­leis­ta ir per­nai.

Tai, pa­sak S. Jac­kū­no, mi­ni­ma­li su­ma. Kai ku­rios gir­lian­dos per­de­gu­sios ar vi­sai su­si­dė­vė­ju­sios – su­rū­di­ju­sios, nuo lie­taus ar snie­go su­de­gę lai­dai.

Aikš­tę prie kul­tū­ros cen­tro anks­tes­niais me­tais puo­šė ir uk­mer­giš­kius džiu­gi­no Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo, AB „Lie­tu­vos du­jos“ Uk­mer­gės sky­riaus, Uk­mer­gės li­go­ni­nės bei Le­li­jų ir Žal­gi­rio gat­vių gy­ven­to­jų do­va­no­ti me­džiai.

Žaliaskarė į mies­to aikš­tę prie kul­tū­ros cen­tro bus at­vež­tas ant­ra­die­nį. Šven­ti­nis eg­lės įžie­bi­mas nu­ma­to­mas gruo­džio 15 die­ną, šeš­ta­die­nį, 16 va­lan­dą.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)