Spausdinti šį puslapį

Egzaminus laikys ne tik Ukmergėje

Li­ko po­ra sa­vai­čių iki pa­grin­di­nės bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jos. Jai ren­gia­si be­veik 400 ra­jo­no abi­tu­rien­tų. Šių­me­tė se­si­jos nau­jo­vė – vals­ty­bi­nis ge­og­ra­fi­jos eg­za­mi­nas.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu įsteig­ti cen­trai. Juose bus vyk­do­ma bran­dos eg­za­mi­nų pa­grin­di­nė se­si­ja.

Ge­gu­žės 19 die­ną lai­ko­mas an­glų kal­bos vals­ty­bi­nis eg­za­mi­nas, ku­rį pa­si­rin­ko 292 kan­di­da­tai. Jis or­ga­ni­zuo­ja­mas Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus ir An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­se bei Už­upio ir „Ši­lo“ vi­du­ri­nė­se mo­kyk­lo­se.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­to Arū­no Au­gus­ti­no, lie­tu­vių gim­to­sios kal­bos eg­za­mi­nas bus lai­ko­mas tra­di­ciš­kai – bir­že­lio 1-ąją. Vyks Už­upio, „Ši­lo“ vi­du­ri­nė­se bei Duks­ty­nos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­se. Jį pa­si­rin­ko 320 as­me­nų.

Tą pa­čią die­ną 252 kan­di­da­tai lai­kys lie­tu­vių gim­to­sios kal­bos mo­kyk­li­nį bran­dos eg­za­mi­ną, ku­rio vyk­dy­mo vie­tos – Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus, An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos, Už­upio, „Ši­lo“ mo­kyk­los ir Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la.

Bir­že­lio 4-oji – vals­ty­bi­nio in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų eg­za­mi­no, vyk­sian­čio An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je, die­na. Jį lai­kys 24 as­me­nys.

Bir­že­lio 6-ąją lai­ko­ma ma­te­ma­ti­ka Už­upio ir „Ši­lo“ mo­kyk­lo­se. Vals­ty­bi­nį šio da­ly­ko eg­za­mi­ną pa­si­rin­ko 236 kan­di­da­tai. To­se pa­čio­se įstai­go­se bir­že­lio 11 d. 136 se­si­jos da­ly­viai lai­kys vals­ty­bi­nį bio­lo­gi­jos eg­za­mi­ną.

Bir­že­lio 13-ąją – is­to­ri­ja, ku­rios ži­nias šio­se mo­kyk­lo­se tik­rin­sis 224 as­me­nys.

 

Pri­si­jungs šir­vin­tiš­kiai

 

Bir­že­lio 15 d. „Ši­lo“ mo­kyk­lo­je 48-iems mū­sų ra­jo­no at­sto­vams bei 16-ai šir­vin­tiš­kių vyk­do­mas vals­ty­bi­nis che­mi­jos eg­za­mi­nas. Bir­že­lio 18 d. An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je – fi­zi­kos. Jį lai­kys 60 kan­di­da­tų, tarp ku­rių – 11 Šir­vin­tų ra­jo­no at­sto­vų.

Šie­met pir­mą kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mas ir vyk­do­mas ge­og­ra­fi­jos vals­ty­bi­nis bran­dos eg­za­mi­nas. Bir­že­lio 8 d. 130 kan­di­da­tų jį lai­kys „Ši­lo“ mo­kyk­lo­je.

Pa­sak A. Au­gus­ti­no, vi­sų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų už­duo­ties struk­tū­ra bus vie­no­da. Ją su­da­rys už­duo­ties są­siu­vi­nis ir at­sa­ky­mų la­pas, į ku­rį lai­kan­tie­ji ra­šys sa­vo at­sa­ky­mus. Po eg­za­mi­no už­duo­ties są­siu­vi­nį bus ga­li­ma iš­si­neš­ti.

Ati­tin­ka­muo­se cen­truo­se taip pat bus vyk­do­mi mo­kyk­li­niai bran­dos eg­za­mi­nai.

Dai­lės eg­za­mi­nas ren­gia­mas bir­že­lio 5 d. An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je. Jį lai­kys 16 kan­di­da­tų. Bir­že­lio 14 d. taip pat šio­je gim­na­zi­jo­je – mu­zi­kos eg­za­mi­nas, ku­rį pa­si­rin­ko 7 as­me­nys.

Jau vyks­tan­čio tech­no­lo­gi­jų mo­kyk­li­nio bran­dos eg­za­mi­no cen­trai – Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus, An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos, Už­upio, „Ši­lo“, Sie­si­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­los bei Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la. Ko­vo 8 d. pra­si­dė­jęs eg­za­mi­no pro­ce­sas truks iki ge­gu­žės 29-osios. Jį pa­si­rin­ko 191 mo­ki­nys.

 

Lai­kys ki­tuo­se mies­tuo­se

 

Kai ku­riuos eg­za­mi­nus mū­siš­kiams teks lai­ky­ti ki­tuo­se ra­jo­nuo­se.

Vie­nas to­kių – ge­gu­žės 26-ąją or­ga­ni­zuo­ja­mas vals­ty­bi­nis ru­sų kal­bos eg­za­mi­nas, dėl ku­rio mū­sų ra­jo­no at­sto­vai vyks į Šir­vin­tas. Anot A. Au­gus­ti­no, kad sa­vi­val­dy­bė­je su­si­da­ry­tų da­ly­ko eg­za­mi­no vyk­dy­mo cen­tras, jį tu­ri bū­ti pa­si­rin­kę ne ma­žiau kaip 22 as­me­nys. Ru­sų kal­bos pa­no­ro 9 kan­di­da­tai iš Uk­mer­gės. Jų nu­ve­ži­mu rū­pi­na­si Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius.

Ge­gu­žės 12 d. vie­nas kan­di­da­tas lai­ky­ti vo­kie­čių kal­bos vals­ty­bi­nio eg­za­mi­no vyks į Pa­ne­vė­žį. Taip pat vie­nas mū­sų ra­jo­no at­sto­vas Vil­niu­je lai­kys mu­zi­ko­lo­gi­jos mo­kyk­li­nį bran­dos eg­za­mi­ną, ku­rį su­da­ro dvi da­lys. Jis ren­gia­mas bir­že­lio 12 ir 14 die­no­mis.

Pran­cū­zų kal­bos eg­za­mi­nu, ku­rio mū­siš­kiai ne­lai­kys, ge­gu­žės 5-ąją pra­si­dės ži­nių pa­tik­ri­ni­mo pe­ri­odas. Se­si­ją bir­že­lio 18-ąją už­baigs fi­zi­ka.

 

Su­ži­nos in­ter­ne­te

 

Kad gau­tų bran­dos ates­ta­tą, mo­ki­niai ir bu­vę mo­ki­niai pri­va­lo iš­lai­ky­ti du eg­za­mi­nus. Vie­nas iš jų, pri­va­lo­mas vi­siems, – lie­tu­vių kal­bos, o ki­tą ga­li­ma pa­si­rink­ti. Iš vi­so kan­di­da­tai ga­li rink­tis lai­ky­ti iki 6 eg­za­mi­nų.

Mo­kyk­li­nių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus kan­di­da­tai su­ži­nos per 5 dar­bo die­nas, mo­kyk­li­nių gim­tų­jų kal­bų eg­za­mi­nų – per 9. Vi­sus pa­grin­di­nės se­si­jos re­zul­ta­tus, pa­sak pa­šne­ko­vo, pla­nuo­ja­ma pa­skelb­ti iki lie­pos 12 d. Juos bus ga­li­ma ma­ty­ti in­ter­ne­te.

Ga­lu­ti­niai re­zul­ta­tai (pa­kar­to­ti­nės se­si­jos ir ape­lia­ci­jų) pa­aiš­kės iki lie­pos 20 d.

Pa­kar­to­ti­nė se­si­ja vyks bir­že­lio 19 d. – lie­pos 9 d. Ji pla­nuo­ja­ma tiems abi­tu­rien­tams, ku­rie dėl li­gos ar ki­tų rim­tų prie­žas­čių ne­ga­lės da­ly­vau­ti pa­grin­di­nės se­si­jos eg­za­mi­nuo­se.

Per­lai­ky­ti ga­li­ma tik lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­ną. Ne­iš­lai­kiu­sie­ji šio da­ly­ko vals­ty­bi­nio ar mo­kyk­li­nio eg­za­mi­no ga­lės lai­ky­ti tik mo­kyk­li­nį pa­kar­to­ti­nės se­si­jos me­tu.

 

Ten­ka po tris eg­za­mi­nus

 

Da­ly­vau­ti bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jo­je už­si­re­gist­ra­vo 379 ra­jo­no ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų dvy­lik­to­kai. Kar­tu su Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los bei Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los su­au­gu­sių­jų kla­sės mo­ki­niais iš vi­so juos lai­kys 557 kan­di­da­tai.

Pa­gal tai, kiek vi­du­ti­niš­kai rin­ko­si eg­za­mi­nų vie­nas abi­tu­rien­tas, dau­giau­siai jų lai­ky­sian­čių­jų – Tau­jė­nų vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je. Vie­nam jos moks­lei­viui ten­ka 3,9 eg­za­mi­no. Vie­nam Žel­vos vi­du­ri­nės dvy­lik­to­kui – 3,7, vie­nam Už­upio vi­du­ri­nės – 3,69. Ra­jo­ne vie­nas se­si­jos da­ly­vis vi­du­ti­niš­kai lai­kys 3,41 eg­za­mi­no.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)